ABC
1
Sheetแหล่งที่มาคำอธิบาย
2
รายชื่อ อปท. ปี 55-62
http://infov1.dla.go.th/public/surveyInfo.do
รายชื่อผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2555-2562 นำมาจาก ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อจำกัดของข้อมูล คือไม่มีข้อมูลฝ่ายบริหาร (นายก อบจ. และทีมงาน) ของจังหวัด ชุมพร, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นครสวรรค์, ประจวบคีรีขันธ์, พะเยา, ภูเก็ต, ระนอง, ลำปาง, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, เชียงราย, เพชรบุรี
3
อปท. x ส.ส. x ครม.
-ข้อมูลรายชื่อ อปท. ปี 55-62 และนายก อบจ. ปี 63 (ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564 ซึ่งในบางจังหวัดยังไม่มีการรับรองผลอย่างเป็นทางการ) มาหาความสัมพันธ์กับ ส.ส. และ ครม. ปี 35-62 (อ้างอิงจาก นายก อบจ. ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2535)

หมายเหตุ : รายชื่อ ส. อบจ. ปี 63 ยังอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf (ภาพถ่าย) ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลได้ทั้งหมด
4
HHI Index-HHI เป็นค่าที่วัดระดับความเข้มข้นในการแข่งขัน โดยดูจากส่วนแบ่งการตลาด ค่า HHI ที่ใกล้ 1 สื่อถึงการที่มีคน/กลุ่มเดียว
ถือครองอำนาจส่วนใหญ่ ส่วนค่า HHI ที่ใกล้ 0 สื่อถึงตลาดที่อำนาจถูกแบ่งให้กับหลากหลายกลุ่มในปริมาณที่เท่าๆ กัน

ค่า HHI ในงานชิ้นนี้ คำนวณจากจำนวนครั้งที่แต่ละตระกูล/พรรคได้รับ
เลือกเป็น ส.ส.เขตจังหวัดนั้นในช่วงปี 2535-2563 (ชุด 48-62) เพื่อดูความเข้มข้นในการแข่งขันของแต่ละตระกูล/พรรคในแต่ละจังหวัด
5
หมายเหตุ
6
- สังกัดพรรคของ นายก อบจ. และ สภา อบจ. ที่ได้รับเลือกในปีพ.ศ. 2563 มาจาก สังกัดสันนิษฐานของ Rocket Media Lab : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12E3aQGJ9E3ggXy4GYpRuI3lFDz9_CgEOQ01eaLFnBIg
7
- ทีมงานไม่อาจสรุปได้ว่า การมีเครือญาติ อำนาจ และอิทธิพลของตระกูลการเมือง สร้างผลกระทบหรือผลลัพธ์อย่างไรในแต่ละพื้นที่ ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้และข้อจำกัดในความเข้าใจบริบทในแต่ละพื้นที่
8
- ข้อมูลชุดนี้เปิดเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-ShareAlike License คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาติชนิดเดียวกัน
9
- หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถติดต่อได้ที่ contact [at] elect.in.th
10
- สามารถเข้าดูชิ้นงานได้ที่ https://elect.in.th/political-network