ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2/2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 1
2
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงค์ นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ
3
ชั่วโมง1234พัก5678
4
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
5
จันทร์ง20242ง20242ง21102ง21102I20202I20202
6
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
7
1/31/31/51/52/52/5
8
อังคารง21102ง21102ง20244ง20244I20202I20202
9
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดา
10
1/11/1
1/3 (จักรกริช)
1/3 (จักรกริช)
2/112/11
11
พุธง21102ง21102ง20202ง20202ส 32104ง20242ง20242
12
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.อภิชาอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
13
1/7 (เกียรติศักดิ์)
1/7 (เกียรติศักดิ์)
1/51/55/91/41/4
14
พฤหัสบดีง22202ง22202ง21102ง21102I20202I20202ชุมนุม
15
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
16
2/9 (เกียรติศักดิ์)
2/9 (เกียรติศักดิ์)
1/91/92/82/8
17
ศุกร์ง20244ง20244ง21102ง21102ง20202ง20202
18
อ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาคุณธรรม
19
1/41/41/111/111/61/6
20
21
22
ตารางใช้ห้องปฏับัติกาคอมพิวเตอร์ 2
23
ผู้รับผิดชอบ นายชัยนันท์ คำหลาย นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ
24
ชั่วโมง1234พัก5678
25
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
26
จันทร์ง30248ง30248ง23102ง23102 I20202 I20203ง 30242
27
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.ชัยนันท์
28
6/46/43/43/42/72/84/3 ตัดต่อ
29
อังคารง31102ง31102ง20252ง20252ง30248ง30248
30
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.ชััยนันท์อ.ชััยนันท์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์
31
4/3 (เกียรติศักดิ์)
4/3 (เกียรติศักดิ์)
3/73/7
6/2 (บูรณาการ)
6/2 (บูรณาการ)
32
พุธง30248ง30248ง31102ง31102
33
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
34
6/6 (อนุวัติ)6/6 (อนุวัติ)
4/5 (จักรกริช)
4/5 (จักรกริช)
35
พฤหัสบดีง30248ง30248ง31102ง31102I20202I20202ชุมนุม
36
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
37
6/86/84/94/92/62/6
38
ศุกร์ง20252ง20252ง30248ง30248ง31102ง31102
39
อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์คุณธรรม
40
3/33/3
6/1 (บูรณาการ)
6/1 (บูรณาการ)
4/3 ตัดต่อ4/3 ตัดต่อ
41
42
43
ตารางใช้ห้องปฏับัติกาคอมพิวเตอร์ 3
44
ผู้รับผิดชอบ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง นายอนุวัติ พานิพัด
45
ชั่วโมง1234พัก5678
46
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
47
จันทร์ ง22202 ง22202 ง 20248ง 20248I 20202I 20202
48
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ2/62/62/32/3
49
2/11 (อนุวัติ)
2/11 (อนุวัติ)
เรืองสิทธิ์เรืองสิทธิ์เรืองสิทธิ์เรืองสิทธิ์
50
อังคาร ง30244 ง30244ง20252ง20252 ง20246 ง20246
51
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ อ.วรวุฒิ อ.วรวุฒิ
52
5/75/73/73/7 2/6 2/6
53
พุธง 20248ง 20248 ง22202 ง22202 I30202 I30202
54
2/52/5อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิอ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์
55
เรืองสิทธิ์เรืองสิทธิ์2/32/34/74/7
56
พฤหัสบดีง20246ง20246 ง22202 ง22202 ง30244 ง30244
57
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.อมรรัตน์ อ.อมรรัตน์ชุมนุม
58
2/52/52/7 (อนุวัติ)2/7 (อนุวัติ) 5/7 5/7
59
ศุกร์ง20252ง20252ง 30250ง 30250 ง30242 ง30242
60
อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์4/24/2 อ.ชัยนันท์ อ.ชัยนันท์คุณธรรม
61
3/33/3เรืองสิทธิ์เรืองสิทธิ์ 4/3 4/3
62
63
64
ตารางใช้ห้องปฏับัติกาคอมพิวเตอร์ 4
65
ผู้รับผิดชอบ นายโยธิน ธีระนันท์ นายจักรกริช บุญลี
66
ชั่วโมง1234พัก5678
67
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
68
จันทร์ ง23102 ง23102 ง23102 ง23103I20202I20202
69
อ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์ อ.ชัยนันท์ อ.ชัยนันท์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์
70
3/123/12 3/4 3/52/22/2
71
อังคาร ง23102 ง23102ง20250ง20251 ง20252 ง20252
72
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์
73
3/6 (อนุวัติ)
3/6 (อนุวัติ)
3/63/73/43/4
74
พุธ ง23102 ง23102ง20252ง20253ง20250ง20250
75
อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน
76
3/8 (จักรกริช)
3/8 (จักรกริช)
3/63/73/53/5
77
พฤหัสบดี ง23102 ง23102 ง30246 ง30247ง20252ง20252
78
อ.ชัยนันท์อ.ชัยนันท์ อ.โยธิน อ.โยธินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์ชุมนุม
79
3/103/10 6/7 6/8
3/8 (เกียรติศักดิ์)
3/8 (เกียรติศักดิ์)
80
ศุกร์ I20202 I20202 ง20252 ง20253 ง23102 ง23102
81
อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธินคุณธรรม
82
2/10 2/103/53/63/23/2
83
84
85
86
com4/ อ.โยธิน
com2/ อ.ชัยนันท์
87
com3/ อ.เรืองสิทธิ์
com1/ อ.ภัทราวุธ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1