ตารางปฏิบัติงานภารกิจของ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
ประจำเดือน................................
3
วัน/เดือน/ปีเวลาเรื่อง/งาน/ภารกิจสถานที่
ผู้ปฏิบัติ/ผู้ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ตารางภารกิจ/หน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
36
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
37
38
วัน/เดือน/ปีเวลาภารกิจ /เรื่องสถานที่ผู้ได้รับมอบหมายหมายเหตุ
39
17/11/255811.00 น.
ัเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานรวมน้ำใจไทสกล
ศาลากลางจังหวัดสกลนครรองฉลอง เหง้าละคร
มอบ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
40
ประจำปี ๒๕๕๙
41
42
43
18/11/255809.30 น.
- เชิญท่านเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ศาลากลางจังหวัดสกลนครรองสุพัฒน์/รองสุพัฒน์วริศรา (บันทึก)
44
ทุจริต จังหวัดสกลนคร
45
8.00 น.
- โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่และท้องถิ่นสัญจร
ศาลาประชาคมบ้านปานเจริญ
ประธานศูนย์เดื่อฯ/รองสุพัฒน์
วริศรา (บันทึก)
46
47
09.30 น.
- ร่วมประชุมปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
ห้องประชุมภูริทัตโตงด/รองสุพัฒน์วริศรา (บันทึก)
48
มิชอบในภาครัฐ ปี 2558 ศาลากลางจังหวัด
49
21/11//255819.00 น.
- ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเลื่อน
ณ วิหารหลวงพ่อเสริมวัดกุดเรือคำ
รองอนุกูล/รองสุพัฒน์วริศรา (บันทึก)
50
สมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ
51
23/11/255810.00 น.
- เชิญร่วมเป็นประธานรับตรวจประเมินโรงเรียน
อาคารอเนกประสงค์รองสุพัฒน์/รองสุพัฒน์วริศรา (บันทึก)
52
ต้นแบบจัดกิจกรรมการอ่านดีเด่นโรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
53
13.30 น.
- ร่วมประชุุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล บริเวณใกล้เคียง
ศาลากลางจังหวัดรองฉลอง/รองสุพัฒน์ผอ.กลุ่มอำนวยการ
54
สถานศึกษารับมอบงานต่อ
55
23/11/255813.30 น.
- เชิญร่วมประชุมการจัดทำหนังสือบันทึก
ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
รองฉลองและ ปชส./วริศรา (บันทึก)
56
ประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ
ผอ.จุฬา ชิณวงศ์
57
58
23/11/255815.00 น.
สภากาแฟ ครั้งที่ 11 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ผอ.จุฬา ชิณวงศ์วริศรา (บันทึก)
59
เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (Bile for Health)
60
เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในกิจกรรม
61
Bike for dad
62
24/11/255814.00 น.
- เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและ
หอประชุมอำเภอวานรนิวาส(หลังใหม่)
รองฉลอง/รองสุพัฒน์ผอ.กลุ่มอำนวยการ
63
มอบหมายภารกิจงาน "ไทวานร ร่วมใจ เทิดไท้
รับมอบงานต่อ
64
องค์ราชัน"
65
27/11/255810.00 น.
- ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานดีเด่น
ห้องประชุม ชั้น 1 (อาคาร 1)
รองศิริพงษ์/ผอ.จุฬา ชิณวงศ์
วริศรา (บันทึก)
66
รับรางวัล MOE AWARDS (ระดับจังหวัด)สพป.สกลนคร เขต 1
67
68
28/11/255809.30 น.
- เชิญร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองสุพัฒน์/รองสุพัฒน์วริศรา (บันทึก)
69
เป็นต้นไป
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 และพิธีเททองหล่อรูป
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
70
เหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตจังหวัดสกลนคร
71
ตารางภารกิจ/หน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
72
2/12/255810.00 น.ประจำเดือนธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
73
74
21/12/255813.30 น.
- ประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับ
ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4
รองฉลอง เหง้าละคร
75
จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 11/2558ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
76
21/12/255813.30 น.
- ประชุมคณะทำงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4
รองฉลอง เหง้าละคร
77
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
78
29/12/255808.30 น.
- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวลีย์
รองศิริพงษ์ พาดี
79
ช่่วงเทศกาลปีใหม่ 2559รัชกาลท่ี ๕
80
18/12/255808.00 น.
- โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนท่ี และท้องถิ่นสัญจร
ศาลาประชาคม บ้านนาบัว ต.หนองแวง
รองสุพัฒน์ พรมวีัง
81
อ.วานรนิวาส
82
21/12/255809.00 น.- ขอเชิญประชุม
ห้องประชุมพระธาตุเชิงฃุม ชั้น 4
รองไตรทอง สืบเชื้องาม
83
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
84
22/12/255813.30 น.- ขอเชิญประชุมห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3รองศิริพงษ์ พาดี
85
ศาลากลางจัังหวัดสกลนคร
86
24/12/255809.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารรองสุพัฒน์ พรมวัง
87
ส่วนจังวัดสกลคร ครั้งท่ี 5/2558ส่วนจังหวัดสกลนคร
88
25-26/12/58 10-16.30
10-16.30 น.
เชิญประชุมสัมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
- ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวีดเชียงใหม่
ผอ.จุฬา ชิณวงค์
89
การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งท่ี 1/2559
90
งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ปี 2559
91
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
92
25/12/255813.30-15.30 น.
93
ตารางภารกิจ/หน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
94
ประจำเดือนธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
95
25/12/255808.00 น.ร่วมเป็นเกียรติงานกีฬา อบลต.นาคำ
96
10/2/255909.00 น.
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนา
ห้องประชุมภูสัมโฮง คณะทรัพยากร
ผอ.จุฬา ชิณวงศ์
97
"งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ปี 2559"
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
98
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
99
28/12/255809.30 น.
เชิญประชุมคณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือก
ห้องประชุุม SPOC (ชั้น2)รองศิริพงษ์/ผอ.จุฬาวริศรา (บันทึก)
100
ผู้บริหารผู้รับรางวัล"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"ฯ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
Loading...
 
 
 
ตารางปฏิบัติงานภารกิจของ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
สำเนาของ ตารางปฏิบัติงานภารกิจของ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
สำเนาของ สำเนาของ ตารางปฏิบัติงานภารกิจของ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
 
 
Main menu