Kingdom Character Names
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Work in progress. Please leave a comment if we've missed a character or place.
2
3
JapaneseChinesePing YinNote
4
Main Characters
5
(Ri) Shin李信(Li) Xin
6
Ei Sei嬴政 Ying Zheng
7
Ka Ryo Ten河了貂 He Liao Diao
8
Kyou Kai羌瘣 Qiang Hui
9
HyouPiao
10
11
State of Qin
12
Sei Kyou成蟜Cheng Jiao
13
King Sho昭王Zhao Wangaka King Zhao
14
Shou Bun Kun昌文君Chang Wen Junaka Lord Chang Wen
15
Ryo Fu I呂不韋Lü Bu Wei
16
Shou Hei Kun昌平君Chang Ping Junaka Lord Chang Ping
17
Ri Shi李斯Li Si
18
Sai Taku蔡沢Cai Ze
19
20
Qin Six Great Generals
21
Ou Ki王騎Wang QiWang Qi is not a historical figure, Ouki is based off a Qin general known as Wang Yi, Ouki is not Wang Jian.
22
KyouLiao
23
Haku Ki白起Bai Qi
24
Ou Kotsu王齕Wang He
25
Ko Shou胡傷Hu Shang
26
Shi Ba Saku司馬錯Si Ma Cuo
27
28
Ouki's Faction
29
TouTeng
30
Roku O Mi録嗚未 Lu Wu Wei
31
Kan Ou干央Gan Yang
32
Rin Bou鱗坊Lin Fang
33
Ryuu Koku隆国Long Guo
34
Dou Kin同金 Tong Jin
35
36
Qin Military
37
Duke Hyou麃公Biao Gongaka Duke Biao
38
Mou Bu蒙武Meng Wu
39
Mou Gou蒙驁Meng Ao
40
Mou Ki蒙毅Meng Yi
41
HekiBi
42
Ou Hon王賁Wang Ben
43
Mou Ten蒙恬Meng Tian
44
Kan Ki桓騎Huan Qiaka Huan Yi, similar to Ouki above, the manga uses a "ki" since the "yi" kanji does not exist in Japanese.
45
Ou Sen王翦Wang Jian
46
Chou Tou張唐Zhang Tang
47
48
Hi Shin UnitYuan
49
Bi Hei尾平Wei Ping
50
Bi Tou尾到 Wei Dao
51
Taku Kei澤圭Ze Kuei
52
Hai Rou沛浪Pei Lang
53
Den Yuu田有 Tian You
54
Chu Tetsu中鉄 Zhong Tie
55
Shou Sa松左 Song Zuo
56
Den Ei田永 Tian Yong
57
Suu Gen崇原 Chong Yuan
58
Kyo Gai去亥 Qu Hai
59
Ryuu Yuu竜有 Long You
60
Ro En魯延 Lu Yan
61
Ryuu Sen竜川 Long Chuan
62
SekiShi
63
KouAng
64
KeiQing
65
So Sui楚水Chu Shui
66
67
Qin Harem / State of Ai
68
Kou-chanXiang
69
You-chanYang
70
Chou Kou趙高Zhao Gao
71
Rou Ai嫪毐Lao Ai
72
Han O Ki樊於期Fan Wuji
73
Ko Reki虎歴Hu Li
74
75
State of Wei
76
Go Kei呉慶Wu Qing
77
Kyuu Gen宮元Gong Yuan
78
Haku Ki Sai白亀西 Bai Gui Xi
79
King Kei Bin景湣王Jing Min Wangaka King Jing Min
80
Ren Pa廉頗Lian Po
81
Rin Ko輪虎Lun Hu
82
Kai Shi Bou介子坊Jie Zi Fang
83
Gen Pou玄峰Xuan Feng
84
Kyou En姜燕Jiang Yan
85
Go Hou Mei吳鳳明Wu Feng Ming
86
87
Wei Fire Dragons
88
Rei Ou靈鳳Ling Feng
89
Gai Mou凱孟Kai Meng
90
Earl Shi/Shi Haku紫伯Zi Boaka Earl Zi
91
Tai Ro Ji太呂慈 Tai Lǜ Ci
92
Shou Sen晶仙Jing Xian
93
Ba Tou馬統Ma Tong
94
95
State of Zhao
96
Hou Ken龐煖Pang Nuan
97
Ri Boku李牧Li Mu
98
Chou Sou趙荘Zhao Zhuang
99
Fuu Ki馮忌 Feng Ji
100
Ri Haku李白 Li Bai
Loading...