ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ישוביםמוסדותיעדכיווןמסיערכבמוסעיםאבגדהוש
3
ישעיתיכון הר טובצרעהאמובילי ב.מ.מיניבוס1507:1507:1507:1507:1507:15
4
זכריהתיכון הר טובצרעהאמיכאל דוד-490טרנזיט 141107:0507:0507:0507:0507:05
5
זכריהתיכון הר טובצרעהאבני מיכאל-646אוטובוס5207:0507:0507:0507:0507:05
6
גפן,תירוש,שדות מיכה
תיכון הר טובצרעהא
מטיילי האחים דדון
מיניבוס15+מלווה07:0007:0007:0007:0007:00
7
צלפון,תעוז,תרוםתיכון הר טובצרעהאמובילי ב.מ.אוטובוס3307:0007:0007:0007:0007:00
8
טל שחרתיכון הר טובצרעהאיפת חנוך-391אוטובוס5307:0007:0007:0007:0007:00
9
בקוע,טל שחרתיכון הר טובצרעהאמובילי ב.מ.אוטובוס44+מלווה07:0007:0007:0007:0007:00
10
זנוח,מחסיהתיכון הר טובצרעהאיוסי אסרף-358אוטובוס2207:0507:0507:0507:0507:05
11
גיזו,כפר אוריהתיכון הר טובצרעהאמובילי ב.מ.אוטובוס3507:0007:0007:0007:0007:00
12
כפר אוריהתיכון הר טובצרעהאזוהר יוסף-414אוטובוס5307:0007:0007:0007:0007:00
13
צלפוןתיכון הר טובצרעהא
עצמי שאול-850
אוטובוס4507:0007:0007:0007:0007:00
14
נחם,אשתאולתיכון הר טובצרעהאמובילי ב.מ.אוטובוס27+מלווה07:1007:1007:1007:1007:10
15
אשתאולתיכון הר טובצרעהא
הרוש ליאור-413
אוטובוס52+מלווה07:1007:1007:1007:1007:10
16
מסילת ציוןתיכון הר טובצרעהא
שרוני יחיאל-357
אוטובוס4307:1007:1007:1007:1007:10
17
מסילת ציוןתיכון הר טובצרעהא
יאיר אמויאל-513
אוטובוס4307:1007:1007:1007:1007:10
18
עגורתיכון הר טובצרעהאמידד דוד-885אוטובוס27+מלווה07:0007:0007:0007:0007:00
19
גבעת ישעיהותיכון הר טובצרעהא
מטיילי האחים דדון
אוטובוס5107:0007:0007:0007:0007:00
20
צפרירים,גבעת ישעיהו
תיכון הר טובצרעהא
מטיילי האחים דדון
אוטובוס31+מלווה07:0007:0007:0007:0007:00
21
שריגים ליאוןתיכון הר טובצרעהא
ברינדר אריאל-222
אוטובוס5107:0007:0007:0007:0007:00
22
לוזיתתיכון הר טובצרעהאיצחק גנון-221אוטובוס3607:0007:0007:0007:0007:00
23
נווה מיכאל,נתיב הלה
תיכון הר טובצרעהאמובילי ב.מ.אוטובוס49+מלווה07:0007:0007:0007:0007:00
24
אביעזרתיכון הר טובצרעהא
יגאל סולימני-849
אוטובוס5307:0007:0007:0007:0007:00
25
אביעזר,אדרתתיכון הר טובצרעהא
מטיילי האחים דדון
טרנזיט 14807:0007:0007:0007:0007:00
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100