รายชื่อเจ้าหน้าที่-สสอ.ศรีเมืองใหม่-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธาณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ 2561
2
ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งเบอร์โทรE-mail (ส่วนตัว)ID-Line
3
สสอ.ศรีเมืองใหม่045-399098
smm00312@g,ail.com
4
1นายณรงค์ แผลงศร
สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
ขรก.089-2829907
mordong1@hotmail.com
yintanin
5
2
นายประยงค์ สุดสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ขรก.090-2620004
pyss1972@hotmail.com
sudsukh
6
3
นายอัครชัย โพธิ์มา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ขรก.090-6082885
acrachai@gmail.com
acrachai
7
4
นายอรรถวิทย์ วงศ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ขรก.081-0709809
atthawitgroup@hotmail.com
October323
8
5
น.ส.กรรณิการ์ จันภูษา
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.099-6260096
kannika_jazz@hotmail.com
0996260096
9
6
นางสาวจริยาภรณ์ ลาดสมดี
จพ.การเงินและบัญชี
ลชค093-7784420
mmeiw@hotmail.com
jariyaporn44
10
7
นายศรศักดิ์ดา ภารพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลชค085-3007827
Sornsakda789@gmail.com
nongza_tk
11
8
นางเมริษา ประดับศรี
พนักงานพิมพ์พกส.065-6486515-0656486515
12
9นางหนูกร แสงใบแม่บ้านพกส.098-2375639--
13
10
นายทองมี สิงห์เลิศ
คนงาน---
14
รพ.สต.หนามแท่ง
15
11
นายชุมพล เพชรผดุง
ผอ.รพ.สต.ขรก.0879563342
smm03551@gmail.com
ช้างพลายชุมพล
16
12
นางสาวอุมาพร ธุรารัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
ขรก.0653238402-au1112
17
13น.ส.พัชรี ทองปดจพ.สาธารณสุขพกส.0981756438
patcharee5859@hotmail.com
0981756438
18
14
นางสาววิภาดา พลมาก
จพ.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน
ขรก.0995797380
vipaga27@gmail.com
0995797380
19
15
นางสาวดวงจันทร์ โยธาราช
พนักงานพิมพ์พกส.0862868532
jan-2523@hotmail.com
Daungjan Yotharach
20
16
นางสังวาล ศรีลาลัย
คนงานลชค0933264845-0610413310
21
17นายวินัย ภู่เสนพนักงานขับรถลชค0827560841--
22
รพ.สต..นาทอย
23
18นายอภิชาติ พื้นผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ขรก.095-4934216
peeacoco@gmail.com
0954934216
24
19
นางสาวสุดาวรรณ อุปถัมภ์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
ขรก.085-0150314
sudawan0314@gmail.com
namtan_4321
25
20
นางสาววลัยลักษณ์ ผดุงพล
พยาบาลวิชาชีพลชค087-2627089
jaewwaew99@hotmail.com
jaewwaew99
26
21
นางสาววิยะดา กุลวงศ์
พนักงานพิมพ์พกส.096-7238543
vk.kunlawong@gmail.com
0967238543
27
22
นางวิภารัตน์ ไชยสาร
คนงานพกส.095-3632904
wiparat@gmail.com
0953632904
28
สสช.โหง่นขาม045-410-162
smm10224@gmail.com
29
23
นายแสงทอง แสงเขตต์
ผอ.รพ.สต.ขรก.090-251-3034
ngk.st@hotmail.com
saengthong.sk
30
24
นางณัฐิยามล คุณด้วง
พนักงานพิมพ์พกส.082-147-6794
nuttiyamonkhundoung@gmail.com
nuttiyamon
31
25นางวิไล โลหะกุลคนงานพกส.095-489-2114
wilai18042525@hotmail.com
wilai18042525
32
สสช.ดงนา
33
26
นายสุระพล เพ็ญภักตร์
ผอ.รพ.สต.ขรก.086-048-4978
smm10225@gmail.com
0860484978
34
27
นายเฉลิม ชุมใหญ่
พนักงานพิมพ์พกส.061-962-6052
chalame_chcm@hotmail.co.th
chalame01
35
28
นางพาดา แสนทวีสุข
คนงานพกส.---
36
รพ.สต.ห้วยหมาก
smm03550@gmail.com
37
29
นายวรงค์ฤทธิ์ พรมเย็น
ผอ.รพ.สต.ขรก.087-3169119
varonglit@gmail.com
0873169119
38
30
นางกาญจนา ปราณีวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก.080-470-7899
KanjanaPraneewat@hotmail.com
Kan0943081894
39
31
น.ส.พนารัตณ์ ทองพูล
ทันตสาธารณสุขลชค085-305-3457
Panarat.ben2558@gmail.com
Panaratben
40
32
น.ส.จิรารัตน์ ทองอยู่
จพ.สาธารณสุขพกส.087-454-7944
tum_jirarat@windowslive.com
tum-music
41
33
นางสาวรัชนี สว่างเนตร
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.094-520-5659
ratchanee.sso@gmail.com
ratchaa21
42
34นางเชษฐา พรมศรีคนงานพกส.062-431-1907-0624311907
43
35
นางสาวกัญญาภัทร แสงเขต
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลชค091-480-5174
naununnoii@gmail.com
0914805174
44
รพ.สต.คำไหล
45
36
นายนิคม ปราณีวัฒน์
ผอ.รพ.สต.ขรก.085-1029263
46
37
นางสาวปิยาพร บุญยงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.092-5612908
piyapron_27@yahoo.com
0925612908
47
38น.ส.สุภาพร ศรีสุข
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
ขรก.087-4548428
pare_sk61@hotmail.com
pare454
48
39
นางสาวปวีณา หอมจันทร์
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลชค061-9652474
noknik2474@gmail.com
noknik2474
49
40นางพูลศรี หลักเขตคนงานพกส.095-1874996
poonsrimai@gmail.com
095-1874996
50
รพ.สต.ดอนใหญ่
51
41
นางสุภาพร ฐิตะสาร
ผอ.รพ.สต.ขรก.087-2492802
Supapon456@hotmail.com
0872492802
52
42
นางสาวสยุมพร รัฐมั่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก.086-8791609
Sayumporn.0324@gmail.com
0868791609
53
43
นางสาวสุกัญญา สระคุณ
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.088-5397064
Sukanya2530nj@hotmail.com
sukanya_nj
54
44
นางสาว สุภาพร หล้าบุตร
จพ.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน
ขรก.097-3438343
Laboodsupaporn@gmail.com
Katai567
55
45
นางสาวมลฤดี วงศ์ศรี
พนักงานพิมพ์พกส.088-3750107
monruedi222@gmail.com
0883750107
56
46นางติ๋ม พืชหมอคนงานลชค098-2152533-0982152533
57
รพ.สต.จันทัย
58
47
นายนิสสัย วงศ์ประสาร
ผอ.รพ.สต.ขรก.088-1186018
Smm03544@gmail.com
0881186018
59
48
นายสุวัจน์ พุทธจักร์
พยาบาลวิชาชีพลชค087-7200257
bammamo@live.com
bammamo
60
49
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.095-6102179
rut-sasuk@hotmail.com
0956102179
61
50
นายนรัญญู ทองเหลือง
พนักงานพิมพ์ลชค080-4425917
Naranyu1993@gmail.com
naranyu1993
62
51
นางวิไลพร ขันแข็ง
คนงานพกส.092-6933205
Jantai_smm@hotmail.com
0926933205
63
รพ.สต.หนองขุ่น
64
52
นางจิตษณา ประชุมรักษ์
ผอ.รพ.สต.ขรก.081-9998054
65
53
นางสาวนิรดา บาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.082-1452863
nu.ni07@hotmail.com
0821452863
66
54
นางวารุจิตร หลักเขต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก.095-6057159
67
55
นางสาวเมธิตา นามพงษ์
พนักงานพิมพ์ลชค087-6549659
68
56
นางนวลจันทร์ นามพงษ์
คนงานพกส.
69
รพ.สต.นาแค
smm03541@gmail.com
70
57
นางวิไล พุทธจักร์
ผอ.รพ.สต.ขรก.088-3537597
Smm03541@gmail.com
0883537597
71
58
น.ส.พนารัตน์ แก้วระวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก._
kaew_1864@hotmail.com
kaew_1894
72
59
นางสาวบังอร นามกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก.0872606020
bungon-nui@hotmail.com
nui358
73
60
นางไกรวรรณ วีระกุล
จพ.สาธารณสุข อาวุโส
ขรก.
74
61
นายอยุธยา ตามพงษ์
คนงานพกส.
75
รพ.สต.บก
045346048, 0918281149
smm03542@gmail.com
0918281149
76
62
นายสมนึก ฉวีรักษ์
ผอ.รพ.สต.ขรก.0899476446
somnuk03542@gmail.com
0899476446
77
63
นางสาวภัทรณัชชา ประสพสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.
0877786415, 0956178403
phat_smm@hotmail.co.th
phat1122335577
78
64
นางสาวดารารัตน์ อุ่นศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก.0914738859
dararatunsri@gmail.com
0914738859
79
65
นางสาวจิรวรรณ จรลี
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.0881217169
mooaonaon2010@gmail.com
0804651207
80
66
น.ส.นิตติยา แท่นทอง
จพ.ทันตสาธารณสุขลชค.0616913409
lek_11162@hotmail.com
0616913409
81
67
นายสมพงษ์ รินชารี
คนงานพกส.0878805747
82
68
นางสาวสุภาพร โลหะกุล
ผช.ทันตาภิบาลลชค.0851870231
jib.2012@hotmail.com
045346048
83
69
นางสาวกาญจนา แสงสว่าง
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลชค.0929452808
kanchana5566naka@gmail.com
0611202660
84
รพ.สต.ตะบ่าย
smm03548@gmail.com
85
70นายญาณ อุปถัมภ์ผอ.รพ.สต.ขรก.0828761718
yanbungdang@gmail.com
86
71
นางสาวนัทธพร คุณพรม
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.
n_nut555@hotmail.com
87
72
นางวัรญรัตน์ แจ่มจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
ขรก.0872623310
aom_smm@hotmail.com
88
73
นางสาวปานวรินทร์ กระบวน
พนักงานพิมพ์พกส.0924093326
panwarin1988@gmail.com
partyyy13
89
74นายนุชา นาคศิริจพ.ทันตสาธารณสุขลชค.0826265845
joenucha.naksiri@hotmail.com
90
75นายมีโชค ทนทานคนงานพกส.0921466278
meesok@gmail.com
91
รพ.สต.ลาดควาย
92
76
นางแสงทิพย์ วงศ์ประสาร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ขรก.085-4792126
93
77
นางสาวชนิษฐา ภารพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุข
พกส.085-6561191
kanitta_jan@hotmail.com
nittha_nn
94
78
นายณัฐวัฒน์ จิรพลาธิวัฒน์
จพ.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน
ขรก.083-9665754
nuidekdent4630@gmail.com
0839665754
95
79
นางสาวสุภิรัตน์ ทองวงศ์
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
ขรก.098-6424708
dorphin_21496@hotmail.com
96
80
นางสาวปรางทิพย์ อ่อนลา
พนักงานพิมพ์พกส.088-3593474
Prangtip_pb@hotmail.co.th
0883593474
97
81
นางกองสูรย์ อนุสนธิ์
คนงานพกส.096-7816810--
98
82
น.ส.ภรณ์ทิพย์ หมอนคำ
ผู้บริบาลและการแพทย์แผนไทย
090-3621490
phonthip031234@gmail.com
natheenoy
99
83นางอุลัย โลหะกุลผช.ทันตาภิบาลพกส.080-4710308
ulai34@hotmail.co.th
0804710308
100
รพ.สต.คำบง
Loading...
 
 
 
รายชื่อบุคลากร61
สรุป
 
 
Main menu