BCDEFGHIJKLMN
1
ชื่อโรงเรียนที่อยู่โรงเรียนสามารถรับผู้เข้าพักได้สูงสุดจำนวน(คน)เงื่อนไขในการเข้าพักชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์(มือถือ)
2
วัดบางกะเจ้ากลาง44/1 หมู่ 7 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1027010เตรียมอุปกรณ์การพักค้างมาเองนางวัชรีย์ จันทราผู้อำนวยการโรงเรียน0819845813
3
วัดสำโรงเหนือ
19/3 หมู่10 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
240ไม่มีนายสุวรรณ จันทสารรองผู้อำนวยการโรงเรียน0851278589
4
สุเหร่าบางปลา
29 ม.10 ซอยบางปลา 23 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
50ไม่มีแล้วแต่จะอนุเคราะห์นายเบญจะ บรรจงอักษรผู้อำนวยการโรงเรียน0923390834
5
วัดสว่างอารมณ์ สมุทร์ปราการ40 ม.9 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ100ตามแต่ตกลงสิ่งอำนวยความสะดวกนายยุทธพงษ์ชัย เกตุบางผู้อำนวยการ0863607892
6
คลองนาเกลือน้อย
215 หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ (10290)
50เตรียมเครื่องนอนมาเองนางกันยารัตน์ จิตตเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
0855152504
7
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง58 หมู่4 ตำบลเปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ15ไม่มีนายประวัติพงษ์ รอดกลางผู้อำนวยการ0854911198
8
วัดบางหัวเสือ1/2 หมู่ 8 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรากาา40โทรสอบถามนางปัทมาพร ศรีอาภัยผู้อำนวยการโรงเรียน0950590891
9
สุเหร่าบ้านไร่อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ00บังคม ป้องประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน0855655752
10
ละมูลรอดศิริ
99 หมู่ 14 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
40ห้องพักรวม ห้องน้ำรวมนายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน0928628748
11
วัดนาคราชต.บางพลีน้อย.อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ0-นส.ศศิวิมล อั๋งสกุลผู้อำนวยการ0901348544
12
เฉลิมมณีฉายวิทยาคารต.คลองด่าน อ.บางบ่อ30ไม่มีอราคิน สงเมืองผอ.ร.ร.0970463122
13
ตลาดบางพลีน้อยหมู่ 1 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 105600ไม่สะดวกนางรัญพร พรบัญชาตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียน0616366914
14
วัดบางโฉลงใน38 ม.2ต.บางโฉลง อ.บางพลี0ไม่มีที่พักนางสาวรัตติกาล สระทองช่วงรองผู้อำนวยการสถานศึกษา0898293920
15
โรงเรียนบ้านบางจากหมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ601. ห้องประชุม ติดแอร์ พักได้ 30 คน ต้องเตรียมที่นอนมาเอง
2. ห้องเรียน ติดพัดลม 3 ห้อง ห้องละ 10 คน รวม 30 คน ต้องเตรียมมุ้งและที่นอนมาออง
นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก
0632691028
16
วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
21หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 20540
0ไม่มีนางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ผู้อำนวยโรงเรียน0814467061
17
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
77หมู่7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
30นอนพักค้างนายจำลอง. น้อยวานิชชำนาญการพิเศษ0870853920
18
บ้านท้องคุ้ง71ม3​ ต.คลองด่าน​ อ.บางบ่อ​ สมุทรปราการ​ 1055050พักฟรีลักขณา​ เพ็งรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน0618254289
19
วัดสุคันธาวาสหมู่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทราการ20-นายนิวัตรชัย วรรณชาลีผู้อำนวยการ0805553314
20
วัดบางนางเพ็งม.2 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ20ต้องมีพาหนะบุบผา สุคนธวงษ์รักษาการ0859164131
21
วัดสลุด2 หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540100-นายอุดร วิงวอนครูชำนาญการพิเศษ0895166027
22
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองหมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ40เตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเอง พร้อมทั้งยาทากันยุงนายวรัญญู อติศักดิ์กุลผู้อำนวยการโรงเรียน0899226842
23
โรงเรียนปากคลองมอญหมู่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สุทรปราการ50ไม่มีนายสมยศ แพนลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองมอญ
0629698149
24
สุเหร่าคลองใหม่บางบ่อ. คลองด่าน. สมุทรปราการ20มุสลิมอลิษา. กาเทศธุรการ0809297686
25
โรงเรียนวัดมหาวงษ์
55/1 หมู่7 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
80ให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเองนายเอกชัย ถาวรประเสริฐครู คศ.10899259668
26
บ้านบางจาก
หมู่่ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
30ให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเองนายอัมพร นันนวลครู0653802937
27
คลองสองพี่น้อง
หมู่ที่ 1 ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
30ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง ทางโรงเรียนมีเสื่อให้ 20 ผืนนางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียน0827016178
28
วัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 6 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
30ควรจัดเตรียมเครื่องนอนมาเองนางลำยอง สุขอัจจะสกุลครู0898926313
29
ธนสิทธิ์อนุสรณ์75 หมู่19 ต.บางพลีใหญ่อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 105401001.ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
2. ดูแลความเรียบร้อยเรื่องไฟไฟ้า
3. ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน
นางชาญานิน จตุพรชัยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียน0844022247
30
วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว)
หมู่ที่ 8 ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
20ให้จัดเตรียมเรื่องนอนมาเองนางสาวพรทิพย์ นิ่มสนิทครู 0865483343
31
พลอยจาตุรจินดา
หมู่ที่ 9 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
60ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเองนางพรพรรณ วีรโรจน์ครู0988328874
32
วัดไตรมิตรวราราม
148/4 หมู่ที่ 1 ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
20จัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง ทางโรงเรียนมีเสื่อ 20 ผืนนางสาวมัลลิกา ศิรนนทการณ์ครู0893357804
33
วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 2 ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
40ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเองนางพรลภัส อ้นไชยะครู0899481366
34
รร.คลองบางแก้ว
59/6หมู่ที่3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดส มุทรปราการ
00--0891101265
35
คลองลาดกระบัง16 หมู่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ50ไม่มีนายสายัณห์ นิยมทองผู้อำนวยการโรงเรียน0926927251
36
วัดบางฝ้าย41/1ม.11ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ100ดูแลความสะอาด หลังใช้ให้เรียบร้อย
ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน0879821110
37
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์33/5 ม.3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130300แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก นางนันทนา บัวสุข
ครูคศ.3 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0908901781
38
ตลาดปากคลองเจ้าเลขที่1 หมู่ 7 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ0-นายอรุณ วันเพ็ญผอ.0859115249
39
วัดท้องคุ้ง3 ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1013050ไม่มีห้องแอร์นายธีรศักดิ์ นรดีผู้อำนวยการโรงเรียน0899287902
40
คลองกันยา362 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ15ชาย / ห้องน้ำอยู่นอกอาคารนายวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษา0878137810
41
วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ-
32/1หมุ่1ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ50ไม่มีเครื่องปรับอากาศนางวรนุช โหงวสอาดผู้อำนวยการ0851529678
42
วัดบางพลีใหญ่กลาง
เลขที่ 1 ม.8 ตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
2801) เข้าพักได้วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ช่วงบ่าย 2) ค่าหัวคนละ 100 บาทต่อ 1 คน 1 คืน 3) มีอาหารเช้าบริการ 4) เครื่องนอน วัสดุ อุปกรณ์ในการนอน เตรียมมาเอง (ห้องพักไม่มีแอร์ เป็นห้องเรียน)นางสาวผกาพร ศาลา่ศัยครู0809740966
43
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
1999 หมู่ 3 ซอยด่านสำโรง 38/1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
120ไม่มีนางสาวณีรนุช กุมผัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
0951692585
44
วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)
หมู่ที่ 11 ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
60ให้จัดเตรียมเครื่องนอนมาเองนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียน0890722045
45
โรงเรียนวัดบางกระสอบ38 หมู่ 10 ต.บางกระสอบ10ไม่มีห้องอาบน้ำ และโรงเรียนอยู่ลึกไม่สะดวกในการเดินทางน.ส.พรทิพย์ ชูบัวผู้อำนวยการ0890819625
46
วัดคู่สร้าง
172 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
120ห้องเรียน มีพัดลม ไม่มีเครื่องนอน และมุ้งนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ผู้อำนวนการ0839364459
47
โรงเรียนคลองสะบัดจากม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ30เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเองนางพรรณี สมบูรณ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
0868307208
48
พรหมพิกุลทอง77 หมู่ 7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ503 คนต่อห้องนายจำลอง น้อยวานิชผู้อำนวยการโรงเรียน0890432049
49
คลองสำโรง140 ม 7 ต เทพารักษ์ อ เมือง จ สมุทรปราการ10พื้นที่น้อย ไม่สะดวกเรื่องห้องอาบน้ำ ไม่มีห้องอาบน้ำนายธนิต ประสมเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียน0863254583
50
วัดบางหญ้าแพรก20 หมู่ที่ 16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พรประแดง จ.สมุทรปราการ0ไม่สามารถรองรับการเข้าพักได้นายวิสูตร ยอดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
0865883507
51
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย90/10 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ​150วันที่ 6 เข้าสถานที่ได้ เวลา 15.30 น. นายธีรพงษ์ พันธิรัตน์ครู0931105993
52
วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
300 หมู่ 13 ถ.กิ่งแก้ว 25/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
200เตรียมอุปกรณ์ที่พักมาเองนายเอกพล กาวีวนครู 0882526722
53
คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)127ม.1ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จสมุทรปราการ50-นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียน0827016178
54
คลองบางปู24 ม.3 ค.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ100เตรียมเครื่องนอนมาเองนายอานุ ช้างกลางผู้อำนวยการโรงเรียน0909911349เต็มแล้ว
55
ป้อมพระจุลจอมเกล้า(ค่ายทหาร)100มีเครื่องนอนให้เรือเอกศรยุทธ เดิมบางชัน
ผบ.ร้อย.รปภ.ที่5ฯ
08143047890
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100