มาตรฐานที่ 5.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรสภา 9 มาตรฐาน
3
ประจำปีการศึกษา 2560
4
................................................................................
5
หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
6
ห้องเรียน 41605
7
8
ลำดับที่
เลขที่สมัครฝึกอบรม
ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
9
1605002นางสาวฐิตาภา สมานสวน
10
2605003นางสาวนุชรุจี ศรีคำ
11
3605004นางสาวปราณี ไกรสุข
12
4605005นางสาวสายชล ดวงรัตน์
13
5605006นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
14
6605007นางสาววนิชยา หอมขจร
15
7605009นางสาวนฤทัย วงษ์สุวรรณ์
16
8605010นางสาวสุพัตตรา สุขจิตร
17
9605011นางสาวอัจฉรียา ปาณาราช
18
10605012นางสาวอาภา ศรีศริทม
19
11605013นางสาวอัจฉรา จิตรครบุรี
20
12605017นางสาวอัญชลี ไหมทอง
21
13605019นางสาวจุฑามาศ ดวนจอหอ
22
14605020
นางสาววิยะดา สวัสดิ์วงค์
23
15605021นายศุภวิชญ์ ภิรมย์นาค
24
16605022นางสาวอรอริณฑ์ ลานรอบ
25
17605023
นางสาววินิดา พรมประโคน
26
18605037
นางสาวสุุกัญญา พิเลิศรัมย์
27
19605038
นางสาวกัญญ์วรา ติมอนรัมย์
28
20605039
นางสาวฐิติญาวรรณ เกษน้อย
29
21605040นางสาวปรางมาศ บุตรพรม
30
22605041นายวิเชียร ยอดรัก
31
23605042นายพลวัฒน์ ปัตตังถาโต
32
24605043นายพศินวรงค์ วิเชียร
33
25605044นางสาวบัณฑิต บุญเพชร
34
26605045
นางสาวธรินทิพย์ จงใจงาม
35
27605046
นางสาวปิยะมาศ เจียมรัมย์
36
28605047นางสาวกัีรติกา อะโรคา
37
29605048
นางสาวขวัญสุดา สายันเกณะ
38
30605049นายวัชระ ตองติดรัมย์
39
31605054
นางสาววรีรัตน์ วรจันทร์
40
32605062นายจีรศักดิ์ วิเศษพันธ์
41
33605067
นางสาวมะลิวัลย์ วุฒิยา
42
34605068
นางสาวอาริญา ลาขุมเหล็ก
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu