ส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คนละ 1 แผนการเรียนรู้ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampโรงเรียนสหวิทยาเขต
คำนำหน้า - ชื่อ - สกุล ครูผู้สอน
รายวิชา(รหัสวิชา)ที่สอน
ระดับชั้น
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ชื่อเรื่องที่สอนLink เก็บเอกสารจาก Google Driveอีเมล์ครูผู้สอน
ระดับความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
2
6/27/2016 21:03:54
85. โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1นายบุญร่วม กลิ่นหอม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101
ม.1ระบบจำนวนเต็มการคูณจำนวนเต็ม
https://drive.google.com/folderview?id=0B3fvMvxR2Dxqa0VNWVBEeHpDY28&usp=sharing
sura0372@gmail.com4ปรับปรุงสื่อได้ตามความเหมาะสม
3
7/1/2016 21:53:26
20.โรงเรียนแตลศิริวิทยา อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นางสำรวย กองกาญจน์ค31101ม.4เซตคอมพลีเมนต์
https://drive.google.com/file/d/0BxWFrFmUd8lcdjNvYk1OWkprRk0/view?usp=sharing
nangnoiy@yahoo.co.th4-
4
7/1/2016 22:23:41
20.โรงเรียนแตลศิริวิทยา อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นางสำรวย กองกาญจน์ค31101ม.4เซตจำนวนสมาชิกของเซต
https://drive.google.com/file/d/0B0CGEp3iD-5OaG1yYXhaSEhDOEE/view?usp=sharing
nangnoiy@yahoo.co.th4-
5
7/1/2016 22:04:22
68.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นางนฤมล ธรหาญค22101ม.2อัตราส่วนและร้อยละ
การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
https://drive.google.com/file/d/0BxWFrFmUd8lccGhRaGs2aXcyWGc/view?usp=sharing
narumathstat@gmail.com4-
6
7/11/2016 16:12:32
35.โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาววาสนา เจริญยิ่งค21101ม.1การคูณจำนวนเต็มการคูณhttps://drive.google.com/drive/folders/0B8csAWEf_DkcVFF3YkJfMkJvdUEtkumpaeng@gmail.com3-
7
7/13/2016 16:23:59
21.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ อำเภอรัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษาค32101ม.5ลำดับและอนุกรมลำดับและอนุกรม
https://drive.google.com/folderview?id=0B3twqrUOgVb2Y1hyZW1TRjVwdlk&usp=sharing
wiphaphon20015@gmail.com
4-
8
6/30/2016 8:43:55
29.โรงเรียนธาตุศรีนคร อำเภอรัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6นายเจษฎา เสริมแสง
ตณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101
ม.2
ความรูเเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทนำเกี่ยวกับจำนวนจริง
https://drive.google.com/file/d/0B2QEiZ_11gezUjRrV0l6U2RYMGc/view?usp=sharing
jesada2@hotmail.com3-
9
7/12/2016 16:44:07
33.โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง
สหวิทยาเขต 7
นายสมเกียรติ สุวรรณไตร
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค22101)
ม.2แผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปวงกลม
https://drive.google.com/file/d/0B9oFunkIbKbdU05ydnpQbGYwbDA/view?usp=sharing
TRISU_862@hotmail.com4ลองดูๆได้ครับ
10
7/12/2016 17:06:19
33.โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง
สหวิทยาเขต 7นางสาวยุพา นิเลปิยัง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค32101)
ม.5การวิเคราะห์ข้อมูล
การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบไม่เป็นอันตรภาคชั้น
https://drive.google.com/file/d/0B6zCtz9ZfGTsRzMzckxfQVdjQ1U/view?usp=sharing
choechoe64@gmail.com3แก้ไขได้นะค่ะ
11
7/14/2016 10:40:27
32.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์
สหวิทยาเขต 6นายชัชวาล มั่นคงคณิตศาสตร์พื้นฐาน3ม.2อัตราส่วนและร้อยละ
อัตราสส่วนที่เท่ากัน
https://drive.google.com/file/d/0B1Ux9zHwY9l5MjdWNlJpS2oxVmc/view?usp=sharing
kopkoonsport101@gmail.com
4ไม่มี
12
7/14/2016 10:56:46
32.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์
สหวิทยาเขต 6นางวชิราภรณ์ มั่นคงคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ม.4ระบบจำนวนจริงทฤษฎีบทเศษเหลือ
https://drive.google.com/file/d/0B1Ux9zHwY9l5aFF4WFVUVWR5bjA/view?usp=sharing
krukungsri@gmail.com4ไม่มีค่ะ
13
7/14/2016 10:58:50
32.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์
สหวิทยาเขต 6นางเกษร ศรีจำปาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1ม.4ระบบจำนวนจริงทฤษฎีบทเศษเหลือ
https://drive.google.com/file/d/0B1Ux9zHwY9l5aFF4WFVUVWR5bjA/view?usp=sharing
krukungsri@gmail.com4ไม่มีค่ะ
14
7/14/2016 11:24:28
62.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1นายศักดิ์ พวงศิริ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 ค 31201
ม.4ระบบจำนวนจริง
การแก้สมการตัวแปรเดียว
https://drive.google.com/drive/my-drivesakpua@hotmail.com4ไม่มี
15
7/14/2016 11:55:15
63.โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาวอุษา คงทนค21101ม.1เลขยกกำลังการคูณเลขยกกำลังhttps://drive.google.com/drive/my-drive-3-
16
7/14/2016 13:40:35
32.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์
สหวิทยาเขต 6นางณาตยา ผสมวงศ์ค 23201ม.3
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง
https://drive.google.com/file/d/0B7_NWUeyYZQnU3FvM3VpeUJxRk0/view?usp=sharing
nattaya6162@gmail.com4เป็นแนวทางในการทำผผลงานวิชาการ
17
7/14/2016 14:04:19
63.โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5
นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์
ค23201ม.3
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
https://drive.google.com/drive/my-driveveevafile_99@hotmail.com4-
18
7/14/2016 14:14:21
63.โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาวบำเพ็ญ สังข์ชัยคณิตศาสตร์ ค31101ม.4เซต
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
https://drive.google.com/open?id=0B1A9Ocp270gxZ2dQODkzMGQtRU0kanbumpen@gmail.com5-
19
7/14/2016 14:55:27
33.โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง
สหวิทยาเขต 7นางนิศาชล ใจกล้าค31101ม.4เซตอินเตอร์เซกชัน
https://drive.google.com/file/d/0Bz_6RI-AZZJxN0NINzd0ZTZNQ1U/view?usp=sharing
nisachol.aom1972@gmail.com
4
ควรมีสื่อที่ท้าทายและกระตุ้นผู้เรียนให้ตอบคำถามมากกว่าแบบฝึกทักษะ อาจเป็นสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์
20
7/14/2016 18:52:21
21.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ อำเภอรัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6นางสาวปรียรัตน์ สงครามค23101ม.3พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่่ผิวของปริซึม
พื้นที่ผิวและปริมาตร
preyarat.songkram@gmail.com
40
21
7/14/2016 19:19:22
21.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ อำเภอรัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6นางสาวปรียรัตน์ สงครามค23101ม.3พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่่ผิวของปริซึม
https://drive.google.com/file/d/0B_5dfXhlxg19MWk0VDZNUFM5TVU/view?usp=sharing
preyarat.songkram@gmail.com
40
22
7/14/2016 19:42:23
32.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์
สหวิทยาเขต 6นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ค23101ม.3ระบบสมการเชิงเส้น
การการระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
https://drive.google.com/drive/folders/0B1Nnnc_xY_Y2NnFMam1MSkE3cTQ
maneewat3@gmail.com3ไม่มี
23
7/14/2016 19:59:19
32.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์
สหวิทยาเขต 6นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ค23101ม.3ระบบสมการเชิงเส้น
การการระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
https://drive.google.com/file/d/0B1Nnnc_xY_Y2RFc4YmVNZmNwTk0/view?usp=sharing
maneewat3@gmail.com3ไม่มี
24
7/14/2016 21:45:25
63.โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล
คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 (ค23101)
ม.3กราฟ
การระบุค่า A, B และ C จากสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ซึ่งอยู่ในรูป Ax + By + C = 0
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drivekunsnun@gmail.com4-
25
7/14/2016 21:59:20
48.โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1
นางสาวสุพิราัรตน์ เพิ่มผล
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 (ค22101)
ม.2การวัด
การวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drivesupirarat2516@gmail.com4-
26
7/15/2016 9:31:07
63.โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาวอุษา คงทน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)
ม.1เลขยกกำลังการคูณเลขยกกำลังhttps://drive.google.com/open?id=0B5QBRe_kCjl7bm5WQjhMUHBibHckkusa_8281@hotmail.com3-
27
7/15/2016 10:50:23
79.โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 2นางสร้อย ยอดอินทร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)
ม.1จำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็ม
https://drive.google.com/file/d/0B5QBRe_kCjl7RVdsT0xHbXFpd2c/view?usp=sharing
-3-
28
7/15/2016 10:57:37
63.โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นายสุบรรณ์ ใจเที่ยงีีค 22101ม.2ความเท่ากันทุกประการ
ความเท่ากันทุกประการ
https://drive.google.com/file/d/0B2fk59InBAQ1ZnZtRWdvQTFGbk0/view?usp=drive_web&pli=1
suban.jaithaing@gmail.com
4ปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน
29
7/15/2016 11:25:26
33.โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง
สหวิทยาเขต 7นางยอดขวัญ แหวนวิเศษคณิตศาสตร์ (ค21101)ม.1เลขยกกำลัง
การเขียนเลขยกลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
https://drive.google.com/file/d/0BwvOFwOFnyCJUTB2eThETi1Gb28/view?usp=sharing
yod_kwan32@hotmail.com4*
30
7/15/2016 15:15:11
35.โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นายอนุสรณ์ เจริญศิริค 21101 ม.1
สมบัติของจำนวนนับ
จำนวนนับ
https://drive.google.com/file/d/0Bwi_ClLQhvoCSWxXMWdNalg5Z0k/view?usp=sharing
joenick05@hotmail.com4-
31
7/15/2016 16:14:10
21.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ อำเภอรัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6นางโฉมยง พรมโสค22101ม.2หน่วยที่ 1อัตราส่วนและร้อยละ
https://drive.google.com/folderview?id=0B1B7uDvhpYrwV1FOLUpncU1xRjg&usp=sharing
8984599314-
32
7/15/2016 17:09:20
35.โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาวค22201ม.2สมบัติของเลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง
https://drive.google.com/drive/my-drivekrataephysics@gmail.com4-
33
7/15/2016 17:11:29
18.โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท
สหวิทยาเขต 7นางสาวกาญจนา สายวิเศษคณิตศาสตร์ ค21101ม.1ระบบจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็ม
https://drive.google.com/file/d/0B518KLjlgM-lbGxxNjEwbEhHWFE/view?usp=sharing
kan2160@hotmail.com4ควรมีสื่อที่หลากหลาย
34
7/15/2016 17:16:04
35.โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาวจินตนา มณีศรี
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(ค22201)
ม.2สมบัติของเลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง
https://drive.google.com/drive/my-drivekrataephysics@gmail.com4-
35
7/15/2016 21:46:33
35.โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5นางสาวพรพิมล แพงภูงาค22101ม.2อัตราส่วนและร้อยละ
อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน
https://drive.google.com/drive/my-drivescience.fearn@gmail.com4-
36
7/15/2016 22:03:19
13.โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา อำเภอปราสาท
สหวิทยาเขต 7นางสาวณัฏฐวี ทองดาค ๓๑๑๐๑ม.4เซต
ยูเนียนของเซตและอินเตอร์เซกชันของเซต
https://drive.google.com/drive/u/1/my-driveืnattawee@snw.ac.th3-
37
7/15/2016 23:33:33
13.โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา อำเภอปราสาท
สหวิทยาเขต 7
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม
ค22101ม.2อัตราส่วนและร้อยละ
ร้อยละ
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drivek_annika_r@hotmail.com4-
38
7/16/2016 2:30:27
81.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นายสุวรรณ ถวิลหวญค33201ม.6การแจกแจงปกติ
การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
https://drive.google.com/file/d/0B0cqkRDYAReDQlB4Mm9IcUg5X1U/view?usp=sharing
suwan0896286771@gmail.com
4ไม่มี
39
7/16/2016 2:38:08
81.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นางสาวศศอร วงศ์บุญ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101
ม.1
ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้
https://drive.google.com/file/d/0B0cqkRDYAReDd2ljcEVXTi1sRDA/view?usp=sharing
suwan0896286771@gmail.com
4ไม่มี
40
7/16/2016 2:42:08
81.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นางสาวศิริยากร บัวงามค23101ม.3พื้นที่ผิวและปริมาตร
ลักษณะและสมบัติของปริซึม
https://drive.google.com/file/d/0B0cqkRDYAReDQXFLSWJBdFRJV1E/view?usp=sharing
suwan0896286771@gmail.com
4ไม่มี
41
7/17/2016 13:19:32
44.โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก
สหวิทยาเขต 7นางสาวนวลปรางค์ พองนวลค23101ม.3พื้นที่ผิวและปริมาตรพื้นที่ผิวปริซึม
https://drive.google.com/a/dongrak.ac.th/file/d/0B_TZKdZY2nnjSmZtQlFDbXdKQ0E/view?usp=sharing
naulprang@hotmail.com3-
42
7/21/2016 9:24:08
11.โรงเรียนช้างบุญวิทยา อำเภอท่าตูม
สหวิทยาเขต 5
นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม
ค31101ม.4เซต
ความรู้เกี่ยวกับเซต
https://drive.google.com/drive/folders/0B5PxRQFJmgR9QzZ0QnJXeWhSczg
nimwork2121@gmail.com5-
43
7/21/2016 14:34:47
39.โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี
สหวิทยาเขต 6นายวัฒนา คงทนค21101ม.1เลขยกกำลังสัญกรณ์วิทยาศาสตร์https://drive.google.com/open?id=0B330uPfQ7-6Mc085WkRQVTBKWlU่ี่juover1@gmail.com4ไม่มีอะไรที่ดีที่สุด...
44
7/21/2016 16:51:46
81.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอศีขรภูมิ
สหวิทยาเขต 4นางสาวพรณภัส บุญแก้ว
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค22101)
ม.2อัตราส่วนและร้อยละสัดส่วน
https://drive.google.com/file/d/0B0cqkRDYAReDRGtDMEdzZDd3YWM/view?usp=sharing
boonkeawpornnaput@gmail.com
5ไม่มี
45
7/25/2016 15:17:10
58.โรงเรียนแร่วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์
สหวิทยาเขต 3
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์
คณิตศาตร์เพิ่มเติม ค 31201
ม.4ตรรกศาสตร์เบื้องต้นตัวบ่งปริมาณhttps://drive.google.com/drive/my-driveayay2434@gmail.com3-
46
7/27/2016 14:46:04
74.โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 2นางบงกช บุญโต
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค21201
ม.1การประยุกต์1
การหา ค.ร.น.แบบยุคลิด
https://drive.google.com/drive/folders/0B6gAQRIwjn47NmV3M2VWZmtUcHc
Bongkoch25@hotmail.com4-
47
7/27/2016 14:52:09
74.โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 2นางเรไร เผือดนอก
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201
ม.4ตรรกศาสตร์เบื้องต้นการอ้างเหตุผล
https://drive.google.com/drive/folders/0B6gAQRIwjn47NmV3M2VWZmtUcHc
rayrai.pit10@gmail.com4-
48
7/28/2016 8:55:22
18.โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท
สหวิทยาเขต 7นายนรากร บุญปกค31101ม.4เซต
ยูเนียนและอินเตอร์เซกชันของเซต
https://drive.google.com/file/d/0B5_ySLEPjeCpTm94c1ZoODlTYkk/view?usp=sharing
ืnarakon4@gmail.com4-
49
7/29/2016 12:28:52
31.โรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1นางสาวคำตา นัดกล้า
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33201
ม.6
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/0B3VaaFD_cO4ETmt6TlU5alNjbnc/view?usp=sharing
kamta982@gmail.com3 -
50
7/29/2016 15:05:10
18.โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท
สหวิทยาเขต 7นางสาววรรณภา งามวงษ์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101
ม.3ความคล้ายรูปที่คล้ายกันhttps://drive.google.com/open?id=0BzXaFiW6ahz-ZWpCZmdULURlSEUKAY_mk7@hotmail.com5-
51
8/1/2016 10:42:29
26.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1นางจงจิตต์ สมสวย
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5(ค33201)
ม.6การแจกแจงปกติ
ความหมายของค่ามาตรฐาน
https://drive.google.com/open?id=0B_twFhzpDGizZmRzOE9TNkFZb2Mkjongjit2516@gmail.com5-
52
8/1/2016 11:20:47
26.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1
นางกนกวรรณ โพธิ์สีจันทร์
คณิตศาสตร์5(ค23101)ม.3
กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
คู่อันดับhttps://drive.google.com/open?id=0BwjSpe_Gb0AHWGNjNFREcWxPQzA
Kanokwannok2506@gmail.com
5-
53
8/1/2016 13:45:19
14.โรงเรียนโชคเพชรพิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 2นายประดิษฐ์ สมสวย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค31101)
ม.4เซตความหมายของเซตhttps://drive.google.com/open?id=0BxUOXx9BQz_Cb2VVUDdnTEEzUFE
praditsomsuay@gmail.com
5-
54
8/2/2016 10:13:09
18.โรงเรียนตานีวิทยา อำเภอปราสาท
สหวิทยาเขต 7
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง
ค32101ม.5
ความสัมมพันธ์ของฟังก์ชันท์
ฟังก์ชัน
https://drive.google.com/file/d/0B5AtO2fHa46IMkYxY3kzYTJLcEk/view?usp=sharing
lovleykhim999@gmail.com3-
55
8/4/2016 6:29:18
14.โรงเรียนโชคเพชรพิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 2นางสุณิชา อาภาอมร
คณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21102)
ม.1เศษส่วนและทศนิยม
ค่าประจำหลักของทศนิยม
https://drive.google.com/open?id=0By4odRWifmWXLU9nNUdySFd1dzQsunicha1969@gmail.com5-
56
9/21/2016 14:08:39
26.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมืองสุรินทร์
สหวิทยาเขต 1นางไตรสรณ์ สาลีคณิตศาสตร์(ค32101)ม.5ลำดับและอนุกรมความหมายของลำดับ
https://drive.google.com/open?id=0B9j0Qk2zRE_BNjhsVF9IUXdGcm9HME1KMmpKQXI1eFhmX0k4
trisorn.sa@Gmail.com3-
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu