ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
**หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลเป็นรายเดือน ตามSheet ด้านล่าง เริ่มการรายงานปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)
2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัดโรงเรียนโครงการที่ไปฝึกอบรม / ประชุมวันที่เข้ารับการอบรม/ประชุมวันที่สิ้นสุดการอบรม/ประชุมรวมจำนวน (วัน)หน่วยที่จัดอบรม/ประชุมหมายเหตุ
3
นางสุทธิดา รัตนพันธ์ครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ3 Oct 623 Oct 621
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
4
นางรัชดา ศรีกิ้มครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน "ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม"14 Oct 6215 Oct 622หาดละแมรีสอร์ท ชุมพร
5
นางชะตาพร คงเพ็ชรศรีครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก18 Oct 6219 Oct 622
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
6
นางสุทธิดา รัตนพันธ์ครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก18 Oct 6219 Oct 623
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
7
นางสาวสุรีรัตน์ สอนสินลา
ครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
8
นางสาวเยาวดี ทองมาครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
9
นางสาวนิชวรรณ นิลสุขครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
10
นายอัฐพงค์ โพธิ์น้อยครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
11
นายทรงศิลป์ สามารถครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
12
นายไพฑูรย์ ธนะไชยครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
13
นางรัชดา ศรีกิ้มครู
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
การกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3625 Oct 6225 Oct 621
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ สุราษฎร์ธานี
14
ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
ขอเชิญประชุม3 Oct 623 Oct 621โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
15
ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
ขอเชิญประชุม11 Oct 6211 Oct 621โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
16
ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ18 Oct 6219 Oct 622
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
17
ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการ
ร.ร.ท่าข้ามวิทยา
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2125 Oct 621 Nov 628ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100