ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Labio-Post-
2
BilabialDentalDentalAlveolarAlveolarPalatalVelarUvularGlottal
3
PlosiveVoicelessp ‹p›t ‹t›k ‹k›q ‹q›ʔ ‹'›
4
Voicedb ‹b›d ‹d›g ‹g›
5
Nasalm ‹m›n ‹n›
6
Affricatek͡x ‹kh›
7
FricativeVoicelessf ‹f›θ ‹th›s ‹s›ʃ ‹sh›h ‹h›
8
Voicedv ‹v›z ‹z›ʒ ‹j›
9
Liquidɹ ‹r›, l ‹l›
10
Trillr ‹rr›
11
Approx.w ‹w›j ‹y›
12
13
b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, sh, t, th, v, w, y, z, '
14
15
VC
16
aeiouayai
17
babebibobubaybaib
18
dadedidodudaydaid
19
fafefifofufayfaif
20
gagegigogugaygaig
21
hahehihohuhayhaih
22
jajejijojujayjaij
23
kakekikokukaykaik
24
lalelilolulaylail
25
mamemimomumaymaim
26
naneninonunaynain
27
papepipopupaypaip
28
qaqeqiqoquqayqaiq
29
rarerirorurayrair
30
sasesisosusaysais
31
shasheshishoshushayshaish
32
tatetitotutaytait
33
thathethithothuthaythaith
34
vavevivovuvayvaiv
35
wawewiwowuwaywaiw
36
yayeyiyoyuyayyaiy
37
zazezizozuzayzaiz
38
'a'e'i'o'u'ay'ai'
39
rharherhirhorhurhayrhairh
40
sl
41
zr
42
skaskeskiskoskuskayskaisk
43
kr
44
skr
45
rrarrerrirrorrurrayrrairr
46
jhajhejhijhojhujhayjhaijh
47
dr
48
sr
49
khakhekhikhokhukhaykhaikh
50
lkalkelkilkolkulkaylkailk
51
wlawlewliwlowluwlaywlaiwl
52
jr
53
tr
54
thz
55
zw
56
57
58
CV
59
aeIouayai
60
bbabebibobubaybai
61
ddadedidodudaydai
62
ffafefifofufayfai
63
ggagegigogugaygai
64
hhahehihohuhayhai
65
jjajejijojujayjai
66
kkakekikokukaykai
67
llalelilolulaylai
68
mmamemimomumaymai
69
nnaneninonunaynai
70
ppapepipopupaypai
71
qqaqeqiqoquqayqai
72
rrarerirorurayrai
73
ssasesisosusaysai
74
shshasheshishoshushayshai
75
ttatetitotutaytai
76
ththathethithothuthaythai
77
vvavevivovuvayvai
78
wwawewiwowuwaywai
79
yyayeyiyoyuyayyai
80
zzazezizozuzayzai
81
''a'e'i'o'u'ay'ai
82
rhrharherhirhorhurhayrhai
83
slslasleslislosluslayslai
84
zrzrazrezrizrozruzrayzrai
85
skskaskeskiskoskuskayskai
86
krkrakrekrikrokrukraykrai
87
skrskraskreskriskroskruskrayskrai
88
rr
89
jhjhajhejhijhojhujhayjhai
90
drdradredridrodrudraydrai
91
srsrasresrisrosrusraysrai
92
khkhakhekhikhokhukhaykhai
93
lk
94
wl
95
jrjrajrejrijrojrujrayjrai
96
trtratretritrotrutraytrai
97
thzthzathzethzithzothzuthzaythzai
98
zwzwazwezwizwozwuzwayzwai
99
100