ข้อมูลผลงานวิจัย ทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
วันที่บันทึกข้อมูลข้อมูลทำเนียบนักวิจัย:อาจารย์รายชื่อโครงการวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว / การเตรียมยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณแหล่งทุน/ปีงบประมาณผลการพิจารณาเงินอุดหนุนโครงการวิจัยช่วงเวลาดำเนินการวิจัยการทำสัญญา/เลขที่สัญญาการรายงานผลการดำเนินการวิจัยแหล่งส่งรายงานความก้าวหน้าหรือการเผยแพร่ผลการดำเนินการวิจัยในระหว่างวิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือ-วารสารการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยออนไลน์แจ้งหลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ /เชิงการพาณิชย์และหรือให้ประโยชน์ต่อสาธารณะ (แจ้งที่อยู่URL เอกสารหลักฐาน ภาพกิจกรรมที่ได้จัดเก็บ บันทึก แสดง และค้นคืนได้อย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้อง)
2
วัน/เดือน/ปีพศ.ลำดับรหัส/เลขประจำตัวนักวิจัยตำแหน่งวิชาการคุณวุฒิคำนำหน้าชื่อนามสกุลชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ)ประเภทงานวิจัยสาขาการวิจัยงบรายได้ปีงบประมาณแผ่นดินปีอื่นๆชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับคำยินยอม/แต่งตั้งสังกัดหลักสูตรสาขาวิชาคณะงบประมาณที่เสนอของบประมาณที่ได้รับจริงส่งรอผลอนุมัติไม่อนุมัติวัน/เดือน/ปีที่เริ่มดำเนินการวิจัยวันที่ทำสัญญา/เลขที่สัญญาวันที่สิ้นสุดสัญญา/เลขที่สัญญาReport1Report2Report3Report4หน่วยงาน/สาธารณะวัน/เดือน/ปีที่ส่งเล่มรายงานสมบูรณ์แหล่งที่เผยแพร่บทความวิจัย/ผลงาน : วัน/เดือน/ปีที่อยู่เว็บบล็อก-เว็บไซต์ที่นำเสนอเผยแพร่บทความวิจัย-ผลงานความก้าวหน้าทั้งหมดอีเมลที่ใช้ประจำที่อยู่อีเมลของ @gmail.comเบอร์โทรศัพท์ผู้นำไปใช้ประโยชน์โดยตรงนำไปบูรณาการ/การพัฒนาหลักสูตร/การเรียนรู้/การเรียนการสอนประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์เชิงพาณิชย์
3
21/4/2556136698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการนำเสนอผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงาน ในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
The analytical thinking and presentation skills development of art’s students creative work in packaging design. Major in fine and applied.
Chandrakasem Rajabhat University
การวิจัยประยุกต์ (applied research)การศึกษา2551ศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10,000 บาท10,000อนุมัติภาคเรียนที่ 2/2551arti3314.blogspot.com31 พฤษภาคม 2552วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2552https://www.researchgate.net/profile/Prachid_Tinnabutr/prachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091ผู้สอน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมและนักศึกษาศิืลปกรรมarti3314.blogspot.comhttp://issuu.com/prachid
4
21/4/2556236698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตรการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมThe Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat Universityพัฒนาทดลองปรัชญา2552คุุณสมฤทธิ์ พรพิพิจสุวรรณศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์150,000150,000อนุมัติ2552-2553http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign2554วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ .. ฉบับที่ ..กรกฎาคม ธันวาคม 2554http://www.chandrakasem.infoprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
5
21/4/2556336698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งประดิษฐ์ปรัชญา2553บริษัทเอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมอ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์35,000อนุมัติ2553-2553http://sites.google.com/site/kasetbokhru2553http://sites.google.com/site/kasetbokhruprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกล้วยแปรรูป ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมโครงการpackagingdesigncourse.blogspot.comhttp://sites.google.com/site/kasetbokhru
6
21/4/2556436698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสิ่งประดิษฐ์ปรัชญา2554บริษัทเอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมอ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์35,000อนุมัติ2554-2554http://sites.google.com/site/teamfurn2554http://sites.google.com/site/teamfurnprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด จังหวัดกสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการproductdesigncourse.blogspot.comhttp://sites.google.com/site/teamfurn
7
21/4/2556536698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตรการออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งประดิษฐ์ปรัชญา2554บริษัทเอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมอ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์80,000อนุมัติ2554-2554http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com2554http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.comprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการhttp://kanchanaburisweetcorn.blogspot.comhttp://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com
8
21/4/2556636698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตรการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยูสิ่งประดิษฐ์ปรัชญา2555อาจารย์ปริญญา โรจน์อารยานนท์ศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์150,00052,500อนุมัติ2555-2556ส่ง-แก้ไขรายงาน 3 บทเรียบร้อยเมื่อ 27/04/56ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30 กันยายน 2556cru-font.blogspot.comวันสิ้นสุดสัญญา กันยายน 2556 ต้องส่งก่อน 1 เดือนจันทรเกษมสารcru-font.blogspot.comprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ทั่วไป cru-font.blogspot.comtypefacesdesign.blogspot.comcru-font.blogspot.comthaifont.info
9
21/4/2556736698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตร และคณะการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.พัฒนาทดลองปรัชญา2556 (วช.)คุณประทีป กาสลักศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์250,000250,000ได้รับแจ้งข้อเสนอการวิจัยผ่านความเห็นชอบผลการประเมินจาก วช.เห็นว่าสนับสนุน ตามบันทึกที่ วจว.ว003/2556 5 มิ.ย.2556 ได้รับแจ้งผลการอนุมัตจากสถาบันวิจัยที่ วจว.ว 022/2556 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ให้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนภายในวันที่ 28 มิ.ย. 25562556-255710 กรกฏาคม 2556 /เลขที่สัญญา 20/255610 กรกฏาคม 2556ส่ง-แก้ไขรายงาน 3 บทเรียบร้อยเมื่อ 27/04/57ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30 กันยายน 2557http://chainatotop.blogspot.comวันสิ้นสุดสัญญา กันยายน 2557 ต้องส่งก่อน 1 เดือนศิลปกรรมสาร วารสารวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557http://chainatotop.blogspot.comprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทที่เข้าร่วมโครงการ http://chainatotop.blogspot.compackagingdesigncourse.blogspot.comarti3314.blogspot.comchainatotop.blogspot.com
10
28/04/25568-ศบ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)นางสาวชนัฏาโสมณวัฒน์ผลการจำลองสถานการณ์การสมัครงานเพื่อสอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชา GEEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการSimulation results of Career Application in accordance with GEEN1103 English for Career Application for Students in the Faculty of Management Scienceพััฒนาทดลองศึกษาศาสตร์2554ภาษาอังกฤษธุรกิจมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10,00010,000อนุมัติ2554sonaliasom@gmail.com081-9134569
11
15/10/25569-นางสาวถนอมจิตต์สารอด และคณะการพัฒนาทัักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพลศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน2557 (สกอ.)มนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์200,000อนุมัติ2557
12
15/10/255610-นางสาววิฬารัตน์ชูขาว และคณะการศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแปรรูปอาหารจากข้าว กรณีศึกษา:อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท2557 (สกอ.)มนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์250,000อนุมัติ2557
13
31/10/5611อาจารย์ศ.ปม. Ethnomusicologyนายพิสิษฐ์ เอมดวง
14
1/10/25571236698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตร และคณะการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาทBranding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourismพัฒนาทดลองปรัชญา2558 (วช.)คุณสมฤทธิ์ พรพินิจสุวรรณศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์540,000493,000อนุมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ถึงเดือนกันยายน 25581 ตค. 2557- 30 กย. 25581 ตุลาคม 2557 /เลขที่สัญญา 20/25571 ตุลาคม 2558ส่ง-แก้ไขรายงาน 3 บทเรียบร้อยเมื่อ 27/04/58ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 กันยายน 2558 แก้ส่ง รอบแรก http://chainatotop.blogspot.comวันสิ้นสุดสัญญา กันยายน 2557 ต้องส่งก่อน 1 เดือน : ผลการตรวจล่าช้า ต้องกันเงินงบประมาณข้ามปีงบประมาณ กลางเดือนธันวาคมแล้ว ยังไม่ได้เข้าเล่มและเบิกงวดเงินระยะที่สาม วันที่ 25/12/2558 สถาบันวิจัยกำหนดให้ไปนำเสนอความก้าวหน้าการทำผลงานวิจัยปี 2558 ???http://chainatotop.blogspot.comprachid007@gmail.comprachid007@gmail.com0-896670091ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทที่เข้าร่วมโครงการ http://chainatbrand.blogspot.compackagingdesigncourse.blogspot.comarti3314.blogspot.comchainatbrand.blogspot.com
15
10/13/25581336698
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คม.(ศิลปศึกษา)
นายประชิดทิณบุตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมEconomical products and packaging development of charcoal odor
absorber for small community enterprise group of Chainat province by Participatory Action Research.
สิ่งประดิษฐ์ปรัชญา2559รายได้2559รศ.อรรถพร เพชรานนท์ศิลปกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์267,000อนุมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
560,0001,832,500
Loading...
 
 
 
ทำเนียบประวัตินักวิจัย
สมศ.4.3 เงินสนับสนุนการวิจัย
สมศ.5 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สมศ 6.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
สมศ7ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ