รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
2
3
ลำดับชื่อ - สกุลบริษัท
หมายเลขบัตร
4
1นายไพสิฐปิ่นโตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610001
5
2
นายอภิรัตน์
เจตบำเพ็ญกุล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610002
6
3นายเอกภพพยอมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610003
7
4
นายเอกลักษณ์
สุขสนองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610004
8
5นายวรชาติป้อมสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610005
9
6นายพิชิต
สุวรรณพิทักษ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610006
10
7นายนิรุจอัญชลีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610007
11
8นายชลวิทย์โพธิสว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610008
12
9นายสรอรรถ
สหชัยรุ่งเรือง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610009
13
10นายอรรถชัยเถาเอี่ยมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610010
14
11นายนิวัฒน์มาประจวบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610011
15
12นายสุรวุฒิบุนนาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610012
16
13นายณฤพลชมเสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610013
17
14
นายอธิร์วิชย์
กุลชนะวิชชา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610014
18
15
นายจักรพันธุ์
โรจน์พวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610015
19
16นายพศินโชตะมังสะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610016
20
17นายปิยชาติศรีแก้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610017
21
18นายวิศรุตบุตรแสงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610018
22
19
นายพันธ์ศักดิ์
สายเสียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610019
23
20นายนพรุจละครบุญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610020
24
21
นายโชติพงศ์
พงศ์ศรีวัฒน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610021
25
22นายณัฐสงครามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610022
26
23นายนพดลดีคำป้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610023
27
24
นายชัยประสาน
สุรวิชัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610024
28
25นายพายัพศิริวรรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610025
29
26นายณัฐพงศ์โพธิพรตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610026
30
27นายธนวัฒน์เมฆมงคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610027
31
28
นายประกาศิต
รอดฉายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610028
32
29นายมนตรี
เส็งหนองแบน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610029
33
30นายฤชากรมะโนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610030
34
31
นางสาวพัชรา
บุญโสภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610031
35
32นายการันต์ตังคโนภาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610032
36
33นายอรรถพรพรมประไพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610033
37
34
นายชาญวิทย์
ภูฆังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610034
38
35นายตระการอินทร์พยุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610035
39
36นายศิรวุฒิรัฐสมุทรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610036
40
37นายจามรจันทระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610037
41
38
นายวีระชาติ
ขุลีดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610038
42
39
นายจีระศักดิ์
เหลืองวันทา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610039
43
40
นายสิรโรจน์
ใจขานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610040
44
41นายสมหมาย
ตันติพันธุ์ไชย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610041
45
42นายเมธากอลำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610042
46
43นายวรวงศ์นนทสวัสดิ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610043
47
44
นายธีรวัฒน์
ผูกสมัครการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610044
48
45นายวิทยา
อรุณสวัสดิ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610045
49
46
นางสาวเชาวลี
แดงฉ่ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610046
50
47นายสุนทรแขวงแดงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610047
51
48นายสราวุธมีเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610048
52
49นายนิธินาคพันธุ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610049
53
50นายบุญยืนคงชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610050
54
51นายมนตรีแสงวิจิตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610051
55
52นายภูพัทสีขาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610052
56
53
นายเกียรติศักดิ์
ร่มบ้านโหล๊ะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610053
57
54นายพิศาลพิศแลงามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610054
58
55นายฑีฆายุพิมพ์พรรค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610055
59
56นายสุระชัยห้วยทรายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610056
60
57นายยุวนนท์วงษ์อินตาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610057
61
58นายพชรพาอ่อนตาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610058
62
59นายปัณณทัตชอบพานิชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610059
63
60
นางสาวชัชรินทร์
นิยติวัฒน์ชาญชัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610060
64
61
นางสาวสุภรณ์ทิพย์
สุวรรณขันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610061
65
62
นายพีรวิชญ์
เอกสุวรรณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610062
66
63นายพณรัตน์แสงจันทร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610063
67
64
นางสาวลักษณาลี
จั่นมุกดาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคD610064
68
65นายภูมิการลาวเดิมKemrexD610065
69
66นายทรงพลคิดอ่านKemrexD610066
70
67
นายวีรวิชญ์
ตันวรรณรักษ์
KemrexD610067
71
68นายวราวุธแก้วคำมาKemrexD610068
72
69
นายจักรกริช
แก้วเทพKemrexD610069
73
70นายสมชายมนตรีศรีKemrexD610070
74
71นายจิรเดชวงศาโรจน์GUNKULD610071
75
72
นายชญาพัฒน์
คัจฉสุวรรณมณี
GUNKULD610072
76
73นายพิเชษฐ์สวัสดีGUNKULD610073
77
74
นางสาวปัญจมา
มังครักษ์GUNKULD610074
78
75นายพงศพัศเกตุดีGUNKULD610075
79
76นายณัฐพงษ์เมืองศรีGUNKULD610076
80
77นายสุรชัยมุงคุณ
PEA ENCOM (KPN Green Energy Solution)
D610077
81
78
นายศิรวิทย์
สุนทรเมธีวรกุล
PEA ENCOM (Alternative Power Solution)
D610078
82
79
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ
อ่อนน้อมPEA ENCOM (AES Energy)D610079
83
80
นายกิติศักดิ์
จิตต์รมย์
PEA ENCOM (TC Renewable Energy)
D610080
84
81นายชูพงษ์
เกษมพัฒนภาคิน
PEA ENCOM (Ethernet Thailand)
D610081
85
82นายดุสดีนวลตา
TC Renewable Energy Co.,Ltd
D610082
86
83นายสมใจจิตต์รมย์
TC Renewable Energy Co.,Ltd
D610083
87
84นายปริญญา
บัณฑิตพานิชย์
TC Renewable Energy Co.,Ltd
D610084
88
85
นางสาวนริศรา
มณีรัตน์
TC Renewable Energy Co.,Ltd
D610085
89
86
นางสาวสุนิศา
พลอยเพชร์
TC Renewable Energy Co.,Ltd
D610086
90
87นายนวพล
เลิศพลับพลาไชย
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
D610087
91
88
นายรชฏวรวรรณ
แฉ่งกอง
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
D610088
92
89นายอดิศรดาจัน
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
D610089
93
90นายศุภฤกษ์ถานาเรือ
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
D610090
94
91นายศุภชัยอินไชยา
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
D610091
95
92
นายวายุภักษ์
ยงยุทธ
บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
D610092
96
93
นายภาณุพงษ์
วิไลเรืองชูวงษ์
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
D610093
97
94
นางสาวนภัสวรรณ
อนุรักษ์สินทวี
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
D610094
98
95
นางสาวพรพรรณ
สุขวิจิตร
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
D610095
99
96
นายพีระพงค์
พับขุนทด
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
D610096
100
97
นายศุภกิตติ์
ชินกิจรัตนวานิช
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
D610097
Loading...
Main menu