สรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
3
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
4
5
สถานศึกษาที่กศน.ตำบลกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน
สถานที่จัด
หมายเหตุ
6
(คน)
7
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
1บึงกาฬ
๑.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่ามีต้องการศึกษา,มีความต้องการฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
- ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
- ประชาชนต้องการรับการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม
- ประชาชนต้องการช่องทางการตลาดทางออนไลน์
๑.ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่งาน กศน.
4. สร้างการรับรู้การใช้เน็ตประชารัฐ การศึกษาผ่านสื่อดิจิทัลชุมชนที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และมีประโยชน์
600750
ศาลาประชาคม
ยังไม่ดำเนินการ 5 หมู่บ้าน
8
2
โนนสมบูรณ์
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่ามีต้องการศึกษา,มีความต้องการฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ประชาชนมีความต้องการพัฒนาด้านอาชีพ
2. การใช้เน็ตประชารัฐ การรับรู้การศึกษาผ่านสื่อดิจิทัลชุมชนที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้อย่างสรรค์และมีประโยชน์
13001322
ศาลาประชา คม
9
3หนองเลิง
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่ามีต้องการศึกษา,มีความต้องการฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ประชาชนต้องการพัฒนาด้านอาชีพ
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
800824
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 5 หมู่บ้าน
10
4โนนสว่าง
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่ามีต้องการศึกษา,มีความต้องการฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ประชาชนต้องการพัฒนาด้านอาชีพ
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11001075
ศาลาประชา คม
11
5วิศิษฐ์
1. สำรวจความต้องการ และจำเป็นของคนในท้องถิ่น ชุมชน ว่าต้องการศึกษาต่อ หรืออยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง ประเภทใด
-ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13001390
ศาลาประชา คม
12
6หอคำ
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่าต้องกาศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
- ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
500418
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 9 หมู่บ้าน
13
7ไคสี
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่าต้องกาศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1000692
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 9 หมู่บ้าน
14
8โคกก่อง
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของท้องถิ่น ว่าต้องการศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง . 2. การใช้เน็ตประชารัฐ การรับรู้การศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล และความต้องการด้านอาชีพเสริม
2.การใช้เน็ตประชารัฐ การรับรู้การศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล และความต้องการด้านอาชีพ ขนม งานฝีมือ เกษตร
600627
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 3 หมู่บ้าน
15
9นาสวรรค์
1.สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของท้องถิ่น ว่าต้องการศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
-ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย
700964
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 2 หมู่บ้าน
16
10ชัยพร
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่าต้องกาศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เดเด
600578
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 7 หมู่บ้าน
17
11คำนาดี
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่าต้องกาศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
- ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

600625
ศาลาประชา คม
ยังไม่ดำเนินการ 2 หมู่บ้าน
18
12
โป่งเปือย
1. สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของคนในท้องถิ่น ว่าต้องกาศึกษา อยากเรียน อยากฝึกอาชีพด้านใดบ้าง
-ป ระชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการศึกษาว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3..ให้ความรู้ในเรื่องรู้เท่าทันเทคโนโลยี
700844
ศาลาประชา คม
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu