ABCDEFGHI
1
Check list on line การรับ-ส่งงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3
ส่งทันตามเวลาที่กำหนด และจทน.ตรวจรับแล้ว
3
ณ วันที่30/3/20201
ส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนด และ จนท. ตรวจรับแล้ว
4
สำหรับรายงานผลเท่านั้น
0
ส่งแล้ว หรือยังไม่ส่ง และ จนท.ยังไม่ได้รับ-ตรวจสอบ
5
ลำดับที่รายการวันที่กำหนดส่งอำเภอที่ส่งงาน-รายงาน
6
บางกรวยบางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อยเมือง
ปากเกร็ด
7
1
รายงานยอดจำหน่าย OTOP ในระบบ (ทุกวันที่ 5 ของเดือน ) ยังไม่นับคะแนน
5/2/2020000000
8
2
ส่งโครงการเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ทุกวันที่ 5 ของเดือน) ยังไม่นับคะแนน
5/2/2020000000
9
3
บันทึกการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ภายในวันที่ 25 ของเดือน)
25/2/2020133331
10
4พช.6 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)25/2/2020030300
11
5
แผนการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)
25/2/2020033333
12
6
ผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ทุกวันที่ 25 ของเดือน)
25/2/2020033333
13
7
รายงานวันลา (ปรับเปลี่ยนการายงานเป็น ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
-รายงานผลรอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2563) ส่งรายงานวันที่ 5 เมษายน 2563
-รายงานผลรอบ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563) ส่งรายงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
-รายงานผลรอบ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันายน 2563) ส่งรายงานวันที่ 5 ตุลาคม 2563
5/4/2020000000
14
8000000
15
9
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
16
10
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
17
11
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
18
12
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
19
13
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
20
14
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
21
15
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
22
16
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
23
17
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
24
18
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
25
19
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
26
20
ดับเบิ๊ลคลิก
000000
27
รวมคะแนนส่งงานประจำเดือน11291297
28
29
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถแก้ไขรายการหน้า AD-MIN เท่านั้น
30
31