20201-ส่งงาน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
เลขประจำตัวเลขที่ชื่อนามสกุลห้องทดสอบก่อนเรียน (40 ข้อ)ซอฟต์แวร์โครงงานสืบค้นรายงานส่งรายงานงานนำเสนอส่งงานนำเสนอแผ่นพับส่งแผ่นพับสอบปลายภาค
2
ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
ส่งคำตอบออนไลน์ หน่วยที่ 1
ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2
ส่งคำตอบออนไลน์ หน่วยที่ 2
ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2
ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3
ส่งคำตอบออนไลน์ หน่วยที่ 3
ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3
ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4
ส่งคำตอบออนไลน์ หน่วยที่ 4
ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4
ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5
ส่งคำตอบออนไลน์ หน่วยที่ 5
ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5
ทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6
ส่งคำตอบออนไลน์ หน่วยที่ 6
ทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6
3
285001เด็กชายกฤษฎาอะนันมา1//
4
285012เด็กชายเจษฎา
จันทพันธ์
1/
5
285023
เด็กชายชิษณุชา
ราชบำเริง
1/0
6
285034
เด็กชายฐานันดร
กุลประสิทธิ์
1/
7
285045เด็กชายณัชพลห้วยห้อง1/
8
285056เด็กชายณัฐพลดำเพชร1/
9
285067
เด็กชายเดชพนต์
ด้วนมี1/
10
285078เด็กชายธราดล
สุวรรณชาตรี
1/
11
285089
เด็กชายธันยกร
อ่อนอารี1/
12
2850910
เด็กชายธีรพัฒน์
มูสิกะชาติ
1/
13
2851111
เด็กชายธีรวุฒิ
พรมรักษ์1/
14
2851212เด็กชายนที
แก้วสุวรรณ
1/
15
2851313
เด็กชายนันทิพัฒน์
นพรัตน์1/
16
2851414
เด็กชายภูวนัตถ์
ยิ่งสิริรัตน์
1/
17
2851515
เด็กชายลิขสิทธิ์
ขวัญสมคิด
1/
18
2851616
เด็กชายวัชรพล
มงคลสวสัดิ์
1/
19
2851717
เด็กชายศุภกิตติ์
อนุชาญ1/
20
2851818
เด็กชายสุรศักดิ์
บุญธรรม1/
21
2851919
เด็กชายสุรารักษ์
รอดระกำ1/
22
2852020
เด็กชายอติวิชญ์
วรรณชิต1/
23
2852121
เด็กชายอรรจธร
แสงจันทร์
1/
24
2852222
เด็กชายอัฎนันต์
ดำช่วย1/
25
2852323
เด็กหญิงกฤติยารัตน์
อำไพ1/
26
2852424
เด็กหญิงกุลณัฐ
สังข์ชัย1/
27
2852525
เด็กหญิงจินตนา
จันทร์สุริวงศ์
1/
28
2852626
เด็กหญิงชลธิชา
ชุมพลรบ1/
29
2852727
เด็กหญิงณัฏฐา
เกิดแสงสุริยงค์
1//
30
2852828
เด็กหญิงธนภรณ์
เพชรพงศ์1/
31
2852929
เด็กหญิงนพวรรณ
หนูอุไร1/
32
2853030
เด็กหญิงนลินญา
หมื่นทิพย์
1/
33
2853131
เด็กหญิงบัวชมพู
รัตนา1/
34
2853232
เด็กหญิงวรรณิษา
อาดัม1/
35
2853333
เด็กหญิงสิรีธร
นาหัวนิล1/
36
2853434
เด็กหญิงสุธาสินีย์
เงินจันทร์
1/
37
2853635
เด็กหญิงเหมือนฝัน
รองสวสัสดิ์
1/
38
2853736
เด็กหญิงอริสา
ขำพล1/
39
2853837
เด็กหญิงอลิอันธ์
คงชูช่วย1/
40
2853938
เด็กหญิงออมศิริ
จันจุฬา1/
41
288541
เด็กชายกิตติกานต์
รักประยูร
10////////
42
288552
เด็กชายจามีกร
ชูตระกูลวงค์
10////////
43
288563
เด็กชายเจริญวิทย์
จิตตพงศ์10////////
44
288574เด็กชายณัฐพลครุฑทอง10////////
45
288585เด็กชายธณรัฐแก้วหนู10////////
46
288596
เด็กชายธนานนท์
ผดุงผุด10////////
47
288607
เด็กชายธรรมธัช
มหาวงศ์10////////
48
288618
เด็กชายธิตินันท์
แซ่เจ้า10////////
49
288629
เด็กชายธีรวัช
เซ่งเวียง
10////////
50
2886310
เด็กชายนครินทร์
นันทะวงค์
10////////
51
2886411
เด็กชายพีรวิชย์
สุวรรณชาตรี
10////////
52
2886512
เด็กชายมนต์ชัย
มาราสา10////////
53
2886613
เด็กชายรัชกฤต
ปัญญาธีราทร
10////////
54
2886714
เด็กชายลาภทวี
สุวรรณเวหา
10////////
55
2886815เด็กชายวรเมธมานะการ10////////
56
2886916
เด็กชายวีรวัฒน์
จันวดี10////////
57
2887117เด็กชายสุเมธ
สังข์ทองกูล
10////////
58
2887218
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
ไชยภาณุรักษ์
10////////
59
2887319
เด็กชายอภิสิทธิ์
พงศาวดาร10////////
60
2887420
เด็กชายอรรถกร
บุญกูล10////////
61
2887521
เด็กหญิงกนิษฐา
หนูวงค์10/
62
28876.4285722เด็กชายวรเมธมานะการ10/
63
28877.6071423
เด็กชายวีรวัฒน์
จันวดี10/
64
28878.7857124เด็กชายสุเมธ
สังข์ทองกูล
10/
65
28879.9642925
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
ไชยภาณุรักษ์
10/
66
28881.1428626
เด็กชายอภิสิทธิ์
พงศาวดาร10/
67
2888127
เด็กหญิงธนัฐวรรณ์
มูสิกชาติ
10/
68
2888228
เด็กหญิงนริศรา
กองสิงคูณ
10/
69
2888329
เด็กหญิงนัสมี
บิลหมัด10/
70
2888430
เด็กหญิงบุษกร
สุขศรีเจริญวงศ์
10/
71
2888531
เด็กหญิงพรพิพัฒน์
ไวยรัตน์10/
72
2888632
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
ดวงจันทร์
10/
73
2888733
เด็กหญิงลภัสรดา
ประทุมทอง
10/
74
2888834
เด็กหญิงศรัณย์พร
กะรัมเดชะ
10/
75
2888935
เด็กหญิงสรัลชนา
ประทุมทอง
10/
76
2889036
เด็กหญิงสุดารัตน์
ดีมาก10/
77
2889137
เด็กหญิงสุธิดา
ผลาญไกรเพชร
10/
78
2889238
เด็กหญิงสุนิสา
วรรณศิลป์
10/
79
2889339
เด็กหญิงอทิตยา
หนูเอียด10/
80
2889440
เด็กหญิงอารยา
ดวงสุวรรณ
10/
81
288951
เด็กชายกลยุทธ
แสงสว่าง11/
82
288962
เด็กชายกิตติภพ
ชูศรี11/
83
288973
เด็กชายเกริกพล
แก้วคงบุญ
11/
84
288984
เด็กชายคเชนท์
สุวรรณการณ์
11/
85
288995
เด็กชายคณาธิป
นิจจำรูญ11/
86
289006
เด็กชายจิตรภาณุ
จุลจินดา11/
87
289017
เด็กชายฐิติพันธ์
จันวดี11/
88
289028
เด็กชายณัฐกาญจน์
แก้วบุญชู
11/
89
289039เด็กชายนพกร
ขุนพิทักษ์
11/
90
2890410เด็กชายปณิธิ
เหลือบุญชู
11/
91
2890511
เด็กชายสถิตย์
แก้วหนู11/
92
2890612
เด็กชายอรรถพร
จันทร์สุขศรี
11/
93
2890713
เด็กหญิงกวีณา
เยี่ยมสวัสดิ์
11/
94
2890814
เด็กหญิงกัณฐิกา
คงชมชื่น11/
95
2890915
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
ขวัญพรหม11/
96
2891016
เด็กหญิงกัลยาภรณ์
สมบูรณ์11/
97
2891117
เด็กหญิงขวัญชนก
ปลอดแก้ว11/
98
2891218
เด็กหญิงจุฬารัตน์
สุวรรณชนะ
11/
99
2891319
เด็กหญิงชาลิดา
จินนะรัตน์
11/
100
2891420
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เกตุแก้ว11/
Loading...
Main menu