BCDEFGHIJKLMN
1
ชื่อโรงเรียนที่อยู่โรงเรียนสามารถรับผู้เข้าพักได้สูงสุดจำนวน(คน)เงื่อนไขในการเข้าพักชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์(มือถือ)
2
วัดบางกะเจ้ากลาง
44/1 หมู่ 7 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10270
10เตรียมอุปกรณ์การพักค้างมาเองนางวัชรีย์ จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0819845813
3
วัดสำโรงเหนือ
19/3 หมู่10 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
240ไม่มีนายสุวรรณ จันทสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0851278589
4
สุเหร่าบางปลา
29 ม.10 ซอยบางปลา 23 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
50ไม่มีแล้วแต่จะอนุเคราะห์นายเบญจะ บรรจงอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0923390834
5
วัดสว่างอารมณ์ สมุทร์ปราการ
40 ม.9 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ100ตามแต่ตกลงสิ่งอำนวยความสะดวก
นายยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง
ผู้อำนวยการ0863607892
6
คลองนาเกลือน้อย
215 หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ (10290)
50เตรียมเครื่องนอนมาเอง
นางกันยารัตน์ จิตตเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
0855152504
7
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
58 หมู่4 ตำบลเปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
15ไม่มี
นายประวัติพงษ์ รอดกลาง
ผู้อำนวยการ0854911198
8
วัดบางหัวเสือ
1/2 หมู่ 8 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรากาา
40โทรสอบถาม
นางปัทมาพร ศรีอาภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0950590891
9
สุเหร่าบ้านไร่อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ00บังคม ป้องประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0855655752
10
ละมูลรอดศิริ
99 หมู่ 14 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
40ห้องพักรวม ห้องน้ำรวม
นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0928628748
11
วัดนาคราชต.บางพลีน้อย.อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ0-นส.ศศิวิมล อั๋งสกุลผู้อำนวยการ0901348544
12
เฉลิมมณีฉายวิทยาคารต.คลองด่าน อ.บางบ่อ30ไม่มีอราคิน สงเมืองผอ.ร.ร.0970463122
13
ตลาดบางพลีน้อย
หมู่ 1 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
0ไม่สะดวก
นางรัญพร พรบัญชาตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0616366914
14
วัดบางโฉลงใน38 ม.2ต.บางโฉลง อ.บางพลี0ไม่มีที่พัก
นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
0898293920
15
โรงเรียนบ้านบางจาก
หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
601. ห้องประชุม ติดแอร์ พักได้ 30 คน ต้องเตรียมที่นอนมาเอง
2. ห้องเรียน ติดพัดลม 3 ห้อง ห้องละ 10 คน รวม 30 คน ต้องเตรียมมุ้งและที่นอนมาออง
นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก
0632691028
16
วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 20540
0ไม่มี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยโรงเรียน0814467061
17
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
77หมู่7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
30นอนพักค้าง
นายจำลอง. น้อยวานิช
ชำนาญการพิเศษ0870853920
18
บ้านท้องคุ้ง
71ม3​ ต.คลองด่าน​ อ.บางบ่อ​ สมุทรปราการ​ 10550
50พักฟรีลักขณา​ เพ็งรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0618254289
19
วัดสุคันธาวาสหมู่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทราการ20-
นายนิวัตรชัย วรรณชาลี
ผู้อำนวยการ0805553314
20
วัดบางนางเพ็งม.2 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ20ต้องมีพาหนะบุบผา สุคนธวงษ์รักษาการ0859164131
21
วัดสลุด
2 หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
100-นายอุดร วิงวอนครูชำนาญการพิเศษ0895166027
22
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
40เตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเอง พร้อมทั้งยาทากันยุง
นายวรัญญู อติศักดิ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0899226842
23
โรงเรียนปากคลองมอญ
หมู่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สุทรปราการ
50ไม่มีนายสมยศ แพนลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองมอญ
0629698149
24
สุเหร่าคลองใหม่บางบ่อ. คลองด่าน. สมุทรปราการ20มุสลิมอลิษา. กาเทศธุรการ0809297686
25
โรงเรียนวัดมหาวงษ์
55/1 หมู่7 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
80ให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเอง
นายเอกชัย ถาวรประเสริฐ
ครู คศ.10899259668
26
บ้านบางจาก
หมู่่ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
30ให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเองนายอัมพร นันนวลครู0653802937
27
คลองสองพี่น้อง
หมู่ที่ 1 ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
30ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง ทางโรงเรียนมีเสื่อให้ 20 ผืน
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0827016178
28
วัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 6 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
30ควรจัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง
นางลำยอง สุขอัจจะสกุล
ครู0898926313
29
ธนสิทธิ์อนุสรณ์
75 หมู่19 ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 10540
1001.ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
2. ดูแลความเรียบร้อยเรื่องไฟไฟ้า
3. ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน
นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0844022247
30
วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว)
หมู่ที่ 8 ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
20ให้จัดเตรียมเรื่องนอนมาเอง
นางสาวพรทิพย์ นิ่มสนิท
ครู 0865483343
31
พลอยจาตุรจินดา
หมู่ที่ 9 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
60ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเองนางพรพรรณ วีรโรจน์ครู0988328874
32
วัดไตรมิตรวราราม
148/4 หมู่ที่ 1 ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
20จัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง ทางโรงเรียนมีเสื่อ 20 ผืน
นางสาวมัลลิกา ศิรนนทการณ์
ครู0893357804
33
วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 2 ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
40ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเองนางพรลภัส อ้นไชยะครู0899481366
34
รร.คลองบางแก้ว
59/6หมู่ที่3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดส มุทรปราการ
00--0891101265
35
คลองลาดกระบัง
16 หมู่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
50ไม่มีนายสายัณห์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0926927251
36
วัดบางฝ้าย
41/1ม.11ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
100ดูแลความสะอาด หลังใช้ให้เรียบร้อย
ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0879821110
37
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
33/5 ม.3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
300แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก นางนันทนา บัวสุข
ครูคศ.3 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0908901781
38
ตลาดปากคลองเจ้า
เลขที่1 หมู่ 7 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
0-นายอรุณ วันเพ็ญผอ.0859115249
39
วัดท้องคุ้ง
3 ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
50ไม่มีห้องแอร์นายธีรศักดิ์ นรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0899287902
40
คลองกันยา362 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ15ชาย / ห้องน้ำอยู่นอกอาคาร
นายวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
0878137810
41
วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ-
32/1หมุ่1ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
50ไม่มีเครื่องปรับอากาศนางวรนุช โหงวสอาดผู้อำนวยการ0851529678
42
วัดบางพลีใหญ่กลาง
เลขที่ 1 ม.8 ตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
2801) เข้าพักได้วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ช่วงบ่าย 2) ค่าหัวคนละ 100 บาทต่อ 1 คน 1 คืน 3) มีอาหารเช้าบริการ 4) เครื่องนอน วัสดุ อุปกรณ์ในการนอน เตรียมมาเอง (ห้องพักไม่มีแอร์ เป็นห้องเรียน)
นางสาวผกาพร ศาลา่ศัย
ครู0809740966
43
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
1999 หมู่ 3 ซอยด่านสำโรง 38/1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
120ไม่มี
นางสาวณีรนุช กุมผัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
0951692585
44
วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)
หมู่ที่ 11 ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
60ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง
นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0890722045
45
โรงเรียนวัดบางกระสอบ38 หมู่ 10 ต.บางกระสอบ10ไม่มีห้องอาบน้ำ และโรงเรียนอยู่ลึกไม่สะดวกในการเดินทางน.ส.พรทิพย์ ชูบัวผู้อำนวยการ0890819625
46
วัดคู่สร้าง
172 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
120ห้องเรียน มีพัดลม ไม่มีเครื่องนอน และมุ้ง
นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์
ผู้อำนวนการ0839364459
47
โรงเรียนคลองสะบัดจากม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ30เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเองนางพรรณี สมบูรณ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
0868307208
48
พรหมพิกุลทอง
77 หมู่ 7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
503 คนต่อห้องนายจำลอง น้อยวานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0890432049
49
คลองสำโรง140 ม 7 ต เทพารักษ์ อ เมือง จ สมุทรปราการ10พื้นที่น้อย ไม่สะดวกเรื่องห้องอาบน้ำ ไม่มีห้องอาบน้ำนายธนิต ประสมเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0863254583
50
วัดบางหญ้าแพรก
20 หมู่ที่ 16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พรประแดง จ.สมุทรปราการ
0ไม่สามารถรองรับการเข้าพักได้นายวิสูตร ยอดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
0865883507
51
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
90/10 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ​
150วันที่ 6 เข้าสถานที่ได้ เวลา 15.30 น.
นายธีรพงษ์ พันธิรัตน์
ครู0931105993
52
วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
300 หมู่ 13 ถ.กิ่งแก้ว 25/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
200เตรียมอุปกรณ์ที่พักมาเองนายเอกพล กาวีวนครู 0882526722
53
คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127ม.1ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จสมุทรปราการ
50-
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0827016178
54
คลองบางปู24 ม.3 ค.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ100เตรียมเครื่องนอนมาเองนายอานุ ช้างกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
0909911349เต็มแล้ว
55
ป้อมพระจุลจอมเกล้า(ค่ายทหาร)
100มีเครื่องนอนให้
เรือเอกศรยุทธ เดิมบางชัน
ผบ.ร้อย.รปภ.ที่5ฯ
08143047890
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100