ฝ่ายกิจกรรม
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
งานกาดไอที - แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ครั้งที่ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 1-2-55 ไม่มีการปิดถนน)
2
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
3
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
4
สถานที่เวลากำหนดการผู้นำเสนอสถานะ
5
เช้าชั้น ๑ - เวทีในอาคาร๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ลงทะเบียน
6
๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ไอทีวันนี้ ที่แม่ฮ่องสอนดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้จัดการโครงการ แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ / บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ยืนยัน
7
๐๙.๒๐-๐๙.๔๐เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงไวแม็กซ์ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้จัดการโครงการไวแม็กซ์ / สุชน ชาติ วิศวกรโครงการไวแม็กซ์ยืนยัน
8
๐๙.๔๐-๑๐.๐๐เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริธัญญ์ณัช บุษบงค์ ฝ่ายเลขานุการ/ผศ. กัลยาแม้นมินทร์ ที่ปรึกษาและคณะครูโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยืนยัน
9
๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๐เสวนาการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่เมืองเศรษฐกิจฐานความรู้ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์. เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ดร.กว้าน สีตะธนี รอง ผอ. NECTEC ดร.จรูญ คำนวนตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ.โยธิน บุญเฉลย ผอ.ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน
10
๑๐.๔๐-๑๑.๐๐แนวโน้มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ปี ๒๕๕๕บรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สนง.การค้าภายใน จ.แม่ฮ่องสอน
11
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ไอทีเพื่อพัฒนาระบบ Logistic ยืนยัน
12
ชั้น ๓ - ห้องคอม๑๐.๐๐-๑๒.๐๐แข่งขันภาษา C
13
ชั้น ๓ - ห้องสมุดฉายหนังวิทยาศาสตร์ / IT
14
ชานกะเลเปิดให้เข้าชม ศูนย์อาเซียนศึกษา
15
ห้องคอมพิวเตอร์ ชานกะเลอบรมความรู้หุ่นยนต์
16
บ่ายชั้น ๑ - เวทีในอาคาร๑๓.๐๐-๑๔.๐๐เสวนาการศึกษาต่อคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ + พี่ๆโครงการ IT Valley ที่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยยืนยัน
17
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ธัมโมโลยี - การใช้ IT เผยแผ่พุทธศาสนาพระครูอนุยุตสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมูยืนยัน
18
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐การบริหารศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนโยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน /
พงศ์ศักดิ์ อริยะจิตไพศาล SIPA เชียงใหม่ /
19
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐
20
ชั้น ๒๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ประกวดโปสเตอร์โครงงาน นักเรียน ม.6ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ
21
ชั้น ๓ - ห้องคอม๑๓.๐๐-๑๕.๐๐แข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์อ.สถาพร สุริยน อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา
22
ชั้น ๓ - ห้องสมุด๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ฉายหนังวิทยาศาสตร์ / IT
23
ชานกะเลเปิดให้เข้าชม ศูนย์อาเซียนศึกษา
24
ห้องคอมพิวเตอร์ ชานกะเลอบรมความรู้หุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25
ค่ำใน ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน๑๗.๐๐-๑๗.๕๐ พิธีเปิดงาน + เปิดตัว facebook ผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26
๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐เปิดตัว เทคโนโลยี 3 Gtruemove H
27
๑๘.๐๐-๑๘.๒๐เรียนเชิญผู้ว่าเยี่ยมชมงานโดยรอบ(เดินมาด้านหน้าศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน)
28
๑๘.๒๐เรียนเชิญผู้ว่านั่งรถรางไป สวนสาธารณะหนองจองคำรถรางจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คัน นั่งได้คันละ 30 คน
29
๑๘.๒๐-๑๘.๔๐สนุกกับเทคโนโลยี ปี 2555Hardware House
30
๑๘.๔๐-๑๙.๐๐แข่งขันโต้วาทีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดีจริงหรืออ.อาคม ไทยเจริญ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยืนยัน
31
๑๙.๐๐ - ๑๙.๒๐สาธิตการใช้โทรศัพท์มือถือ กับเทคนิคการป้องกันตัวจากคนร้ายคุณวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นายกสโมสรผู้นำเยาวชน จ.แม่ฮ่องสอนยืนยัน
32
๑๙.๒๐ - ๑๙.๔๐แข่งขันโต้วาที iOS vs. Androidอ.อาคม ไทยเจริญ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยืนยัน
33
๑๙.๔๐การแสดงดนตรี วง Accent / น.ศ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34
35
สวนสาธารณะหนองจองคำ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐การแสดง + ทานอาหารไทใหญ่ (เผินข้าวค่ำ)
36
วงบัวตองร้องเพลงภาษาท้องถิ่น
37
1
38
วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
39
สถานที่เวลากำหนดการผู้นำเสนอ
40
เช้าชั้น ๑ - เวทีในอาคาร๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ลงทะเบียน
41
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐การเตรียมพร้อมด้านไอทีของแม่ฮ่องสอน สู่ประชาคมอาเซียนอ.โยธิน บุญเฉลย ผอ.ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนยังไม่ยืนยัน
42
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยืนยัน
43
44
๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ธุรกิจยุคใหม่ E-Marketingอ. คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ยืนยัน
45
๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๐ซอฟต์แวร์ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการศิริณเรจณ์ วินัยพานิช บริษัท ESL + อ.ดร.พฤกษ์ บุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมงามตา กาดคำพลาซ่ายืนยัน
46
๑๐.๔๐-๑๑.๐๐ธุรกิจไทย สู่โลกออนไลน์ราเมศ โสดารัตน์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยยืนยัน
47
๑๑.๐๐-๑๑.๒๐ระบบเปิด (Open source) สำหรับภาคธุรกิจธรรมธัช ศรีเพ็ญ บริษัท Infotronicsยืนยัน
48
๑๑.๒๐ - ๑๑.๔๐การใช้ IT ส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์วิธี เทอดชูสกุลชัย เจ้าของเว็บไซต์ deksammork.comยืนยัน
49
๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐การใช้ IT ส่งเสริมการเกษตรยังไม่ยืนยัน
50
ชั้น ๒ติดแสดงผลงานโปสเตอร์โครงงาน ม.๖ + แสดงผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์
51
ชั้น ๓ -ห้องคอม
52
ชั้น ๓ - ห้องสมุดฉายหนังวิทยาศาสตร์ / IT
53
ชานกะเลเปิดให้เข้าชม ศูนย์อาเซียนศึกษา
54
ห้องคอมพิวเตอร์ ชานกะเล๙.๐๐-๑๑.๐๐แข่งขันหุ่นยนต์
55
56
บ่ายชั้น ๑ - เวทีในอาคาร๑๓.๐๐-๑๔.๐๐เล่าประสบการณ์อาชีพสายไอที1.ม.กรุงเทพ 2.สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 3. HP Networkยืนยัน
57
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐รู้ทันโลกออนไลน์ศรีดา ตันทะอธิพานิชยืนยัน
58
๑๔.๒๐-๑๔.๔๐ประสบการณ์การใช้ไอที ในวิกฤตมหาอุทกภัยผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาคยังไม่ยืนยัน
59
๑๔.๔๐-๑๕.๐๐การใช้ IT ในงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพน.พ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอนยืนยัน
60
๑๕.๐๐-๑๕.๒๐โปรแกรมการจัดการสุขภาพในครอบครัว Family Folder , Ya and Youดร.วัชรกร หนูทอง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติยืนยัน
61
๑๕.๒๐-๑๖.๐๐พิธีปิดงาน – แจกรางวัล/ประกาศนียบัตรยืนยัน
62
ชั้น ๒
63
ชั้น ๓ - ห้องคอม
64
ชั้น ๓ - ห้องสมุดฉายหนังวิทยาศาสตร์ / IT
65
ชานกะเลเปิดให้เข้าชม ศูนย์อาเซียนศึกษา
66
ห้องคอมพิวเตอร์ ชานกะเล๑๓.๐๐-๑๕.๐๐การประยุกต์ใช้ไอทีในธุรกิจสิ่งทอ(บรรยาย + ตอบคำถาม)อ.เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา + วรพรรณี วิชัยสกุล ร้านปาด็อง + สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือยืนยัน
67
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถดูเพิ่มเติมได้ทาง www.itvalley.org หรือ http://bit.ly/kad_it2012
68
69
หัวข้อการบรรยายภาคเอกชนเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ / ตลับหมึกแท้ หรือตลับหมึกเทียมดีกว่ากันEPSON
70
สนุกกับเทคโนโลยี ปี 2555Hardware House
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กำหนดการ
Sheet3
กิจกรรม