รุ่น 4 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 4
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
123/03/2017 15:13:43ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญคบ.(พลศึกษา)คม.(พลศึกษา)คด.(พลศึกษา)พลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการโทและเอก คณิตศาสต์ ศึกษาศาสตร์ โทและเอก อาชีวศึกษา ศึกษาศาสตร์ โทและเอก วัดและประเมินผล ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์089-305-3727fedujmb@ku.ac.thทั่วไป
4
223/03/2017 16:25:19ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสินศษ.บ.(สุขศึกษา)กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาครอบครัว คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์081-922-4399fsoctpw@ku.ac.thทั่วไป
5
323/03/2017 16:29:10อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (จิตวิทยา)วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)จิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสุขภาพคณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม 814533384fsoccks@ku.ac.thทั่วไป
6
423/03/2017 16:45:47ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน081-917-0919rosadaves@gmail.comทั่วไป
7
523/03/2017 18:08:51รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากรรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวทบ.(เกษตรศาสตร์)วทม.โรคพืชPlant Pathologyโรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์คณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา85ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ-ป.ตรีวนศาสตร์
-ป.โท,เอก, พันธุศาสตร์
-ป.ตรีกว.
ภาควิชาโรค พืชคณะเกษตร กำแพงแสน087-119-4662agrknr@ku.ac.thทั่วไป
8
623/03/2017 18:46:05ผศ.ดร.พจนา สีมันตรวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)PhD. Food Security Postharvest Technology, Food and Agricultural Processingคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา53ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ. (บรรจุภัณฑ์)
วท. ม. (ผลิตผลเกษตรจากสัตว์)
วท.ม. (อารักขาพืช)
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140094-415-6309agrpns@ku.ac.thทั่วไป
9
723/03/2017 20:08:46รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทยวท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหรกรรมเกษตร)วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหรกรรมเกษตร)Ph.D. (Food Science and Technology)การพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี70ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ02-5625004818265242Faginwt@ku.ac.thทั่วไป
10
823/03/2017 20:33:20รศ.ดร.สกาวรัตน์ จงพัฒนากรประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษวทบ.(เกษตรศาสตร์)พบ.ม.(สถิติประยุกต์)สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)เทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการข้อมูลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี310 หลักสูตรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140081-491-4973faassak@ku.ac.thทั่วไป
11
923/03/2017 21:14:24อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศรอง หนภวทบ ศึกษาศาสตร์เกษตรศศม ธุรกิจเกษตรPh.D Applied Economicsธุรกิจเกษตรคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา60ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะเกษตร กำแพงแสน907985682agrrpd@ku.ac.thทั่วไป
12
1023/03/2017 21:17:11อ.ดร.จำเนียร ชมภูวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Agricultural Science)การจัดการวัชพืช/สารสกัดจากพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.บ. (สัตวศาสตร์)
วศ.บ (คอมพิวเตอร์)
วท.ม.(ปรับปรุงพันธุ์สัตว์)
ภาควิขาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม082-8485234agrjnc@ku.ac.thทั่วไป
13
1123/03/2017 21:18:48อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญวท.บ.พืชศาสตร์วท.ม.การจัดการทรัพยากรค.ด.พัฒนศึกษาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน,พัฒนศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.บ.เกษตรศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์083-079-0926Feduarpr@ku.ac.thทั่วไป
14
1224/03/2017 06:30:03รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.(เคมี)เกียรตินิยมวท.ม.(เคมีวิเคราะห์)-เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษา72ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรของสกอ.ประธานกรรมการ, กรรมการวศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ
วท.ม.วท.การอาหาร
วศ.บ.วศ.สิ่งแวดล้อม
วศ.ม.วศ.สิ่งแวดล้อม
วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
วศ.ม.วศ.ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อม896704069kkanita.kt@gmail.comทั่วไป
15
1324/03/2017 10:56:46อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูลวท.บ.(วนศาสตร์)
Master of Science (Remote Sensing and Geographic Information Systems)
Ph.D. (Forest Science)
การทำไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้
คณะวนศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
6
ไม่ได้เป็นผู้ประเมินภายนอก
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
กรรมการ
วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
วท.ม.(อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)
วท.ม.(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
099-050-3571fforlwr@ku.ac.thทั่วไป
16
1424/03/2017 18:05:44ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยวท.บ.(ชีวเคมี)-วท.ด.(ชีวเคมี)ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา7-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.086-359-2396cvtwnr@ku.ac.thทั่วไป
17
1525/03/2017 12:47:14ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริรองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)Dr.nat.techn. (Forest Soil)วนศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อมคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา9ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) (หลักสูตรหลัก)
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) (หลักสูตรยืม)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช) (หลักสูตรหลัก)
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช) (หลักสูตรยืม)
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อมป่าไม้)
9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-985-7555fforrrp@ku.ac.thทั่วไป
18
1626/03/2017 13:30:28อ.ดร.กุลนาถ ทองขาววท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)Ph.D. (Food Science)จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ความปลอดภัยอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี10ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการประกาศนียบัตรบัณฑิต (น้ำตาล)ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร812084821fagiknt@ku.ac.thทั่วไป
19
1727/03/2017 11:03:44อ.ดร.พรรณวิมล ตันหารองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)ปร.ด.(ชีววิทยา)พิษวิทยาสิ้่งแวดล้อมคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์819282614fvetpmt@ku.ac.thทั่วไป
20
1827/03/2017 13:45:30ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (พืชสวน)Ph.D (Agricultural Science)เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผักคณะเกษตรระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.ม. และ ปร.ด. (การจัดการศัตรูพืชและสัตว์)ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 089-949-3929pichittra.k@ku.thทั่วไป
21
1927/03/2017 15:54:36อ.จุฑารัตน์ หนูสุวรรณศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)ศ.ม.-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา086-904-3566chutarat.no@ku.thทั่วไป
22
2028/03/2017 10:04:58อ.ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวินรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวศ.บ.(วิศวไฟฟ้า)วศ.ม.(วิศวไฟฟ้า)วศ.ด.(วิศวไฟฟ้า)ระบบไฟฟ้ากำลัง พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี11 หลักสูตรใน มก.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/5 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000918797476lucky_solar@hotmail.comทั่วไป
23
2123/03/2017 17:56:32อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)การเพิ่มผลิตภาพ, การวัดสมรรถนะองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา2-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประธานกรรมการ, กรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 199 ถ. สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี081-8030397pensuda@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
24
2228/03/2017 13:49:48ผศ.จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา-ศป.บ.(ดุริยางค์ตะวันตก)M.M.(Piano Performance)-ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559-ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์081-442-5605fhumjns@ku.ac.thทั่วไป
25
2328/03/2017 14:53:35อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย Near Infrared Spectroscopyคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (หลักสูตรยืม)
วิทยาลัยชลประทาน
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มก.
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.085-175-5727fengsnn@ku.ac.thทั่วไป
26
2428/03/2017 15:26:20อ.ดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)Scheduling Theory, Feasibility Study, Logisticsคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (มก.วข.กำแพงแสน)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (มก.วข.ศรีราชา)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (มก.วข.ศรีราชา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มก.วข.ศรีราชา 199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230081-061-1748chettha@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
27
2528/03/2017 15:51:04อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)การศึกษาความเป็นไปได้, การจัดการโลจิสติกส์, การขนส่งสินค้าทางทะเลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรี2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ1.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (มก.วข.ศรีราชา)
2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (มก.วข.ศรีราชา)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.วข.ศรีราชา 199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230085-496-7393phatchara.sr@ku.thทั่วไป
28
2628/03/2017 17:36:40ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์รองหัวหน้าภาควิชาวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)M.S. (Electrical Engineering)Ph.D. (Electrical Engineering)Power System Reliability, Optimizationคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)02-7970999 ต่อ 1543083-559-9145dulpichet.r@ku.ac.thทั่วไป
29
2729/03/2017 08:14:47รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์BS. (Electrical Engineering)MS. (Electrical & Computer Engineering)Ph.D (Electrical & Computer Engineering)วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการหลักสูตร วศ.เคมี ป.โท-เอกภ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.วิศวกรรมศาสตร์087-717-3349wiroonsak.s@ku.ac.thทั่วไป
30
2829/03/2017 10:17:44อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัมนานิสิตวท.บ. (เคมี)-ปร.ด. (เคมี)เคมีอินทรีย์สังเคราะห์และเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรปริญญาโท คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ , หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยาวีนานาชาติ , หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา859093428lsuwaporn@gmail.comทั่วไป
31
2929/03/2017 14:19:45ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)Ph.D. (Electrical Engineering)Power System Protectionคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255802-7970999 ต่อ 1577095-529-9956fengksh@ku.ac.thทั่วไป
32
3905/04/2017 15:00:46ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ (ย้ายมาจากรุ่น3)รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.บ.(ภาษาอังกฤษ)อ.ม.(ภาษาไทย)-วรรณคดีศึกษา วรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาภาควิชาวรรณคดี คระมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900818393653lekwatchara@hotmail.comทั่วไป
33
3030/03/2017 12:42:39รศ.ปราณี จงสุจริตธรรมกรรมการสภาสถาบันเทคโยโลยีไทย-ญี่ปุ่นอ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)M.I.A (Area Studies)-ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น ญี่ปุ่นธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี26ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สำนักงานมหาวิทยาลัยโตเกียวนานาชาติ089-4824530pranee_90@hotmail.comทั่วไป
34
3130/03/2017 13:38:28ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์รองคณบดีคณะเกษตรวท.บ. เกษตรศาสตร์วท.ม. เกษตรศาสตร์ปร.ด. ปฐพีวิทยาการสำรวจจำแนกดิน การใช้ที่ดิน แร่วิทยาในดินคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ 2 หลักสูตร-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.บ. พฤกษศาสตร์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร081-636-5122agrsnt@ku.ac.thทั่วไป
35
3231/03/2017 16:16:56ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูรรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยสถ.บ.M.S.Ph.D.(Architecture)Sustainable Architectureคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินn/an/aคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์086-788-5545mookku@gmail.comทั่วไป
36
3303/04/2017 10:19:50อ.ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์-วท.บ.(จุลชีววิทยา)-วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)โรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน936261519fagrptr@ku.ac.thทั่วไป
37
3404/04/2017 00:10:33ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งามหัวหน้าภาควิชาวท.บ. เกษตรศาสตร์วท.ม. เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)Agricultural Scieceเชื้อราสาเหตุโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา81ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. ชีวเคมี
วท.บ. สถิติ
วท.ม. ชีวผลิตภัณฑ์
วท.ม. /ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ชีววิทยา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน091-661-5964agrjne@ku.ac.thทั่วไป
38
3504/04/2017 22:57:20ผศ.ดร.อุทุมพร อินทจักร์ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ศึกษา)ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา)ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)อาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์พัฒนอาชีวศึกษา--ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์816815628feduapi@ku.ac.thปกติ
39
3604/04/2017 22:57:20ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนูวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)วท.ด.(โรคพืช)การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน081-406-7989agrwli@ku.ac.thทั่วไป
40
3705/04/2017 05:43:12ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ปริญญาเอกวทม. (กีฏวิทยา)ปรด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)กีฏวิทยาทางการเกษตร , การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี71ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี่ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎรบัณฑิตสาขาโภชนาศาสตร์ภาควิชากีฏวิทยา081-944-9664agruwn@ku.ac.thทั่วไป
41
3905/04/2017 16:51:42อ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตสพ.บ.-ปรดวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะสัตวแพทย์818568977Fvetkkw@ku.ac.thทั่วไป
42
4005/04/2017 17:50:11ผศ.ดร.อรพิน สถิรมนวท.บ. ( จิตวิทยา)วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)Ph.D.(Counselling Psychology)จิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
หลักสูตร....2 หลักสูตร -บางเขน/กำแพงแสน
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 081-5661671fsocops@ku.ac.thทั่วไป
43
4105/04/2017 20:24:45รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวท.บ. (เคมี)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)Ph.D. (Chemistry)เคมี และ สิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
วท.ม.อารักขาพืช
เคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์089-068-1403faascrks@ku.ac.thทั่วไป
44
4207/04/2017 20:51:32ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์หัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ประมง)วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)Ph.D.(Marine Environmental Management and Sustainable Use)การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล คณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี80ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
02 5793877089 811 6581p.worachananant@gmail.comทั่วไป
45
4307/04/2017 21:30:20ผศ.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)การปกครองกศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา54ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวิชาการศึกษา
พลศึกษา
วิจัยทางการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา095-871-9789sunchai.p@ku.ac.thทั่วไป
46
4409/04/2017 22:43:20ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทองวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (สรีรวิทยาทางสัตว์)Ph.D. (Animal Science)การผลิตสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหารคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน089-056-0596agrsura@ku.ac.thทั่วไป
47
4510/04/2017 09:19:05ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทยผช.คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพสพ.บ.MAc.Ph.D. (Medicine)Aquatic Medicineคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.ม.ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์081-8479099wongthai4@hotmail.comทั่วไป
48
4611/04/2017 11:10:45อ.กฤตพงศ์ วัชระนุกุลหัวหน้าภาควิชาบช.บบธ.ม -การบัญชีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี1ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ081-627-0268kufamkpw@hotmail.comทั่วไป
49
4711/04/2017 17:18:23รศ.นงนุช อังยุรีกุล-วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)MBA (Agribusiness)-ธุรกิจเกษตร และเศรษฐาสตร์เกษตรคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจเกษตร ม.ศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสัตว์ ม.สิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์088-949-5455feconna@ku.ac.thทั่วไป
50
4813/04/2017 15:47:10อ.ชาญเวช ศีลพิพัฒน์วศ.บ.(เครื่องกล)M.Eng.(Agricultural Machinery and Management)-วิสวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการเทคโนโลยีการบินภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 089-962-6484fengchse@ku.ac.thทั่วไป
51
4918/04/2017 11:33:25ดร.ศุภชัย เหมืือนโพธิ์สส.บ.(สังคมสงเคราะห์)บธ.ม.(การตลาด)ปร.ด.(พัฒนศึกษา)บริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน084-040-4999suppachai_mur@hotmail.comทั่วไป
52
5018/04/2017 11:35:31อ.ทาริกา สระทองคำบธ.บ.(การเงินการธนาคาร)บธ.ม.(การตลาด)-บริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน086-318-5357tarika_tai@hotmail.comทั่วไป
53
5118/04/2017 14:52:44รศ.ชุติมณฑน์ บุญมากหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(สถิติประยุกต์)-ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการป.โท ป.เอก ชีวผลิตภัณฑ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์816130334lekchuti@gmail.comทั่วไป
54
5218/04/2017 16:09:08ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์วศ.บ.(เครื่องกล)วศ.ม.(เครื่องกล)วศ.ด.(เครื่องกล)Automatic control; Industrial Automation; Hydraulic; Pneumaticคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน818905806fengndn@ku.ac.thทั่วไป
55
5318/04/2017 19:18:54อ.ปุณณะ ยศปัญญารองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศวศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)-Computer Music, Digital Audio Signal Processing, Programming Languagesคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา086-688-0717poonna@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
56
5419/04/2017 09:31:33รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวีไม่มีวศ.บ.(ยธ.)M.Eng. (Water Resources Development)-Water Resources Developmentคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการ1.วศ.บ.ยธ. (บางเขน, กพส., ศรีราชา)
2. วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (พิเศษ)
3. วศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (พิเศษ)
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์081-825-2845fengcwk@ku.ac.thทั่วไป
57
5519/04/2017 15:44:54ดร.น.ส.จิตราภรณ์ ฟักโสภา-วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Civil Engineering (Coastal & Ocean Engineering) ณ Oregon State University สหรัฐอเมริกา1. สมุทรศาสตร์กายภาพ 2.แบบจำลองกระแสน้ำคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา15ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการ1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการประมง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการประมง
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า(นานาชาติ)
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 099-3207766่jitraporn133@gmail.com, ffisjpp@ku.ac.thทั่วไป
58
5724/03/2017 10:52:34อ.รัตนพล ชื่นค้าอ.บ. (ภาษาไทย)อ.ม. (ภาษาไทย)-ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080-604-1031fhumrpc@ku.ac.thทั่วไป
59
5820/04/2017 13:28:37อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์-วท.บ. (อารักขาพืช)
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ระดับปริญญาตรี2ไม่มี
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
กรรมการ
1. หลักสูตร ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
2. หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.
084-044-2930
mosdern@gmail.com, feductt@ku.ac.th
ทั่วไป
60
5920/04/2017 17:49:06-เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
M.A. (Economics)Ph.D. (Economics)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
6ไม่เคย
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ประธานกรรมการ, กรรมการ
ธุรกิจการเกษตร
ศศ.เกษตร
การจัดการทรัพยากร
ศศ.สหกรณ์
ศศ.เกษตร ป.เอก
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
869867282fecoret@hotmail.comทั่วไป
61
6021/04/2017 00:04:13ผศ.ดร.
กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
กศ.บ.สุขศึกษาคม.สุขศึกษา
Ph.D.Health Promotion & Health Education
Health Promotionคณะศึกษาศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
3ไม่เคย
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
กรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
086-905-3338jinda99@yahoo.comทั่วไป
62
6121/04/2017 08:42:51ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิตวศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)วศ.ม.(อุตสาหการ)-เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบน้ำเพื่อการเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรีผู้ร่วมสังเกตุการณ์ 4 หลักสูตร-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์085-072-3332agrspj@ku.ac.thทั่วไป
63
6229/03/2017 10:32:35ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล (ย้ายมาจากรุ่น 2) รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาค.บ.(ธุรกิจศึกษา)บธ.ม.(การจัดการ)ค.ด.(พัฒนศึกษา)การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา61ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-905-9919fedunrr@ku.ac.thทั่วไป
64
6323/03/2017 21:55:57ผศ.ดร.อรทัย จงประทีปB.S. (Materials Science and Engineering)M.S. (Materials Science and Engineering)Ph.D. (Materials Science and Engineering)Ceramics processing, Nano-synthesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 846452900Fengotj@ku.ac.thทั่วไป
65
64อ.พัชราพรรณ กะตากูลคณะมนุษยศาสตร์fhumppka@ku.ac.th
66
65ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิชรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการwarunee.src@gmail.com
67
66รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็นคณะมนุษยศาสตร์wanyooyee@hotmail.com
68
67อ.ดร.สุรเชษฐ์ อร่ามรักษ์คณะเกษตรagrscar@ku.ac.th
69
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1