แบบรายงานงบลงทุน 60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินการ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
2
เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ : BB Evmis) ของสำนักงบประมาณ
3
ลำดับที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผู้รับจ้าง/ผู้จัดซื้อระยะเวลาในการดำเนินการในสัญญาผลการดำเนินงานรวมเปอร์เซ็นต์
ส่งเรื่องเบิกจ่าย
ผู้รายงานข้อมูล
4
ชื่อหรือบริษัท
งบประมาณที่
ตั้งแต่
ถึงรวม
1- 15 พ.ย.59
16- 30 พ.ย.59
1- 15 ธ.ค.59
16- 31 ธ.ค.59
1-15 ม.ค.6016-31 ม.ค.601-15 ก.พ.6016-28 ก.พ.601-15 มี.ค.60
งบประมาณที่ สพป.
5
หรือสินค้า
หาผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อได้
วัน เดือน
วัน เดือน
จำนวนวัน
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุลเบอรฺโทรศัพท์
6
ตัวอย่าง
ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (บุญยรักษ์อุทิศ)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
บริษัท ก.
195,00025/10/255924/11/255930703010026/11/2559
7
รายการจัดสรร ตามหนังสือ
8
สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/4119
9
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
10
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
11
1บ้านสามกระทาย ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการการเรียน200,000
เพื่อนคุณ กรุ๊ป
200,00002/12/255927/12/25591500802010020/12/2559นางถนอม เปลี่ยนปราณ089-551-0844
12
การสอนและการเรียนรู้อาชีพ
13
รายการจัดสรร ตามหนังสือ
14
สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/4120
15
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
16
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
17
1บ้านสามกระทาย
ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง
412,200
นายวิศาล ทองรอด
412,20014/12/255927/1/2560450005050100นางถนอม เปลี่ยนปราณ089-551-0844
18
ประกอบ (ร.ร.ดีประจำตำบล)
19
รายการจัดสรร ตามหนังสือ
20
สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/4221
21
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
22
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
23
1บ้านป่าถล่ม
ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
185,000
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
185,00030/11/255929/1/2560600101010601010018/01/2560
นางสาวศริญดา เทียมหมอก
082-2956988
24
2
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)180,000
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
180,00016/12/255915/1/25603020302010025/1/2560
นางอังคณา ลือกำลัง
861776893
25
3บ้านโป่งกะสัง
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด
10,000
ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป
10,00022/11/255921/12/25593001001001/12/2559นายธนาวัฒน์ ชาตวิทยา087-7592709
26
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
27
4
บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก154,800
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
154,8009/12/25598/1/2560300010010019/12/2559
นางศรีสุภา  ศรีวิฑูรย์
098-3209457
28
5บ้านวังยาว
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
154,800
กัมพล ธุรกิจ 2009
154,80021/12/25593/2/256030505010030/1/2560
นางสาวณัฏฐกานต์ สังข์แก้ว
087-0131695
29
6
บ้านหนองตาเย็น
ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
185,000
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
185,00017012560506256090000010010023012560
นางสาวศิริลดา ช่วยศรีนวล
080-422-7344
30
7
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
180,000
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
180,00026/12/195925/1/25603050100
นางทัศนีย์ ตุณสมิทธพงษ์
31
8สพป.ปข.2
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดยู
171,000
ดินสอสีศึกษา
171,00022/12/255921/1/25603010010028/12/2559นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม816673564
32
แขวน ขนาด 50,000 บีทียู
33
9สพป.ปข.2
โทรทัศ์สี (LED TV) ชนิดจอแบนขนาด
60,000
ดินสอสีศึกษา
60,00022/12/255921/1/25603010010028/12/2559นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม816673564
34
ไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว
35
10สพป.ปข.2
โทรทัศ์สี (LED TV) ชนิดจอแบนขนาด
32,000
ดินสอสีศึกษา
32,00022/12/255921/1/25603010010028/12/2559นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม816673564
36
ไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว
37
11สพป.ปข.2
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
80,000
ดินสอสีศึกษา
80,00022/12/255921/1/25603010010028/12/2559นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม816673564
38
ทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว
39
12สพป.ปข.2
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ระดับ XGA
78,000
ดินสอสีศึกษา
78,00022/12/255921/1/25603010010028/12/2559นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม816673564
40
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens
41
13
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
65,500
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
65,50017/1/25606/2/25602010010024/1/2560
นายสมเกียรติ โคมเมือง
086-9076690
42
14
บ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ)
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
65,500
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
65,50023/12/25597/2/25603010010019/1/2560
นางสาวจิรัตน์ สัตย์ประกอบ
092-5148915
43
15บ้านหนองขาม
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด
43,600
ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป
43,600100100จ.ท.วิทยา บุญละดี083-1225523
44
ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
45
16บ้านหนองขาม
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร
18,000
ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป
18,00025/11/255915/12/255915100100จ.ท.วิทยา บุญละดี083-1225523
46
ได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที
47
17บ้านหนองคาง เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น13,000
ร้าน อ.เจริญดีเซล
11,00023/12/25592/12/25597010010024/11/2559
นางสาวอภิชญา พงษ์สมบูรณ์
082-3604600
48
18บ้านหนองเหียง อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก309,600
ดินสอสีศึกษา
309,60009/12/25598/1/256030100
นางสาวณัฏฐ์พิชชาพร ทองเหี่ยง
092-8965659
49
19
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
65,500
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
65,500100
นายธนพร สารมี
063-8601656
50
20
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
65,500
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
65,5002/2/25603/3/2560301001006/2/2560
นางสาวชลธิชา แย้มอุทัย
082-6798021
51
21บ้านหนองตะเภา
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
65,500
บริษัท ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
65,50010108010020/1/2560
นางนิภาภรณ์ มุงผล
085-1965069
52
22
บ้านหนองพรานพุก
ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
185,000
บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด
185,00017/01/256022/3/25604580201009/2/2560
นางสุภรดา ผ่องฉวี
094-6959441
53
รายการจัดสรร ตามหนังสือ
54
สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/4122
55
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
56
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
57
1
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,800100
นายธนพร สารมี
063-8601656
58
2บ้านหนองพลับ
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,80018/1/256016/2/25603010010020/1/2560
นายพลพรรธน์ พลสระคู
087-721-8770
59
3บ้านหาดขาม
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,80017/1/25601/3/256030802010019/1/2560
นางขวัญจิตร รัชตวิมล
090-9879391
60
4
บ้านหนองเตาปูน
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,80017/1/256016/2/256030406010024/1/2560
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย
084-8937752
61
5บ้านยางชุม
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,800
19/๐๑/๒๕๖๐
๒๗/๐๑/๒๕๖๐
๑๐๐100
๓๑/๐๑/๒๕๖๐
นางสาวปรัศนีย์ พ่อสาร
๐๘๕๗๔๗๒๕๑๗
62
6บ้านวังก์พง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800ร้าน เพื่อนคุณ กรุ๊ป59,800100
63
7บ้านหนองหอย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,800100
64
8บ้านทับใต้
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,80018/1/256025/1/2560710010023/1/2560
นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา
816925849
65
9บ้านศาลาลัย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,800100
66
10บ้านพุน้อย
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,80018/1/25602/3/25603010010023/1/2560
นายสมคิด รุ่งมณี
032-559019
67
11บ้านดอนกลาง
อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
59,800บริษัท ก สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด59,80018/1/256027/1/2560710010023/1/2560
นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่
093-5366324
68
รายการจัดสรร ตามหนังสือ
69
สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/4123
70
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
71
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
72
1วไลย
ปรับปรุงซ่อม อาคารประกอบ และอาคารอื่นที่ชำรุด
497,300
นายสุรเชษฐ์ เสาร์โพธิ์งาม
3/4/256060901002/6/2560
นางอุไรวรรณ หงษ์วิเศษ 0843341637
73
2อานันท์
ปรับปรุงซ่อม อาคารประกอบ และอาคารอื่นที่ชำรุด
500,000
นายวัชระ กำพร
490,00030/03/605/6/19604010016/5/2560
นายไพโรจน์ ศรีสุวรรณ
983907586
74
รายการจัดสรร ตามหนังสือ
75
สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/4125
76
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
77
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
78
1
บ้านหนองกระทุ่ม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
นางสาวรุ่งทิวา อมรฤทธิ์
200,00017/11/255926/12/2559255040100
นางสาวแสงอรุณ เกลื่อนกลาด
083-0091489
79
2วไลย
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
สุรเชษฐ์ เสาร์โพธิ์งาม
200,00021/10/2559602020601008/12/2559
นางสาวอุไรวรรณ หงษ์วิเศษ
084-3341637
80
3บ้านหนองไผ่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
199,700
นายอาลม พรายแก้ว
199,70023/11/255910/1/256030020404010028/12/2559
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
095-2545330
81
4
บ้านสามร้อยยอด(บุญยรักษ์อุทิศ)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
นายณภัสนันท์ ทันสมัย
200,00023/11/055910/1/2560302020303010010/01/2560
นางสาวจิรัตน์ สัตย์ประกอบ
092-5148915
82
5บ้านเนินพยอม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
หจก. บึงนคร เอ็นจิเนียริ่ง 2013
200,00029/11/255929/12/2559300307010022/12/2559
นางสาวชลธิชา แย้มอุทัย
082-6798021 , 093-2804473
83
6บ้านห้วยไคร้
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
150,000
นายเนรศน์ ชื่นอารมณ์
135,00010/02/256031/03/2560584050100
นายฐากูร พูลพิพัฒน์
096-1863487
84
7บ้านหนองพลับ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
นายกำพล ทับไชย
200,00021/11/255914/12/25591550501007/12/2559
นายพลพรรธน์ พลสระคู
087-7218-770
85
8
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
นายจ๋วน นิลประดับ
200,000
07/12/255906/02/2560
06/02/2560603010010007/02/2560
นางอังคณา ลือกำลัง
086-1776893
86
9บ้านห้วยมงคล
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
นายธนกฤต นิลสีอ่อน
200,00025/11/255925/12/255930030601010025/12/2559
นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นอารมณ์

084-0065335
87
10
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
นายสุทธิศักดิ์ แก้วสะอาด
200,00029/12/255928/12/256010010026/12/2559
นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ
955827712
88
11
บ้านปากน้ำปราน
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
รัฐญา การโยธา
200,00028/10/255927/11/25593030701001/12/2559
ขวัญจิตร์ คลังนาค
085-2935779
89
12
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
บ้านพักครู 203/27 822,900
หจก.เจริญพัฒนาเอ็นเจียเนอร์ริ่ง
794,0008/12/25596/5/25601502030
นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ
955827712
90
13
บ้านหนองตาเย็น
บ้านพักครู 203/27822,900
บ.บีพลัสคอนสตรักชั่น 805710
29/11/255931/03/25601230015404510019/1/2560
นางสาวศิริลดา ช่วยศรีนวล
080-442-7344
91
14
โรตารี่กรุงเทพ
บ้านพักครู 205/26722,400
หจก.จุลพงษ์การโยธา
722,40015/12/255929/1/25604500030502000010029/1/2560
นายธเนศร์ เจริญเนือง
081-856-2274
92
15วัดกุยบุรีบ้านพักครู 205/26722,400
หจก.เพิ่มทรัพย์สมบัติ
690,12927/12/255925/5/256015000300304010030/03/2560
นางรัตติยา จันทะนันท์
092-5326549
93
16บ้านหนองขาม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
249,900
นายชูชาติ เกตุย้อย
249,90006/12/255927/2/255955305010003/03/2560
จ.ท.วิทยา บุญละดี
083-1225520
94
17บ้านเนินกรวด
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
249,900
นายชูชาติ เกตุย้อย
249,9007/12/255914/12/255945102030301010020/2/2560
กันยกมล ลิ้มพัธยาเนตร์
089-686-2465
95
18
บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
250,000
นายสมพร พูลสิน
250,00023/11/255910/1/25603010010030/12/2559
นางสุชัญญา ชิวปรีชา
080-427-0045
96
19วัดดอนยายหนู
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
163,100
หจก.เจริญพัฒนาเอนจิเนียริ่งแอนคอนครัคชั่น
163,1002312255920022560601002070100
นางสมพิศ งามสุด
092-84663443037
97
20วไลย
ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
163,100
มาลี เทพแสน
163,10021/11/255921/12/25593030304010028/11/2559
นางสาวอุไรวรรณ หงษ์วิเศษ
084-33416371980
98
21บ้านลาดวิถี
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
434,100
นายสุุทธิศักดิ์ แก้วสะอาด
434,10029/12/255927/2/25606010301050
นางสาวนฤมล ทรงแสง
094-286476750173205
99
22อานันท์
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA
434,100
หจก.หม่อนไหม คอนสตรัคชั่น
434,10028/11/255903/02/256045604010005/01/2560
นายไพโรจน์ ศรีสุวรรณ
098-390758618128586
100
23บ้านลาดวิถี
สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
583,200
นายสุทธิศักดิ์ แก้วสะอาด
583,20029/12/255928/4/256012010201545
นางสาวนฤมล ทรงแสง
094-28647672636
Loading...
Main menu