QA60_Fac_element5_6m.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
3
4
องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตัวบ่งชี้รูปแบบการประกันระดับคณะคะแนนประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
5
ผู้กำกับตัวบ่งชี้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
6
5. การบริหารจัดการ
สกอ.5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
7
สกอ. 5.1 (ข้อ 1) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะลำพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
หัวหน้าวิชาภาคเคมี
นายสัญญา พาลุน
นางสาวปราณี ประสงค์
8
สกอ. 5.1 (ข้อ 2) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยทุนทุน ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในสการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา
นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ
นางสาวยุภาวดี โคษา
นายสัญญา พาลุน
9
สกอ.5.1 (ข้อ 3) ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
นางสาวพิลาลักษณ์ ลือเลิศ
คุณชลรดา สารทสมัย
/
10
สกอ.5.1 (ข้อ 4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการประจำคณะฯ
นางสำเนียง วงษ์งาม
11
สกอ.5.1 (ข้อ 5) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
/
12
สกอ.5.1 (ข้อ 6) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช
นางสาวกุสุมา สุขใหม่
13
สกอ.5.1 (ข้อ 7) ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ นางชลรดา สารทสมัย
นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
14
สกอ. 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
นางสาวยุภาวดี โคษา
นางวนิดา ยังมี
นางชลรดา สารทสมัย
15
มศว.5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ
นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
16
มศว.5.2 การดำเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายนรงค์ วงษ์งาม
นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
17
18
19
1
20
5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu