Noorte projekt
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Toetuse maksjaMeetme nimiPiirkondTaotluse tähtaegToetatavad tegevusedKes saavad taodelda (oü, as, kov, mtü, SA jne)Max toetuse määr %Min. toetusesummaMax. toetusesummaTäpsem infoAbikõlbulikud kulud
2
SA Archimedes NoorteagentuurNoorte osalusprojektidKogu valdjooksevtuua noored otsustusprotsessidele lähemale, tõsta noorte osalust ning luua neile võimalusi oma elu puudutavates otsustes kaasa rääkida nii kohalikul tasandil kui laiemalt.MTÜ-d ja SA-d, Euroopa tasandil tegutsevad noorteorganisatsioonid, kohaliku tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool vm)100%--https://noored.ee/rahastus/noorte-osalusprojektid/
3
Hasartmängumaksu NõukoguProjektitoetusKogu valdIgakuiseltNoortepoliitika ja noorsootöö põhimõtteid toetavad ja arendavad projektid.

Noorsootöö kvaliteeti ja koostöövõrgustike arengut toetavad projektid.

Noorte osaluse suurendamisele, loovuse arendamisele ja tõrjutusriski ennetusele suunatud projektid.

Noorte- ja noorsootööühingute arendamisele suunatud projektid
KOV, MTÜ80-90%-€6,000.00http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/lapsed-noored-pere
4
ENTKAvatud noortekeskuste projektikonkurssKogu vald08/02/2019Avatud noorsootöö arendamineKOV, MTÜ100%-3000-10000€https://entk.ee/toetused/ank-konkurss/
5
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseksEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)16/02/2019kohalike elanike tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsusedEttevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; €1,000€9,500https://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1/2018.html
6
Leader (TAS)Noorte aktiviseerimineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)10/04/20191) Ettevõtlikkuse arendamine 2) Noorte praktiliste oskuste arendamine 3) Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesseKolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk,KOV80%€2,500€15,000Meede 2.2Ettevõtlikkuse arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh koolitused, seminarid, õppereisid jms. Noorte praktiliste oskuste arendamisega seotud tegevused, õpilasmalevad, laagrid, koostöö ettevõtetega jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisprojektide korral Investeeringud sisustusse, seadmetesse ja vahenditesse Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd) Vabatahtlik töö
7
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Kogukonnaga sidustunud aktiivsed nooredEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)Meede suletud, pole teada järgmine taotlusvoor• Noorte arengust ning vajadustest lähtuvalt vastavate teenuste, tegevuste toetamine sh investeerimine vahenditesse, noorte tegevuseks ettenähtud ruumide remontimine, väikevahendite soetamine • Noorte ettevõtluse organiseerimine, mentorid, juhendamine jne • Noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade käivitamine ja arendamine, mentorlus ja juhendamine • Sündmuste, koolituste, õppereiside, messide, ümarlaudade, koosolekute, seminaride, uuringute planeerimine ja korraldamine • Kaasamis- ja teavitustegevused • Arengudokumentide väljatöötamine • Osalemine erinevates Eesti sisestes ning rahvusvahelisest võrgustikes.KOV, SA, MTÜ ja seltsing90%€1,000€10,000Meede 3Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
8
Kultuurkapital (Tartumaa ekspertrühm)ProjektitoetusKogu valdSelleks aastaks voor suletudmaakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
maapiirkondades toimuvaid üritusi (soodustatud on maakonna ääremaad);
noortele suunatud tegevust;
ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi;
kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a. jalanõud;
kunstnike näitustegevust;
mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.
Pole täpsustatud, seega KOV, SA, OÜ, MTÜ90%-?https://www.kulka.ee/ekspertgrupid/tartumaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord
9
InnoveKoolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseksKogu vald23/11/2018Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:
-kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
-ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
-väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.
Taotlejad võivad olla koolid, era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.90%-€25,000https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/ettevotlusope/
10
SA Archimedes NoorteagentuurNoorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1)
Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (KA2)
Noorte osalusprojektid (KA3)
Kogu vald15/02/2019Noorte ja noorsootöötajate õpiränne
Strateegiline koostöö noortevaldkonnas
Noorte osalusprojektid
KOV, MTÜ75-100%--https://noored.ee/rahastus/taotlemine/
11
SA Archimedes NoorteagentuurNoortekohtumisedKogu vald20/03/2019eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused (või nende allasutused nt kool, noortekeskus), jt juriidilised isikud (sh sotsiaalsed ettevõtted).100%-23 eurot noore kohta päevashttps://noored.ee/rahastus/noortekohtumised/taotlemine/
12
ENTKNopi ülesKogu vald31/12/2018pakkuda noortele koostöös noorsootöö organisatsioonide ja ühingutega võimalusi viia ellu omaalgatusel põhinevaid tegevusi.vähemalt 2-liikmeline noortegrupp100%-€2,000.00http://nopiyles.blogspot.com/p/avaleht_29.html
13
ENTKVaraaitKogu vald23/04/2019toetatakse noorsootöö teenuste arendamist noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu – sellest tulenevalt toetatakse konkursi raames vaid koostöös elluviidavaid projekte.KOV, MTÜ,SA100%-3000-10000€https://entk.ee/toetused/varaait/
14
ENTKNoorte tervistav ja arendav puhkusKogu vald01/02/2019Noortelaagrites on noorel võimalus ennast arendada sisutihedas programmis, turvalises keskkonnas, järelevalve all ning reeglina looduslikult kaunis kohasKOV,MTÜ, SA, OÜ100%-€100,000.00https://entk.ee/toetused/noorte-tervistav-ja-arendav-puhkus/
15
ENTKNoortemalevadKogu vald30/04/2019Noortemalev on noortele suunatud projekt, mille kaudu NOOR saab esimese lepingulise töökogemuse, õpib tundma töösuhete ja -keskkonna ning karjääriplaneerimisega seotud teadmisi ja saab osa põnevatest ühistegevustest.kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused ja ettevõtted-%-Toetuse suurus tüüp I puhul – 10,00 eurot noore kohta päevas;

Toetuse suurus tüüp II puhul – 7,00 eurot noore kohta päevas;

Toetuse suurus tüüp III puhul –7,00 eurot noore kohta päevas.
https://entk.ee/toetused/koondprojekt-noortemalevad/
16
ENTKHuvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsusteleKogu vald15/01/2019parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.KOV100%--https://entk.ee/toetused/huvihariduse-ja-tegevuse-toetus-omavalitsustele/
17
18
ENTKHuviala valdkondade kvaliteedi toetusKogu vald01/12/2018Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.KOV-%--https://entk.ee/toetused/huviala-valdkondade-kvaliteedi-toetus/
19
Eesti Noorteühenduste LiitNoorte osaluse arendamise toetusKogu vald01/12/2018ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algata uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi.KOV100%-€750.00http://enl.ee/noorte-osalus/noorte-osaluse-arendamine/
20
Eesti Noorteühenduste LiitNoorte osaluse fondkogu vald02/04/2019Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö arendamiseks.Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega100%-500-1000€http://enl.ee/projekt/noorte-osaluse-fond/
21
KIKKeskkonnateadlikkuse programmKogu vald01/04/2019toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.KOV, , äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.---https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
22
23
ENTK info rahastamise kohta:
https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo-rahastamine/?fbclid=IwAR22sLl_dM_byhSZlHmiJjM-tYrAjuP9160fdSC87vj7mEe5RozjWBagEPE
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu