2. การแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เรื่องขอถอนและรับหลักประกันคืน (งาน ปชส.) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
timestampชื่อผู้ประกันในคดีที่จะขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนเป็นผู้ประกันในคดีอาญาหมายเลขดำที่ (เช่น คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1/2562)ชื่อ-นามสกุลจำเลยที่ผู้ประกันจะขอถอนหลักประกันขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันเนื่องจาก(กรุณาเลือก) วันที่จะมาติดต่อขอถอนและรับคืนหลักประกันชื่อนามสกุลผู้ขอรับบริการที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ****** ให้ดูคำตอบที่หน้าเว็บไซต์ศาลจังหวัดหล่มสัก (เมนูผลการใช้บริการล่วงหน้า) โดยศาลจังหวัดหล่มสักจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดราชการ
2
3
29/3/2019, 10:43:04ช่อพฤกษา เนินนาคอ55/62นายหยาด ทองแบบศาลมีคำพิพากษาแล้ว9/4/62 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.54 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
131/37 ม.8 โครงการบ้านช่อพฤกษา ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
4
29/3/2019, 10:45:09นางวรรณี ราชมาอ.2194/61น.ส ภานุชนาถ จันขุนศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 1เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.54 นาฬิกา)นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
5
29/3/2019, 10:52:05นางวรรณี ราชมาย 41/62นาย โยธิน ราศรีศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 2 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.54 นาฬิกา)นาง วรรณี ราชมา
13/2ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
6
29/3/2019, 10:52:42
7
29/3/2019, 10:57:02นาง วรรณี ราชมาย 163/62นาย ชาญชัย สีสันต์ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 2 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.54 นาฬิกา)นางวรรณี ราชมา
13/2ซวิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพรชรบูรณ์
0801175136
8
29/3/2019, 11:02:50นางวรรณี ราชมา
อ.1526/61 แดง ที่1520/61
นาย เอกชัย ขุนหีตศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 3 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.54 นาฬิกา)นางวรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
9
3/4/2019, 15:01:28นางวรรณี ราชมาอ.178/62นาย ศราวุธ พันธิ์ดีศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 8 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 3 เมษายน 2562 เวลา 15.44 นาฬิกา)นางวรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
10
3/4/2019, 15:10:31นาง วรรณี ราชมาอ.2194/61
นางสาว ภานุชนาถ จันขุน กับผวก
ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 5 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 3 เมษายน 2562 เวลา 15.44 นาฬิกา)นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
11
3/4/2019, 15:10:53
12
3/4/2019, 15:14:59นางวรรณี ราชมาอ.161/61นายพิชัย อันชะนะศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 8 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 3 เมษายน 2562 เวลา 15.45 นาฬิกา)นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
13
4/4/2019, 12:59:22
1 นางวรรณีราชมา 2 นางสาววัณณิตา จันทรภักดีโดยนางวรรณี ราชมา ผู้รับมอบอำนาจ3 นายไพศล จันทรภักดี
อ.1409/61 แดง.1623/61นายศัย แซ่สงศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 10 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.40 นาฬิกา)
1นาง วรรณี ราชมา 2 วัณณิตา จันทรภักดี 3 นายไพศล จันทรภักดี
13/2 ซ วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
14
4/4/2019, 12:59:36
15
5/4/2019, 11:12:37ช่อพฤกษา เนินนาคย189/62นายสมพุธ ใยกะมุดศาลมีคำพิพากษาแล้ว10/4/62 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.25 นาฬิกา)สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ0813951635
16
10/4/2019, 13:16:30
1.นาง ราตรี ดีสเลอร์ 2.นาง วรรณี ราชมา 3.นางสาว วัณณิตา จันทรภักดี
อ.2208/61
นาย ปริเวทย์ บูรณ์ทอง
ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 17 เมษายน 2562 คำตอบ เนื่องจาก มีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ ศาลมีคำสั่งให้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่ง และสำนวนอยู่ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธื จึงสามารถดำเนินการตรวจคืนหลักประกันซึ่งสัญญาประกันสิ้นสุดในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นให้กับผู้ร้องได้ในวันนี้ (ตอบเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.32 นาฬิกา)
นาง ราตรี ดีสเลอร์ นางวรรณี ราชมา นางสาว วัณณิตา จันทรภักดี
13/2ซ.วิวัฒน์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
17
10/4/2019, 15:32:27ช่อพฤกษา เนินนาคอ.1601/57นายไพศาล เพชรวาราศาลมีคำพิพากษาแล้ว19/4/62 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.33 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
77 ม.14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
18
11/4/2019, 17:04:35
นายไพศล จันทรภักดีดำ
อ.1574/61นาย สัญญา คำคูณศาลมีคำพิพากษาแล้ว17 เมษายน 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอบริการในวันที่จะมาขอรับบริการ (ตอบเมื่อ 11 เมษายน 2562 เวลา 17.33 นาฬิกา)นายไพศล จันทรภักดี
280 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0817851306
19
17/4/2019, 12:00:25นาง วรรณี ราชมาย 232/62นาย ณัฐพล ผลทองศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 23 เมษายน 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 17 เมษายน 2562
เวลา 14.05 นาฬิกา)
นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
20
18/4/2019, 10:08:49ช่อพฤกษา เนินนาคย229/62นายทำนอง แก้วใหม่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
26/4/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 18 เมษายน 2562
เวลา 1705 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
77 ม.14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
21
18/4/2019, 10:30:27ช่อพฤกษา เนินนาคย222/62
นายวีระยุทธ ศรีอินทร์คำ
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
26/2/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 18 เมษายน 2562
เวลา 17.05 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
77 ม.14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
22
18/4/2019, 10:32:24ช่อพฤกษา เนินนาคย225/62นายอภินันท์ โสภาศาลมีคำพิพากษาแล้ว
26/4/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 18 เมษายน 2562
เวลา 17.05 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
77 ม.14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
23
18/4/2019, 10:35:57ช่อพฤกษา เนินนาคย223/62
นายนิรันทร์ แก้วโยน,นายธนาจักร กุนสิงห์
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
26/4/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 18 เมษายน 2562
เวลา 17.05 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
77 ม.14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
24
18/4/2019, 10:37:35ช่อพฤกษา เนินนาคอ.1843/60นางหทัย คำแกมศาลมีคำพิพากษาแล้ว
26/4/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 18 เมษายน 2562
เวลา 17.05 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
77 ม.14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
0813951635
25
19/4/2019, 11:28:33นาย ไพศล จันทรภักดีย ฝ 45/62
นาย ณัฐวุฒิ ใจเขียนดี
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 26 เมษายน 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 19 เมษายน 2562
เวลา 16.39 นาฬิกา)
นายไพศล จันทรภักดี
280 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
26
23/4/2019, 11:04:49
นางวรรณี ราชมา นายไพศล จัทรภักดี
อ.1409/61 นาย ศัย แซ่สงศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 30 เมษายน 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 23 เมษายน 2562
เวลา 17.20 นาฬิกา)
นางวรรณี ราชมา นายไพศล จันทรภักดี
13/2 ซ.วิวัฒน์ ต.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
27
23/4/2019, 13:09:44
ไพศล จันทรภักดี วัณณิตา จันทรภักดี
นายอาทิตย์ ขวัญพุกศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 30 เมษายน 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 23 เมษายน 2562
เวลา 17.20 นาฬิกา)
นายไพศล จันทรภักดี
280 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ
0817851306
28
24/4/2019, 11:02:42ช่อพฤกษา เนินนาคอ433/62นายสถิตย์ ขัดอินศาลมีคำพิพากษาแล้ว
3/5/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 24 เมษายน 2562
เวลา 17.20 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
29
26/4/2019, 12:10:03นางวรรณี ราชมาย 252/62นายสุริยา ทาขาวศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 3 พ.ค 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 26 เมษายน 2562
เวลา 16.40 นาฬิกา)
นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
30
26/4/2019, 12:17:08นาง วรรณี ราชมาย 261/62นาย พงษ์ฤทธิ์ สุเมศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 3 พ.ค 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 26 เมษายน 2562
เวลา 16.40 นาฬิกา)
นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
31
26/4/2019, 12:20:48นาง วรรณี ราชมาย 259/62นายปิยะวัฒน์ สีนาคศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 3 พ.ค 2562 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 26 เมษายน 2562
เวลา 16.40 นาฬิกา)
นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
0801175136
32
29/4/2019, 14:30:48ช่อพฤกษา เนินนาคย256/62
นายปวรรุตม์ บุตสิโมง
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
10/5/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 29 เมษายน 2562
เวลา 16.40 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ0813951635
33
29/4/2019, 14:32:13ช่อพฤกษา เนินนาคย255/62นายสรสิช พรมนนท์ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
10/5/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 29 เมษายน 2562
เวลา 16.42 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
34
29/4/2019, 14:33:51ช่อพฤกษา เนินนาคย260/62นายสุรศักดิ์ สารีศาลมีคำพิพากษาแล้ว
10/5/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 29 เมษายน 2562
เวลา 16.43 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
35
30/4/2019, 13:29:52
บ.บ้านเพชรอุไร จำกัด
อ.1681/61นายมนตรี พาหารศาลมีคำพิพากษาแล้ว
10/5/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 30 เมษายน 2562
เวลา 16.40 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
36
30/4/2019, 13:31:10ช่อพฤกษา เนินนาคอ.2131/61นายปิยะ ญาติระวีศาลมีคำพิพากษาแล้ว
10/2/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 30 เมษายน 2562
เวลา 16.43 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
37
30/4/2019, 13:32:26ช่อพฤกษา เนินนาคย266/62
นายกีรศักดิ์ อิวกาศ
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
10/5/62 คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 30 เมษายน 2562
เวลา 16.40 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
38
30/4/2019, 13:54:17
นางวรรณี ราชมา และ นายไพศล จันทรภักดี
อ.2131/60
นายตรรกศาสตร์ เพ็งพล
ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 30 เมษายน 2562 คำำตอบ เนื่องจากในวันนี้ ศาลนัุดฟังคำพิพากษาศาลอุุทธรณ์ สำนวนต้องดำเนินการออกหมายตามผลคำพิพากษาและจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฎีกา และศาลมีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอปล่อยชัวคราวไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง จึงไม่สามารถนำสำนวนมาตรวจคืนหลักประกันให้แก่ผู้ขอรับบริการได้ทัน จึงขอให้ผู้ขอรับบริการมาติดต่อขอรับหลักประกันคืนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นางวรรณี ราชมา และ นายไพศล จันทรภักดี
13/2 ซ.วิวัฒน์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
0801175136
39
2/5/2019, 11:40:21
นางวรรณี ราชมา/นายไพศล จันทรภักดี
ย 278/62 นาย อภิชาติ ทองมีศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คำตอบ ดำเนินการคืนหลักประกันให้แก่ผู้ประกันตามความประสงค์แล้ว
นางวรรณี ราชมา นายไพศล จันทรภักดี
13/2 ซ.วิวัฒน์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
40
7/5/2019, 21:34:16นางวรรณี ราชมาอ 456/62
นาย สมบัตร กันยาประสิทธิ์
ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คำตอบ เนื่องจากคดีอยุ่ในระหว่างการจัดพิมพ์คำพิพากษา จึงขอให้ผู้ประกันมาขอรับหลักประกันคืนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.11 นาฬิกา)
นาง วรรณ ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
41
7/5/2019, 21:34:53
42
7/5/2019, 21:39:11นาง วรรณี ราชมาย 278/62
นายจักราวุฒิ ศรีสาคร
ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คำตอบ เนื่องจากคดีอยุ่ในระหว่างการจัดพิมพ์คำพิพากษา จึงขอให้ผู้ประกันมาขอรับหลักประกันคืนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.11 นาฬิกา)
นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ วิวัฒน์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801178136
43
8/5/2019, 14:03:06
บริษัทบ้านเพชรอุไร จำกัด
อ.943/61
นายสมโภชน์ เรืองศิริพงษ์
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
16/5/62 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.11 นาฬิกา)
สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ
0813951635
44
8/5/2019, 14:04:27ช่อพฤกษา เนินนาคย281/62
นายอริญชัย อินทร์โส
ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
16/5/62 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 8 พฤาภาคม 2562
เวลา 16.11 นาฬิกา)
น้ำอ้อย ฉิมพ่วง0864406154
45
8/5/2019, 15:06:01นางวรรณี ราชมาพ.599/48นาง สังวาล เทพดวงศาลมีคำพิพากษาแล้ว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัด
เตรียมสำนวนไว้รอบริการใน
วันที่จะมาขอรับบริการ
(ตอบเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.11 นาฬิกา)
นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
46
13/5/2019, 19:22:12นาง วรรณี ราชมาดำที่ 449/62
นาย พัฒน์ณรงค์ โนนงาม
ศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คำตอบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอให้บริการในวันเวลาที่แจ้งความประสงค์ (ตอบเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 08.28 น.)นาง วรรณี ราชมา
13/2 ซ.วิวัฒน์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0801175136
47
14/5/2019, 15:14:52นายไพศล จันทรภักดีอ 239/62นาย ศราวุฒิ จันตรีศาลมีคำพิพากษาแล้ววันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คำตอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอให้บริการในวันเวลาที่แจ้งความประสงค์ (ตอบเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 เวลา16.43 น.)นายไพศล จันทรภักดี
280 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
0817851306
48
16/5/2019, 14:07:49ช่อพฤกษา เนินนาคย208/62นายกันตพงศ์ กันแต่งศาลมีคำพิพากษาแล้ว24/5/62 คำตอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเตรียมสำนวนไว้รอให้บริการในวันเวลาที่แจ้งความประสงค์ (ตอบเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 เวลา17.21 น.)สุวัฒธนีย์ บุญเหลือ0813951635
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...