21 01 62 - 14.45-16.45 น.- LC (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. ชั้นปี
4. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) สาขา (Major)
2
15/1/2019, 22:53:02
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60141143
นางสาวศุทธินี ต่างใจ
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3
16/1/2019, 21:09:27
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
59141164
นางสาวกมลมาศ กันทะเสน
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4
17/1/2019, 9:46:15
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
59141556
นางสาว ชลิตา พิชัยวงศ์
ชั้นปีที่ 3สาขาวิชาชีววิทยา
5
17/1/2019, 15:52:00
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141335
นางสาวนันท์ภัส ขว้างจิตต์
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
6
17/1/2019, 15:53:25
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141346
นางสาวปัทมาภรณ์ น้อยทู
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
7
17/1/2019, 15:54:58
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141331
นางสาวนงคราญ มิตรสาธิต
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
8
17/1/2019, 15:58:41
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141377
นางสาว อุษณีย์ หน่อไพรสน
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาจีน
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu