เก็บคะแนน_t1c3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
3เรื่องแรง
2
รายการ15ตคใบงานท้ายบท
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน21020
4
1เด็กชายวชิรวิทย์ ปาทา21014
5
2เด็กชายรัชชานนท์ สายยัง21017
6
3เด็กชายพลภัทร ฉิมพาลี21013
7
4
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทองอยู่
2919
8
5
เด็กชายพงศ์รพี ศรีวัฒนวรัญญู
21018
9
6
เด็กชายชยางกูร ภาณุพัฒน์ธนโชติ
21016
10
7
เด็กชายนนทกช เนตัลเนียล ปิ่นสกุล
21016
11
8เด็กชายมหาสมุทร เข็มพล21016
12
9เด็กชายโตบุญ พรหมมา21015
13
10เด็กชายกฤตภาส สำราญวงค์21014
14
11
เด็กชายปุญญพัฒน์ เอกวราภรณ์
21015
15
12เด็กชายตฤณ ท่าโพธิ์21014
16
13เด็กชายธนัทกร โปธาวิชัย21011
17
14
เด็กชายณัฐพัชร์ สิงห์กวาง
2915
18
15เด็กชายธนกร รักธรรม21016
19
16เด็กชายปรินทร ศรีสุวรรณ21015
20
17เด็กชายอัครชัย ไกรฤกษ์21015
21
18
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ฉายแสงฉาย
21016
22
19
เด็กหญิงปภาดา มิ่งรัตนมงคล
21017
23
20เด็กหญิงณปภัช ท้วมยัง21017
24
21
เด็กหญิงชมพูเนกข์ เสรีกุลวิเวทย์
21017
25
22
เด็กหญิงพิณรัตน์ วงค์ประชารัตน์
21016
26
23
เด็กหญิงดลพัทร ตันสุวรรณ
21014
27
24เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บางปา21018
28
25เด็กหญิงพิชญา สงบภัย21015
29
26เด็กหญิงชนมน พรหมพฤกษ์21014
30
27
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไทยานุสรณ์
21015
31
28
เด็กหญิงณัฏกฤตา อินขำเครือ
21016
32
29
เด็กหญิงปุญญารัสม์ สิงห์แก้ว
21014
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...