ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2/2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 1
2
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงค์ นางสาวอัจฉรา เฉลิมวงศ์
3
ชั่วโมง1234พัก5678
4
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
5
จันทร์ง20241ง20241ง21101ง21101ง20251ง20251
6
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
7
1/31/31/6 (อัจฉรา)1/6 (อัจฉรา)3/43/4
8
อังคารง20201ง20201ง20243ง20243ง21101ง21101
9
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
10
1/61/61/3 1/3 1/21/2
11
พุธง20245ง20245ง21101ง21101ง21101ง21101
12
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดา
13
2/3 (ชัชนาถ)2/3 (ชัชนาถ)1/10 (อัจฉรา)1/10 (อัจฉรา)1/121/12
14
พฤหัสบดีง21101ง21101ง20243ง20243ชุมนุม
15
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดา
16
1/8 (ชญานิศ)1/8 (ชญานิศ)1/41/4
17
ศุกร์ง20241ง20241ง20245ง20245ง20201ง20201
18
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาคุณธรรม
19
1/41/42/42/41/51/5
20
21
22
ตารางใช้ห้องปฏับัติกาคอมพิวเตอร์ 2
23
ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ นางสาวริศรา บัวแก้ว
24
ชั่วโมง1234พัก5678
25
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
26
จันทร์ง30247ง30247I20201I20201 I30201 I30201ง30243
27
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์ อ.ชัยนันท์ อ.ชัยนันท์5/3 T
28
6/26/22/32/34/84/8อ.รุ่งโรจน์
29
อังคารง30247ง30247ง30251ง30251ง31101ง31101
30
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
31
6/8 F6/8 F3/7(วริศรา)3/7(วริศรา)4/2 E(วริศรา)4/2 E(วริศรา)
32
พุธง30247ง30247ง23101ง23101ง31101ง31101ง30241
33
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์ชัยนันท์
34
6/46/43/43/44/84/84/3 I
35
พฤหัสบดีง30247ง30247ง31101ง31101ง30241ง30241
36
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์
37
6/66/64/4 (วริศรา)4/4 (วริศรา)4/3 T4/3 T
38
ศุกร์ง30247ง30247ง23101ง23101ง30251ง30251
39
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์
40
6/10 G6/10 G3/103/103/113/11
41
42
43
ตารางใช้ห้องปฏับัติกาคอมพิวเตอร์ 3
44
ผู้รับผิดชอบ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง นางสาวชัชนาถ บุษปวนิช
45
ชั่วโมง1234พัก5678
46
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
47
จันทร์ ง30251ง30251I 20202I 20202ง31101ง31101
48
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ2/52/5
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
49
3/3 (ชัชนาถ)3/3 (ชัชนาถ)เรืองสิทธิ์เรืองสิทธิ์4/6(ชัชนาถ)4/6(ชัชนาถ)
50
อังคาร ง20247 ง20247ง20251ง20251I20201I20201
51
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ อ.อมรรัตน์ อ.อมรรัตน์
52
2/32/33/9(ชัชนาถ)3/9(ชัชนาถ) 2/2 2/2
53
พุธง31101ง31101 I22201I22201ง30251ง30251
54
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
55
4/10 G4/10 G2/82/83/12(ชัชนาถ)3/12(ชัชนาถ)
56
พฤหัสบดีI20201I20201ง20247ง20247 ง30251
57
อ.ภัทราวุฒิอ.ภัทราวุฒิ
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.อมรรัตน์ชุมนุม
58
2/72/72/4(อัจฉรา)2/4(อัจฉรา) 5/10 G
59
ศุกร์ง30243ง30243ง 30249ง 30249  I20201I20201
60
5/3 T5/3 T4/2 E4/2 E อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิคุณธรรม
61
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
 2/62/6
62
63
64
ตารางใช้ห้องปฏับัติกาคอมพิวเตอร์ 4
65
ผู้รับผิดชอบ นายโยธิน ธีระนันท์ นางสาวชญานิศ แซ่อือ
66
ชั่วโมง1234พัก5678
67
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
68
จันทร์ ง20249 ง20249 ง20251 ง23103ง21101ง21101
69
อ.โยธินอ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์
70
3/63/6 3/5 (วริศรา) 3/5 (วริศรา)1/4 (ชญานิศ)1/4 (ชญานิศ)
71
อังคาร ง23101 ง23101ง23101ง23101 ง20251 ง20251
72
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์
73
3/6 (ชญานิศ) 3/6 (ชญานิศ)3/2 (ชญานิศ)3/2 (ชญานิศ)3/8 (อัจฉรา)3/8 (อัจฉรา)
74
พุธ ง23101 ง23101ง30245ง30245ง30201ง30201
75
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.โยธิน อ.โยธิน
76
3/123/126/7 T6/7 T4/3 T4/3 T
77
พฤหัสบดี ง23101 ง23101 ง20251 ง20251
78
อ.โยธิน อ.โยธินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์ชุมนุม
79
3/83/8 3/10 3/10
80
ศุกร์ง20251 ง20251 ง20249 ง20249 ง30201 ง30201
81
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์คุณธรรม
82
3/6 3/63/53/54/74/7
83
84
85
86
com4/ อ.โยธิน
com2/ อ.รุ่งโรจน์
87
com3/ อ.เรืองสิทธิ์
com1/ อ.ภัทราวุธ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu