สรุปใช้เงินทั้งหมด 12 มกราคม 2561--17.10.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
วันที่ 12 มกราคม 2561
งบเบิกจ่ายแล้ว
26
งบคงเหลือ
27
28
ไตรมาส การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผ่านระบบ ฺBUDGET)
29
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)การเบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)ร้อยละ (%)
30
11 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 47,415,143.0090,000,000.0015,188,673.5132,226,469.4916.8832.03 (16.88) 16.8832.0316.88
31
วันที่ 12 มกราคม 256147,402,646.0047,402,646.0016,355,831.2631,046,814.7434.5034.50 (18.17) 34.5034.5018.17
32
เป้าหมาย (สิ้นไตรมาส 2) 90,000,000.0049,500,000.0055.00%18.1717.632.471.30
33
73,644,168.74
34
35
36
37
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผลการเบิกจ่าย E-BUDGET 17.10 น. (12 ม.ค. 61)ผลการเบิกจ่าย GFMIS 16.30 น. (12 ม.ค. 61)ส่วนต่างระหว่าง E-BUDGET และ GFMIS
38
ยอดใช้งบประมาณ
คงเหลือ ร้อยละ
ยอดใช้งบประมาณ
คงเหลือร้อยละ
39
47,402,646.00 16,355,831.26 31,046,814.74 34.50 15,841,010.41 31,561,635.59 33.42- 514,820.85
40
41
42
43
44
45
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
46
ไตรมาสเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
47
รายไตรมาส(%)สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)
48
ภาพรวม
รายจ่ายประจำ
ภาพรวม
รายจ่ายประจำ
49
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)30.293330.2933
50
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2561)222252.2955
51
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2561)222274.2972
52
ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2561)21.7121.369698.36
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1.การเบิกจ่ายภาพรวม
2.ร้อยละของการเบิกจ่าย
3.BUDGET เทียบ GFMIS
4.รวมทุกแผนงาน
5.แผนภูมิรวมทุกแผนงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคน
แผนงานยกระดับคุณภาพฯเรียนรู้ตลอ
แผนงานพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
แผนงานบูรณาการขยะ
แผนงานเศรษฐกิจดิจิทัล