อ.ภักดีชุมพล.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
2
(ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
4
ที่อยู่
เขตพื้นที่บริการ
การเข้าเรียนของนักเรียน
5
ที่
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
เข้าเรียน
สังกัด
6
ชั้น
สพฐ.
เอกชน
อปท.
อื่น ๆ
7
1
1-3699-00981-09-5
เด็กหญิง
ปาลิดา ศิริบุญ
7 ธันวาคม 2554
58/11
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อนุศร
มนัสนันท์
บ้านลาดชุมพล
8
2
1-3699-00966-65-7
เด็กชาย
พงศ์กรณ์ ช่วยรักษา
5 สิงหาคม 2554
601
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สมโภชน์ศิราพร
บ้านลาดชุมพล
9
3
1-3614-00105-96-5
เด็กหญิง
ชยาภรณ์ บุญกุศล
6 กุมภาพันธ์ 2554
78/61
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธนชัย
สกาวเดือน
บ้านลาดชุมพล
10
4
1-8485-00029-53-7
เด็กหญิง
อภิศญา จากนอก
1 มกราคม 2554
821
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สุรชัยนฤนาท
บ้านลาดชุมพล
11
5
1-3614-00106-35-0
เด็กหญิง
ศศิวิมล ประการะโต
14 เมษายน 2554
98/21
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สมัคร
พัชราภรณ์
บ้านลาดชุมพล
12
6
1-3614-00107-35-6
เด็กหญิง
ศรัญญา ช่วยรักษา
9 กันยายน 2554
1031
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อันเลย์ เกอร์ ดัตช์
จันทร์ทิมา
บ้านลาดชุมพล
13
7
1-3614-00107-94-1
เด็กหญิง
สิรินดา ศรนรา
8 พฤศจิกายน 2554
1201
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธันวา
ประภัสสร
บ้านลาดชุมพล
14
8
1-3614-00107-45-3
เด็กชาย
วีรวัฒน์ เรืองสุขสุด
21 กันยายน 2554
1481
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธีรวัฒน์
ประภัสสร
บ้านลาดชุมพล
15
9
5-3614-00038-59-4
เด็กหญิง
ธัญยพร ทาปัน
11 มกราคม 2554
1791
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อุเทน
สุกุลพร
บ้านลาดชุมพล
16
10
1-3614-00107-81-0
เด็กชาย
รพีภัทร เทียบสิงห์
26 ตุลาคม 2554
2121
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ภูวนารถ
พรรณิภา
บ้านลาดชุมพล
17
11
1-3614-00108-29-8
เด็กชาย
แดนดนัย ปัตตาเน
23 ธันวาคม 2554
2151
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สายัญหนูพวน
บ้านลาดชุมพล
18
12
1-3699-00968-31-5
เด็กหญิง
ภัคจิรา หาญกุดตุ้ม
25 สิงหาคม 2554
2631
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธีระพงษ์
วัชรียา
บ้านลาดชุมพล
19
13
1-6292-00064-17-8
เด็กหญิง
ฐานิกา หาญกุดตุ้ม
21 กันยายน 2554
2631
เจาทอง
ภักดีชุมพล
จิระศักดิ์
พลอย
บ้านลาดชุมพล
20
14
1-3614-00108-19-1
เด็กหญิง
ชญานันท์ แย้มยินดี
11 ธันวาคม 2554
2821
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชนะชัย
น้ำค้าง
บ้านลาดชุมพล
21
15
1-1043-01339-53-9
เด็กชาย
ปรเมศ ฉิมใจเย็น
8 กรกฎาคม 2554
92
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สุภีร์อโณทัย
บ้านโนนม่วง
22
16
1-1199-02629-58-7
เด็กชาย
เมฆา ขันถม
2 สิงหาคม 2554
172
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อนุสรณ์
กานต์ธีรา
บ้านโนนม่วง
23
17
1-1607-00101-77-0
เด็กหญิง
กมลวรณ กลิ่นนารีศรี
22 ธันวาคม 2554
172
เจาทอง
ภักดีชุมพล
บุญมี
ศิริพลอย
บ้านโนนม่วง
24
18
1-3699-00972-08-8
เด็กชาย
ธนวัฒน์ ชนะบัว
21 กันยายน 2554
292
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธนพล
เสาวรีย์
บ้านโนนม่วง
25
19
1-3614-00106-91-1
เด็กหญิง
สิริพัชร์ เจียเทียมกลอย
2 สิงหาคม 2554
332
เจาทอง
ภักดีชุมพล
พิทักษ์สมนึก
บ้านโนนม่วง
26
20
1-3415-01540-09-8
เด็กหญิง
วนิดา ตาลหอม
19 ธันวาคม 2554
702
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อำนวยหนูแดง
บ้านโนนม่วง
27
21
1-3614-00107-27-5
เด็กหญิง
กมลวรรณ์ งานแข็ง
2 กันยายน 2554
922
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สกัดทริยา
บ้านโนนม่วง
28
22
1-3614-00108-36-1
เด็กชาย
คีตภัทร เชขุนทด
31 ธันวาคม 2554
33
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ไพรฑูร
มณีรัตน์
บ้านเจาทอง
29
23
1-3614-00106-53-8
เด็กชาย
ฐิติโชติ มุทาพร
25 พฤษภาคม 2554
93
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชลิตทิชา
บ้านเจาทอง
30
24
1-3614-00107-10-1
เด็กชาย
ภูธเนศ ศรีจันลา
19 สิงหาคม 2554
11/13
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ไผ่
ผการัตน์
บ้านเจาทอง
31
25
1-3614-00106-47-3
เด็กหญิง
กฤษณา พรมแสง
9 พฤษภาคม 2554
123
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วินัย
แสงจันทร์
บ้านเจาทอง
32
26
1-3614-00106-52-0
เด็กชาย
คิมหันต์ ปกิจ
24 พฤษภาคม 2554
143
เจาทอง
ภักดีชุมพล
รังสรรค์
กิตติยา
บ้านเจาทอง
33
27
1-6786-00052-09-5
เด็กชาย
ณฐกฤต เขาเขียว
2 พฤษภาคม 2554
263
เจาทอง
ภักดีชุมพล
พะละโล
จุทรัตน์
บ้านเจาทอง
34
28
1-3614-00107-84-4
เด็กชาย
ภุชงค์ ฮวบขุนทด
28 ตุลาคม 2554
413
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อุดรวิไล
บ้านเจาทอง
35
29
1-3614-00105-95-7
เด็กชาย
ธนพล อยู่ยืน
8 กุมภาพันธ์ 2554
453
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ทองวันกนกอร
บ้านเจาทอง
36
30
1-3699-00974-16-1
เด็กหญิง
พรรวินทร์ เหมะเลิศวงศ์
11 ตุลาคม 2554
543
เจาทอง
ภักดีชุมพล
จีรัฐติกุล
สุวรรณี
บ้านเจาทอง
37
31
1-3699-00958-50-6
เด็กชาย
ภาคภูมิ นุ่มพลกรัง
28 พฤษภาคม 2554
783
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วีรพงษ์นุสรา
บ้านเจาทอง
38
32
1-3614-00107-71-2
เด็กหญิง
ปณัฏฏา ดีขุนทด
14 ตุลาคม 2554
813
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สัญญาสายฝน
บ้านเจาทอง
39
33
1-3699-00959-75-8
เด็กชาย
ณัฐภูมิ โสดา
8 มิถุนายน 2554
903
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สายันเทียน
บ้านเจาทอง
40
34
1-1042-00810-93-7
เด็กชาย
ปุญญาพัฒน์ อาจนิยม
27 กันยายน 2554
1193
เจาทอง
ภักดีชุมพล
-
ศศิวิมล
บ้านเจาทอง
41
35
1-3614-00106-67-8
เด็กหญิง
ภัทราภรณ์ เดชนอก
16 มิถุนายน 2554
170/5
3
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ภาณุวัชร
พรทิพย์
บ้านเจาทอง
42
36
1-3699-00975-02-8
เด็กหญิง
ปวีณ์ธิดา ภักอาศัย
19 ตุลาคม 2554
1953
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สุระศักดิ์
อ้อมใจ
บ้านเจาทอง
43
37
1-1004-01571-41-3
เด็กหญิง
เอมมี่ วรนน แมคคาร์ทนี
10 ตุลาคม 2554
2003
เจาทอง
ภักดีชุมพล
แมทธิว โจอี้
วงเดือน
บ้านเจาทอง
44
38
1-3099-03958-80-9
เด็กชาย
โนอา ลาโมลี่
9 ธันวาคม 2554
2003
เจาทอง
ภักดีชุมพล
เจอราล์ด ฌ็อง
ภริตพร
บ้านเจาทอง
45
39
1-3699-00981-91-5
เด็กชาย
บุญญฤทธิ์ โกฏค้างพลู
16 ธันวาคม 2554
2/14
เจาทอง
ภักดีชุมพล
บุญนาคอโนชา
บ้านลาดไทรงาม
46
40
1-3614-00105-81-7
เด็กชาย
ธนชัย งุดสันเทียะ
6 มกราคม 2554
224
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วรกาญจนา
บ้านลาดไทรงาม
47
41
1-3614-00105-93-1
เด็กชาย
ทิวากร สุโน
26 มกราคม 2554
234
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อาสาบัวถัน
บ้านลาดไทรงาม
48
42
1-3905-01119-54-5
เด็กชาย
พีรพัฒน์ ศรีคูณ
21 สิงหาคม 2554
284
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ถิรวัฒน์
สุธีรา
บ้านลาดไทรงาม
49
43
1-3614-00106-72-4
เด็กหญิง
ฐิตาภา บรรเทา
22 มิถุนายน 2554
29/24
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ทองวรรณ์
สมใจ
บ้านลาดไทรงาม
50
44
1-6787-00081-19-4
เด็กชาย
ณัฐพงศ์ ตะเคียน
28 มกราคม 2554
444
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วิษณุ
วรรณลิษา
บ้านลาดไทรงาม
51
45
1-3614-00107-54-2
เด็กหญิง
กรชนก กล่ำพบุตร
27 กันยายน 2554
494
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สนั่นอรัญญา
บ้านลาดไทรงาม
52
46
1-3699-00969-12-5
เด็กหญิง
นฤดี รุ่งไธสง
30 สิงหาคม 2554
1004
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัชชัย
จารุวรรณ
บ้านลาดไทรงาม
53
47
1-3074-00059-09-8
เด็กชาย
ณัฐพงศ์ ต่อชีพ
29 มีนาคม 2554
1454
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ไกรสรเกสร
บ้านลาดไทรงาม
54
48
1-3614-00106-94-5
เด็กชาย
ณัฐวุฒิ แสงกล้า
3 สิงหาคม 2554
1884
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วันชัย
สายหยุด
บ้านลาดไทรงาม
55
49
1-3614-00107-05-4
เด็กชาย
อภินันท์ สาสีทะ
19 สิงหาคม 2554
1884
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วุฒิไกร
รุ้งนภา
บ้านลาดไทรงาม
56
50
1-3699-00951-21-8
เด็กชาย
อภินัทธ์ พันธ์โคตร
15 มีนาคม 2554
2004
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อุเทน
ณัฐณิชา
บ้านลาดไทรงาม
57
51
1-3699-00951-22-6
เด็กชาย
อภินันท์ พันธ์โคตร
15 มีนาคม 2554
2004
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อุเทน
ณัฐณิชา
บ้านลาดไทรงาม
58
52
1-1042-00773-07-1
เด็กชาย
พาทิศ กายดี
8 มกราคม 2554
2534
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วิเชียรบัวรอง
บ้านลาดไทรงาม
59
53
1-3614-00106-29-5
เด็กหญิง
อัมพาพัชร์ วิชพล
7 เมษายน 2554
2664
เจาทอง
ภักดีชุมพล
เกรียงศักดิ์
สุพรรษา
บ้านลาดไทรงาม
60
54
1-3614-00107-47-0
เด็กหญิง
ณวริศา แก้วมนตรี
22 กันยายน 2554
2794
เจาทอง
ภักดีชุมพล
โชติรส
จิราวรรณ
บ้านลาดไทรงาม
61
55
1-2474-00006-29-7
เด็กหญิง
ทักษวดี โพธิ์เงิน
19 สิงหาคม 2554
135
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธวัชชัย
บำรุงรัตน์
บ้านโนนม่วง
62
56
1-3699-00957-17-8
เด็กชาย
จิรายุ มานัส
15 พฤษภาคม 2554
165
เจาทอง
ภักดีชุมพล
บัญชาบรรเทา
บ้านโนนม่วง
63
57
1-4174-00117-57-7
เด็กชาย
ณัฏฐา สารีวงษ์
15 กันยายน 2554
505
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วิชิตวรัญญา
บ้านโนนม่วง
64
58
1-4305-01596-20-2
เด็กชาย
เกียรติศักดิ์ แก้วตะวัน
15 ธันวาคม 2554
575
เจาทอง
ภักดีชุมพล
เกรียงไกร
ไข่มุก
บ้านโนนม่วง
65
59
1-3699-00959-41-3
เด็กชาย
ธนาเดช ปิ่นแก้ว
5 มิถุนายน 2554
655
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สุบินอัสมา
บ้านโนนม่วง
66
60
1-3614-00106-74-1
เด็กชาย
ชวัลวิทย์ อินธิมาศ
26 มิถุนายน 2554
735
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ศาสตราวุธ
สุกัญญา
บ้านโนนม่วง
67
61
1-3614-00108-11-5
เด็กหญิง
ภวรัญชน์ แผนสมบูรณ์
24 พฤศจิกายน 2554
795
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อดิเรก
วิราพรรณ
บ้านโนนม่วง
68
62
1-3614-00105-86-8
เด็กหญิง
กัญญาพัชร วงษ์นาป่า
13 มกราคม 2554
93/15
เจาทอง
ภักดีชุมพล
มนตรี
กัญญานี
บ้านโนนม่วง
69
63
1-3614-00108-00-0
เด็กชาย
ชินภัทร ลาดสร้อย
17 พฤศจิกายน 2554
1185
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อาทิตย์สมคิด
บ้านโนนม่วง
70
64
1-3614-00107-41-1
เด็กหญิง
พิมพ์รดา พันธุ์คำ
15 กันยายน 2554
1295
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สถาพร
วาสิฏฐี
บ้านโนนม่วง
71
65
1-6799-00824-92-2
เด็กชาย
บุรินร์ ขวัญเกิด
1 พฤษภาคม 2554
1345
เจาทอง
ภักดีชุมพล
คำแพงเดช
จุฑามาศ
บ้านโนนม่วง
72
66
1-2197-00077-08-6
เด็กหญิง
นันทิตา ตันนอก
27 กันยายน 2554
1645
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อาคม
หนึ่งฤทัย
บ้านโนนม่วง
73
67
1-3614-00107-02-0
เด็กหญิง
กรรณิกา เสนผาบ
16 สิงหาคม 2554
1705
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อาทรกรกนก
บ้านโนนม่วง
74
68
1-2499-01023-39-1
เด็กหญิง
ณัฐณิชา สิงห์สถิตย์
27 พฤศจิกายน 2554
2/26
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ศักดิ์ดา
วารุณี
บ้านนาอุดม
75
69
1-3614-00107-22-4
เด็กชาย
ปกป้อง สุขเนียม
1 กันยายน 2554
386
เจาทอง
ภักดีชุมพล
อุทิศ
ประกายมาส
บ้านนาอุดม
76
70
1-3699-00952-26-5
เด็กหญิง
สุภัทตรา กุลวงษ์
25 มีนาคม 2554
516
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ทวีศักดิ์
ชลธิชา
บ้านนาอุดม
77
71
1-3614-00105-80-9
เด็กชาย
เจษฎา อยู่หอม
3 มกราคม 2554
906
เจาทอง
ภักดีชุมพล
กิตติ
เจษรินทร์
บ้านนาอุดม
78
72
1-1399-00667-77-5
เด็กชาย
ภีรวัส โกยทา
22 กุมภาพันธ์ 2554
946
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ขุนทองคำพู
บ้านนาอุดม
79
73
1-3614-00107-20-8
เด็กชาย
จอมเกล้า ทองตาเต็ม
31 สิงหาคม 2554
1106
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ขจรศักดิ์
ราตรี
บ้านนาอุดม
80
74
1-3699-00978-37-0
เด็กชาย
กวิน บุญยวง
13 พฤศจิกายน 2554
1266
เจาทอง
ภักดีชุมพล
โยยุพิน
บ้านนาอุดม
81
75
1-1406-01269-55-9
เด็กหญิง
กุลนัดดา ศรเวช
21 กันยายน 2554
1346
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สมคิด
ญาดานันท์
บ้านนาอุดม
82
76
1-3699-00971-67-7
เด็กหญิง
กานต์สินี อุเทนทำ
21 กันยายน 2554
147
เจาทอง
ภักดีชุมพล
มงคลสุภาณี
บ้านเจาทอง
83
77
1-3684-00138-42-8
เด็กชาย
ธราเทพ วงษ์ชู
4 ตุลาคม 2554
287
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ธีรภัทร
พรทิพย์
บ้านเจาทอง
84
78
1-1043-01356-51-4
เด็กหญิง
ชญานี แหวนนิล
7 ตุลาคม 2554
497
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สุชาติ
อรัณย์ภัค
บ้านเจาทอง
85
79
1-3699-00968-89-7
เด็กหญิง
ริตารีย์ เทืองน้อย
17 สิงหาคม 2554
51/17
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วีระวุธรัตนา
บ้านเจาทอง
86
80
1-3614-00107-64-0
เด็กชาย
อมรเทพ นำทรัพย์
9 ตุลาคม 2554
627
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ไสว
เพ็ญจริณ
บ้านเจาทอง
87
81
1-3699-00964-25-5
เด็กหญิง
ปัญจรัตน์ ตอชะนะ
25 กรกฎาคม 2554
877
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สงการณ์
สุกัญญา
บ้านเจาทอง
88
82
1-3699-00960-82-9
เด็กหญิง
นฤดี ทรัพย์โสภา
21 มิถุนายน 2554
917
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ศักดา
วราภรณ์
บ้านเจาทอง
89
83
1-3699-00960-81-1
เด็กหญิง
นฤมล ทรัพย์โสภา
21 มิถุนายน 2554
917
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ศักดา
วราภรณ์
บ้านเจาทอง
90
84
1-6799-00819-00-7
เด็กหญิง
อิราริ ยอดสุดา
21 กุมภาพันธ์ 2554
1367
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ศิริพันธ์
มาซาโยะ
บ้านเจาทอง
91
85
1-3614-00106-85-6
เด็กหญิง
สุพิชญา พูลเขตวิทย์
16 กรกฎาคม 2554
138
เจาทอง
ภักดีชุมพล
สุทัศน์
น้ำทิพย์
บ้านเจาทอง
92
86
1-3699-00974-83-8
เด็กชาย
จักรพรรดิ คำสะไมล์
17 ตุลาคม 2554
168
เจาทอง
ภักดีชุมพล
จักรเพชร
อนงรักษ์
บ้านเจาทอง
93
87
1-3699-00971-05-7
เด็กชาย
เจษฎา สายใจ
16 กันยายน 2554
278
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ชัยวิชิต
สุพิมน
บ้านเจาทอง
94
88
1-3699-00960-07-1
เด็กหญิง
ปรียดา สิงห์สถิตย์
11 มิถุนายน 2554
378
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ปรีชาปวีณา
บ้านเจาทอง
95
89
1-3699-00949-44-2
เด็กชาย
ธนยุทธ รุ่งภูเขียว
27 กุมภาพันธ์ 2554
518
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ทรงพลนฤมล
บ้านเจาทอง
96
90
1-3606-01284-95-5
เด็กหญิง
ฐิติกานต์ ลิ่มทอง
11 ธันวาคม 2554
608
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วัณชัย
เสาวนีย์
บ้านเจาทอง
97
91
1-3614-00107-13-5
เด็กชาย
พงศกร จันทร์ทา
24 สิงหาคม 2554
149
เจาทอง
ภักดีชุมพล
พรเทพนุจลี
บ้านลาดชุมพล
98
92
1-3614-00107-37-2
เด็กชาย
วรากร พิมพ์โคตร
7 กันยายน 2554
439
เจาทอง
ภักดีชุมพล
วัฒนา
ปิ่นทอง
บ้านลาดชุมพล
99
93
1-3614-00107-92-5
เด็กหญิง
สุธิดา สาคิด
5 พฤศจิกายน 2554
669
เจาทอง
ภักดีชุมพล
ยุทธนาน้ำฝน
บ้านลาดชุมพล
100
94
1-3614-00106-18-0
เด็กหญิง
ประนอม วิธีกลาง
20 มีนาคม 2554
729
เจาทอง
ภักดีชุมพล
บุญยงค์
สุวรรณ์
บ้านลาดชุมพล
Loading...