12sariin medee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот Улсын тайлан ТГ-4
2
тушаалаар батлав.
3
52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ
4
/өссөн дүнгээр,мян.төг/
5
¯Ç¯¯ËÝËÒ̪ÐҪ˪Â˪êªÃ¯ÉÖÝÒÃÝË
6
̺íãºí õºðºíãèéí 2014îíû 1ð ñàðûí 1íèé ¿ëäýãäýë100
7
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë200
8
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýýñ àâàõ àâëàãûí ýõíèé ¿ëäýãäýë
30 42,000.00
9
I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í
5=6+7+8+9+10+11
1,373,943,400.00 1,361,643,241.00
10
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих6 1,349,403,500.00 1,337,103,500.00
11
Төлбөртэй үйлчилгээний îðëîãî9 14,245,000.00 14,245,000.00
12
Туслах үйл ажиллагааны орлого10 10,294,900.00 10,294,741.00
13
Нэр данс зөрүүгийн орлого11 -
14
II. ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í12=13+41 1,373,943,400.00 1,361,643,241.00
15
À. ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄËÛÍ Ä¯Í13=14+37 1,373,943,400.00 1,361,643,241.00
16
1. Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë14=15+18+21 1,348,546,900.00 1,336,246,777.00
17
1.1 Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë15=16+17 979,574,500.00 996,124,775.52
18
¯íäñýí öàëèí16 918,941,900.00 935,512,402.52
19
¯ð ä¿íãèéí óðàìøèë 60,632,600.00 60,612,373.00
20
1.2 Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºãäºõ øèìòãýë18=19+20 113,978,400.00 112,235,717.00
21
Òýòãýâýð, òýòãýìæèéí äààòãàëûí øèìòãýë19 94,386,900 91,829,223
22
Òýòãýâðèéí äààòãàë 74,795,500 71,422,729
23
Òýòãýìæèéí äààòãàë 7,836,600 8,162,598
24
¯ÎÌتâ÷íèé äààòãàë 9,795,700 10,203,247
25
Àæèëã¿éäëèéí äààòãàë 1,959,100 2,040,649
26
Áàéãóóëëàãà òºëºõ ÝÌÄ-ûí õóðààìæ20 19,591,500 20,406,494
27
1.3 Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë21=22+…+36 254,994,000.00 227,886,284.48
28
Áè÷èã õýðýã22 8,861,800.00 2,749,316.08
29
Ãýðýë, öàõèëãààí23 13,228,800.00 13,392,652.00
30
Ò¿ëø, õàëààëò24 43,656,300.00 31,981,641.00
31
Òýýâýð (øàòàõóóí)25 1,266,400.00 2,035,000.00
32
Øóóäàí, õîëáîî26 2,826,900.00 1,470,331.40
33
суваг ашигласны түрээс 1,650,000.00 1,316,700.00
34
Íîì õýâëýë 1,354,600.00 417,000.00
35
Öýâýð, áîõèð óñ27 12,372,500.00 12,020,022.00
36
Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò28 272,900.00 -
37
Õè÷ýýë, ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà õèéõ29 14,614,400.00 7,338,108.00
38
Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ \Áàãà ¿íý ò¿ðãýí ýëýãäýë ç¿éëñ\
30 7,705,200.00 4,129,700.00
39
Æèæèã ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ -
40
Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë31 4,065,200.00 3,176,254.00
41
¯äèéí öàéíû çàðäàë 128,155,900.00 137,355,600.00
42
Ýì, áàãëàà áîîäîë33 1,234,700.00 400,000.00
43
Óðñãàë çàñâàð34 7,735,200.00 7,735,200.00
44
Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýí 972,600.00 680,000.00
45
Òºëáºð õóðààìæ 2,846,200.00 588,760.00
46
аудит 1,000,000.00 -
47
Òàòààñ áà óðñãàë øèëæ¿¿ëýã37=38 25,396,500.00 25,396,464.00
48
ªðõ ãýðò îëãîõ øèëæ¿¿ëýã38=39+40 25,396,500.00 25,396,464.00
49
Àæèë îëãîã÷îîñ îëãîõ òýòãýìæ, íýã óäààãèéí óðàìøóóëàë 25,396,500.00 25,396,464.00
50
Òýòãýâýðò ãàðàõàä íü îëãîõ íýã óäààãèéí ìºíãºí òýòãýìæ 25,396,500.00 25,396,464.00
51
Øàãíàë, óðàìøèë 1,174,400.00 1,100,000.00
52
Төсөл арга хэмжээ
53
̺íãºí õºðºíãèéí 2014 îíû 12-ð ñàðûí 31-íèé ¿ëäýãäýë44 - -
54
¯¿íýýñ áàíêèí äàõü õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë45 - -
55
Áóñàä áàéãóóëëàãà èðãýäýä ºãºõ ºãëºãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë
470 -
56
III. ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ4811
57
ÀÆÈËËÀÃÑÀÄ Á¯ÃÄ49=50+51+52114123
58
Óäèðäàõ àæèëòàí5055
59
ÿéöýòãýõ àæèëòàí518997
60
¯éë÷ëýõ àæèëòàí522121
61
хүүхдийн тоо5322402610
62
Захирал......................................Б.Балган Хянаж хүлээн авсан:
63
Тамга
64
Нягтлан бодогч.........................Д.ПүрэвхандМэргэжилтэн:.........................................
65
2014 оны 12 сарын 31 ны өдөроны сарын өдөр
66
67
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12.
68
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй ТГ-8-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.
69
**Хэрвээ мэдээ гаргах хугацаа нь амралтын өдөртэй давхцвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.
Loading...
Main menu