CBA clauses for Seminars in Hungary - 2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
EnglishHungarian
3
example 11. példa
4
The person being in the parental leave is credited to pay progression implemented in the company during the time of the parental leave.'Az anyasági szabadságon (GYES-en, GYED-en, GYET-en) lévő kismama is jogosult a vállalatánál megvalósuló bérfejlesztésre.
5
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
6
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
7
8
example 22. példa
9
………. % of total wage costs should be allocated to diminish pay inequality between men and women.'A teljes bérköltség.........%-át a férfiak és nők bére közötti különbség csökkentésére kell fordítani.
10
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
11
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
12
13
example 33. példa
14
a) To discover gender pay gap annual analysis of pay (monitoring) is to be carried out; b) budget for equal pay has to be created; c) action plan has to be established for the implementation of corrective measures of wage differentials; d) employees must be notified by the potential impact on their retirement and pension of options such as part-time work and parental leave.'a) Éves bérelemzést (monitoringot) kell a vállalatnál megvalósítani a nemek közötti bérkülönbség feltárására; b) a költségvetésben forrást kell biztosítani a nők és férfiak közötti béregyenlőség megvalósítására; c) akciótervet kell kialakítani és alkalmazni a bérkülönbségek korrigálására; d) a munkavállalókat tájékoztatni kell arról, hogy a részmunkaidőben történő munkavégzésük vagy a valamilyen típusú szülési szabadságon eltöltött idejük milyen következményekkel jár majd a nyugdíjukra
15
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
16
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
17
18
19
example 44. példa
20
a) Pursuing to reduce gender wage gap and promote the equal pay for equal work and/or equal pay for work of equal value, the company allocates individual increases. Pay increases are allocated at least yearly/two yearly/…..yearly in terms of testing the skill level, the individual professionalism, the position in employment, the seniority, the training, the job category, the working conditions, the difficulty and complexness of the work. b) These measures must be monitored at least yearly/two yearly/…..yearly .c) The equality of full-time and part-time workers must be guaranteed. Special monitoring must be applied for part-timers to ensure they are equal to those in full-time employment. d) The regular monitoring must be carried out jointly by the trade union and HR. e) The company must guarantee time and training for trade union representative to be able to take part in the regular monitoring process.'a) A férfiak és nők bére közötti különbség lecsökkentése érdekében és/vagy az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért előmozdítása érdekében a vállalat egyéni bérkorrekciót (emelést) eszközöl. A bérkorrekció évente/kétévente/.... legalább egyszer valósul meg, a képzettségi szint, egyéni professzionalizmus, munkaköri beosztás, a munkában eltöltött évek száma, képzés, munkakategória, munkakörülmények, az elvégzett munka nehézségi foka és komplexitása alapján. b) E körülmények figyelembe vétele alapján a monitoringnak legalább évente/kétévente/.....évente meg kell valósulnia. c) Biztosítani kell a részmunkaidős és teljes munkaidős dolgozók egyenlőségét. Speciális monitoringot kell alkalmazni a részmunkaidős alkalmazottak esetében annak érdekében, hogy biztosítva legyen a teljes munkaidőben alkalmazottakkal való egyenlőségük. d) A rendszeres monitoringot a HR-nek és a szakszervezetnek együtt kell végzenie; e) A vállalatnak biztosítani kell a szakszervezeti képviselő számára az idők és a képzést, hogy az részt tudjon venni a rendszeres monitoring folyamatában.
21
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
22
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
23
24
example 55. példa
25
’The time in parental leave will be taken into consideration in case of a) classification in wage group, b) service anniversary bonus payments.’A szülői szabadságon (GYES-en, GYED-en, GYET-en) eltöltött időt figyelembe veszik a) a bérbesorolásnál, b) a törzsgárda jutalomnál
26
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
27
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
28
29
example 66. példa - ágazati alku
30
‘Equality allowance clause: a) The annual wage increase in the sector………… is ……….% higher or……..EUR more than the wage increase proposed by national social partners. b) The size of equality allowance must be negotiated by social partners on the base of i) gender pay gap in the sector; ii) financial possibilities (productivity performance and income generation capacity) of the sector.’Bérkiegészítés béregyenlőség elérése céljából' záradék. a) Az ágazatban az éves béremelés ......%-kal magasabb, mint a szociális partnerek országos ajánlása. b) A bérkiegészítés mértékét a szociális partnerek közti alku dönti el a következő szempontok figyelembe vételével: i) az ágazatban tapasztal férfiak és nők bére közötti differencia; ii) pénzügyi lehetőségek (termelékenység alakulása és jövedelemképző kapacitás az ágazatban).
31
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
32
is it possible to implement in your sector?
Meg lehetne ezt valósítani az ágazatodban?
33
34
example 77. példa
35
‘There is need to observe the requirement of equal treatment and in particular in concern of renumeration.’Figyelemmel kell kísérni az egyenlő bánásmódot és különös tekintettel a fizetést illetően.
36
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
37
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
38
39
example 88. példa
40
’The company/sector does not allows any kind of discrimination and secures equal treatment for all workers with specific criteria for the less represented gender in relation to a) appointments, b) conversion of jobs to non fixed-term contracts, c) gender neutral selection, d) promotion and training of staff with quotas expressed as percentages of women and men in order to generate a more balanced distribution in positions of responsibility, e) maternity leave, f) continuity of bonuses, g) and wage increases.’A vállalat/ágazat nem engedélyez semmilyen diszkriminációt és valamennyi dolgozója számára biztosítja az egyenlő bánásmódot.A vállalatnál/ágazatban kisebbségben lévő nemet illetően specifikus kritériumokat alkalmaz a) a felvételnél; b) a munkaszerződés határozatlan idejűvé alakításánál; c) a nem-semleges kiválasztásnál; d) az előremenetelnél és a képzésnél nők és férfiak %-os kvóta alkalmazásával abból a célból, hogy a felelősséggel járó beosztások megoszlása egyenlőbb legyen a két nem között; e) az anyasági szabadságnál; f) a prémiumok kontinuitásnál; g) a bérfejlesztésnél
41
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
42
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
43
44
example 99. példa
45
‘The company provides/creates Equality Plan and its implementation strategy/plan on a) occupational non-segregation, b) promotion, training, c) equal wages, d) reconciliation of personal, family and working life, e) specific training concerning equality among workers, f) prevention of sexual harassment. ‘A vállalat Esélyegyenlőségi tervet készít és stratégiát/tervet alkalmaz a) a foglalkozási szegregáció ellen; b) az előreléptetés, képzés; c) az azonos munkáért és/vagy azonos értékű munkáért a férfiak és nők egyenlő bére; d) a személyes, a családi élet és a munka összeegyeztetése; f) a szexuális zaklatás megelőzése érdekében.
46
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
47
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
48
49
example 1010. példa
50
’The employers responding to the initiative of the trade unions may elaborate equality plans. These equality plans should concern in particular the women, workers more than 40 years old, roma workers, and workers with disability, single parents and parents caring for two or more children under ten years old. The equality plan may deal with programs on their wage, employment situation, working conditions, professional career, training, health and safety or parental role and duties.’Szakszervezeti kezdeményezésre a munkáltató esályegyenlőségi tervet készíthet. Az esélyegyenlőségi tervnek különösen ki kell térnie a nők, a 40 évesnél idősebb dolgozók, a roma dolgozók, a rokkantak, az egyedülálló szülők és a két vagy több tíz évesnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők esélyegyenlőségére. Az esélyegyenlőségi terv tárgyalhatja a bérrel, a foglalkoztatási helyzettel, a munkakörülményekkel, a szakmai karrierrel, a képzéssel, a munkahelyi egészséggel és biztonsággal, vagy a szülői szereppel és kötelességgel összefüggő programokat.
51
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
52
is it possible to implement in your organisation?
Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
53
54
example 1111. példa
55
’The employer undertakes to endeavour the requirements of equal pay for equal work. In the interest of this he reviews the classification system from the point of view of a possible discrimination; he yearly reviews the wage systems and compares it with the micro- and macroeconomic data and makes proposals to eliminate the disadvantages. He also monitors permanently the wage categories system, reviews the job descriptions to eliminate the discriminative elements.’A munkaadó vállalaja, hogy törekszik az egyenlő munkáért egyenlő bért követelmény betartására. Ennek érdekében átvizsgálja a bérbesorolási rendszerét a lehetséges diszkrimináció kiszűrésére; évente felülvizsgálja a bérrendszerét és összehasonlítja a mikro-és makrogazdasági adatokkal és javaslatot tesz az esetleges hátrányos helyzetek megszüntetésére. Folyamatosan ellenőrzi a bérkategóriákat, átnézi a munkaleírásokat a diszkriminatív elemek kiszűrése végett.l
56
is this a good clause?Lenne-e helye a KSZ-ben egy ilyen kitételnek?
57
is it possible to implement in your organisation?
Meg lehetne ezt valósítani a vállalatodnál?
58
59
60
With innovative tools against gender pay gap – WITA GPG” ( 2015- 2016, no 4000004929)
61
Berbarometer.hu / WageIndicator.org/genderpaygap
62
This document is used for debates together with experts in collective bargaining in Hungary, Netherlands and Spain in 2015, 2016
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu