สำรวจแผนไทยที่ยังไม่ได้บรรจุ ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีรายชื่อแพทย์แผนไทยที่ยังไม่ได้บรรจุข้าราชการ 12 เขต บริการสุขภาพ
2
จังหวัด บุรีรัมย์ เขตบริการสุขภาพ ที่ 9
3
ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลบัตรประจำตัวประชาชนจังหวัดสถานที่ปฏิงานปัจจุบันวัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติราชการในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ว.ด.ป.ที่ได้รับใบอนุญาตฯ
4
ลจ.ชค.รายวัน/คราบลจ.ชค.จ้างเหมาบริการลจ.ชค.รายเดือนพกส.พนักงานราชการเวชกรรมไทยประยุกต์
5
1
นายภาณุพงศ์ เพชรแสวง
1451100137755.00บุรีรัมย์รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์
1 มิถุนายน 2555
1-ต.ค.-56
พท.ป.1451 10 พ.ค. 55
6
2
นายสรยุทธ์ จินพละ
1120600120616.00บุรีรัมย์รพ.โนนดินแดง
1 สิงหาคม 2555
1-ต.ค.-56
พท.ว. 19006 7 พ.ย. 54
7
3
นายธีรพัฒน์ บุญโพธิ์
1319900197025.00บุรีรัมย์รพ.คูเมือง
6 สิงหาคม 2555
1-ต.ค.-56
พท.ป.1375 10 พ.ค. 55
8
4
น.ส.พัชรินทร์ ดาทอง
1320600129930.00บุรีรัมย์
รพ.สต.สวายจีก อ.เมือง
19 พฤศจิกายน 2555
1-ต.ค.-56
พท.ป.1433 10 พ.ค. 55
9
5
น.ส.ชุดาภา เรืองเดช
1-310700166551
บุรีรัมย์รพ.นางรอง
1 เมษายน 2556
พท.ว.19889 12 ธ.ค.57
10
6
นส.นารีรัตน์ จุลศรี
1450200155142.00บุรีรัมย์รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์
10 มิถุนยน 2556
1-ต.ค.-56
พท.ว.21321 16 ก.ย.59
11
7
น.ส.นิศารัตน์ สังคะรัมย์
1319900227111บุรีรัมย์รพ.บุรีรัมย์
13 ส.ค.56 - 31 ก.ค. 59
1-ส.ค.-59
พท.ว.19804 28 พ.ค.57
12
8
นายภัทรพล ทรัพย์สุข
1-3198-00100-50-0บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา
1 เมษายน 2557
พท.ว.21962 22 ก.ย. 60
13
9
นส. นนทกร. เทียบจริยาวัฒน์
บุรีรัมย์
รพ. ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
1 กันยายน 2557
พท.ป.2098
14
10
นางสาวนงค์เยาว์ แผลกระโทก
1301400007343.00บุรีรัมย์รพ.ลำปลายมาศ
1 กันยายน 2558
พท.ป.504 19 เม.ย.50
15
11
นางสาวณัฐนิช กลำเงิน
5-3306-00028-31-1บุรีรัมย์รพ.ชำนิ
16 มีนาคม 2559
พท.ว.19907 17ธ.ค. 57
16
12
น.ส.กัลยาณี สกุลธรรมรัตน์
1-3299-00334-70-7บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านโคกกลาง อ.เมือง
16 พฤษภาคม 2559
18-เม.ย.-60
พท.ว.19868 12 ธ.ค. 57
17
13
นายพงษ์พิพัฒน์ จงเพ็งกลาง
1-3099-00985-48-1บุรีรัมย์รพ.เฉลิมพระเกียรติ
1 มิถุนายน 2559
พท.ว.20986 16 ก.ย. 59
18
14
นายชาทิตย์ ศิริสวัสดิ์
1-3198-00109-12-4บุรีรัมย์รพ. บ้านกรวด
1 มิถุนายน 2559
พท.ว.20862 16 ก.ย. 59
19
15
น.ส.ชนาทิพย์ เที่ยงนา
1-3198-00081-43-2บุรีรัมย์รพ. โนนสุวรรณ
1 มิถุนายน 2559
พท.ว.20857  16 ก.ย.59
20
16น.ส.ศศิธร ปุยะติ1-3107-00233-27-5บุรีรัมย์รพ. พุทไธสง
1 มิถุนายน 2559
พท.ว.21098 16 ก.ย.59
21
17
น.ส.รัตติพร ชะลุนรัมย์
1-3199-00341-00-2บุรีรัมย์รพ. สตึก1-มิ.ย.-59
17 มิถุนายน 2559
พท.ว.21458 24 มี.ค.2560
22
18น.ส.ขัตติยา มีดี1-7399-00476-59-1บุรีรัมย์รพ. นาโพธิ์
1 มิถุนายน 2559
พท.ว.21611 22ก.ย.60
23
19
น.ส. วรารัตน์ สุดประโคน
1-3101-00191-56-3บุรีรัมย์รพ. กระสัง
1 มิถุนายน 2559
พท.ว.22049 22 ก.ย. 60
24
20
น.ส.สุภาวณี นิลนนท์
3-3107-00469-34-8บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านหัววัว ต.เสม็ด
3 ตุลาคม 2559
18-เม.ย.-60
พท.ว.20453 11 ธ.ค. 2557
25
21
นางสาวปัญญาพร สืบวงค์
1-3198-00100-16-0บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านลุมปุ๊ก
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.21872  ออก22 ก.ย.60
26
22
นายธนวัฒน์ บุญราช
1-2799-00004-57-1บุรีรัมย์รพ.ลำปลายมาศ
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.21764 22 ก.ย.60
27
23
นางสาวนิภาภรณ์ นนทบท
1-3102-00113-80-7บุรีรัมย์รพ.บ้านด่าน
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.21820ออก 22 ก.ย. 60
28
24
นางสาวพัชราพรรณ พุ่มพวง
1-3108-00177-14-8บุรีรัมย์รพ.หนองกี่
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.21916 ออก 22 ก.ย.60
29
25
นางสาวไพลิน  ชุ่มเสนา
1-3109-00138-94-2บุรีรัมย์
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯร่มโพธิ์
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.21952 ออก 22 ก.ย.60
30
26
นายศิริพงศ์ หุ่นเภตรา
1-3198-00118-81-6บุรีรัมย์รพ.ปะคำ
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.22092 ออก22 ก.ย.60
31
27
นางสาวธิดารัตน์ กระนันไธสง
1-3109-00154-67-1บุรีรัมย์รพ.ประโคนชัย
1 มิถุนายน 2560
พท.ว.21777 ออก 22 ก.ย.60
32
28
นางสาวสุภาพร ทองคำ
1-3310-00189-21-5บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านกระสัง 1 ก.ย. 601 มกราคม 2561
พท.ป.2884 17 ก.พ. 60
33
29
นางสาวพัชชา คารสี
1-4502-00184-28-2บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านสถานีหนองตาด
1-ก.ย.-601 มกราคม 2561
พท.ว.21443 ออก24 มี.ค.60
34
30
นางสาวอนงค์นาฎ สิมมา
1-3203-00134-19-9บุรีรัมย์
รพ.สต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
1 กันยายน 2560
พท.ว.19728 17 พ.ย.57
35
31
นางสาวปวิชญา สุบิน
3-3110-00740-23-6บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านหนองโพรง
1 กันยายน 2560
บป.507 19 เม.ย. 2550
36
32
นางสาวสิรภัทร สิริวรรณ์
1-3199-00404-74-8บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านโคกตาล
1 ตุลาคม 2560
พท.ป.3107 21 ก.ค. 60
37
33
นางสาวมยุรี สิมพลี
1-3110-00203-40-4บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู
1 ตุลาคม 2560
พท.ว.21979 ออก 22 ก.ย.60
38
34
นางสาวฉัตรธิดา อาจนะ
1-3105-00142-80-2บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านหนองเกียบ
1 ตุลาคม 2560
พท.ว.20696 ออก27 พ.ค.59
39
35นายทองพูน หอมดี5-3114-00045-11-6บุรีรัมย์รพ.หนองหงส์7 พฤษภาคม 25521ตุลาคม 2556
พท.ว.22337 ออก15 มี.ค.61
40
36
นางสาวเกวรินทร์ อาจิณกิจ
1-3199-00010-73-1บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านบัว อ.เมือง1 กันยายน 25541ตุลาคม 2556
พท.ว.22302 ออก 15 มี.ค.61
41
37นางสาวสุทัตตา พิมาลา1-4098-00105-80-2บุรีรัมย์รพ.ละหานทราย1เมษายน25551 ตุลาคม 2556
รอเลขที่ใบประกอบ
42
38นางสาวสรชา ปิดตัง1-3111-00158-84-2บุรีรัมย์รพ.สตึก2 มีนาคม 2561
พท.ป.1911 26 มิ.ย.56
43
39นายวิทยา วงแก้ว
1-3313-00046-29-1
บุรีรัมย์รพ.โนนสุวรรณ2 พฤษภาคม 25541 ตุลาคม 2556
44
40
นายวีระชัย เจริญสวัสดิ์
1310700145244.00บุรีรัมย์รพ.แคนดง2 เมษายน 25551 ตุลาคม 2556
45
41นายนพดล พรหมวงศ์1340700143551.00บุรีรัมย์รพ.ห้วยราช1เมษายน25551ตุลาคม 2556
46
42นส.วนิดา เจริญสวัสดิ์
1-3107-00209-34-0
บุรีรัมย์รพ.เฉลิมพระเกียรติ1 เมษายน 2557
47
43
นางสาวสุดารัตน์ หูประโคน
1-3199-00202-67-3
บุรีรัมย์รพ.สต.หนองทองลิ่ม อ.นางรอง1กรกฎาคม2558
48
44
นางสาวจุฑามาศ ทิพย์โภชน์
1-3198-00121-13-2
บุรีรัมย์รพ.สต.บ้านผักหวาน อ.นางรอง1มิถุนายน 2560
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu