รายชื่อกีฬาสีหกสอง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาประจำสี
รายเช็นต์
2
1
6221015189
นางสาวศิริพร วงค์คำ
3
2
6222044927
นางสาวราตรี ญาติวังกลุ่ม
4
3
6222084882
นางสาวรุ่งเพชร แพงคำฮัก
5
4
6222084886
นางสาวภาสินี กาญจนแสงพลอย
6
5
6222084892
นางสาวชไมพร ฝาระมี
7
6
6222084896
นางสาวศรัญญา อินทะวงค์
8
7
6222095000
นายนนทวัฒน์ งอกวงษ์
9
8
6222084900
นายวุฒิชัย ขอดเมชัย
10
9
6222084908
นางสาวพิมพ์ศิริ วงศ์กระโซ่
11
10
6222084913
นางสาวอินทิรา บริหาร
12
11
6222084917
นางสาวปิยะธิดา เชื้อมอญยาว
13
12
6222085197
นางสาวพรรณวดี สิงหกุล
14
13
6222044922
นางสาวสุภาวดี เพิงกุณา
15
14
6222044929
นางสาวนรีกานต์ วงค์แก้ว
16
15
6222044937
นางสาวภิรดา ธงยศ
17
16
6222044940
นางสาวศศิธร วงศ์กระโซ่
18
17
6222044944
นางสาวสุนันทา คำมุงคุณ
19
18
6222044948
นางสาวเข็มอักษร ประทุมลี
20
19
6222044952
นางสาวจิรารัตน์ ว่องไว
21
20
6222044956
นางสาวทัศนีย์ รักไทย
22
21
6222045263
นางสาวละอองดาว เรืองอุดม
23
22
6221015079
นางสาวนิตสุดา วงค์ษา
24
23
6222044960
นางสาวพัชริดา พรหมพินิจ
25
24
6222044964
นางสาวมาลิสา พ่อค้าช้าง
26
25
6222044969
นางสาวอรปรียา ปลาบู่ทอง
27
26
6222044973
นางสาวสใบแพร พรหมพินิจ
28
27
6222044977
นางสาวภัทรียา เชื้อตาพระ
29
28
6222044981
นายเทพพิทักษ์ ภากุดเลาะ
30
29
6222044985
นางสาวขวัญเรือน วงศ์ศรีเทพ
31
30
6222084903
นางสาวธันยชนก อุสาหะ
32
31
6222094988
นายอภิชาติ คำมุงคุณ
33
32
6222094995
นางสาวสุจินดา พ่อโพธิ์
34
33
6222095173
นางสาวศศิธร นำลัง
35
34
6222095253
นางสาวสุริสา รูปงาม
36
35
6221015093
นายธนากร ชายทวีป
37
36
6221045004
นายอมรเทพ คำมุงคุณ
38
37
6221045009
นายวัชรินทร์ วงค์กระโซ่
39
38
6221045013
นายมนุเชษฐ์ พะปะเสน
40
39
6221045017
นายธีรเทพ คำหาญ
41
40
6221045022
นายนัทวุฒิ ไพรินทร์
42
41
6221045029
นายอภิเชษฐ์ สิงห์คำ
43
42
6221045026
นายอัครเรศ โคตราช
44
43
6221045034
นายธีรพัทร์ แดงท่าขาม
45
44
6221045040
นายศรณรินทร์ ชาเรืองเดช
46
45
6221045178
นายยรรยงค์ วงศ์กะโซ่
47
46
6221045192
นางสาวพรชิตา บุญศรี
48
47
6221045206
นางสาววรรณิศา จันทา
49
48
6222044987
นางสาวเจนจิรา ภูฬาพัฒน์
50
49
6221015044
นายณัฐนนท์ กื้อมะโน
51
50
6221015048
นายภูมินทร์ เงินกลม
52
51
6221015054
นายเนรมิตร จวงจันทร์
53
52
6221015058
นายรังสรรค์ โพธินาม
54
53
6221015062
นายชยุต พ่อชมภู
55
54
6221015068
นายธัญชนิต เย็นจิต
56
55
6221015188
นายพงศกร รามฤทธิ์
57
56
6221015252
นายเรืองศรี วังทะพันธ์
58
57
6222044939
นางสาวจิตรทิวา กุจนา
59
58
6221015072
นายอนุสรณ์ กุลศรี
60
59
6221015076
นายกิษฎา ไกยะฝ่าย
61
60
6221015081
นายเรืองศักดิ์ วงค์ตาขี่
62
61
6221015085
นายสุธนาย สูญราช
63
62
6221015089
นายประสิทธิ์ วงตาทำ
64
63
6221015180
นายณัฐชนน คำมุงคุณ
65
64
6221015260
นายอติเทพ นิลโนรี
66
65
6221015269
นางสาวจีระนันท์ วงค์แสงชัย
67
664470นางสาวสุดารัตน์ พนันชัย
68
674475นางสาวรัชนีกร แสนคำ
69
684479นายพุทธิพงษ์ วรคันทักษ์
70
694483นายภานุพงศ์ สารคำ
71
704487นางสาวสุพรรษา วัฒโก
72
714491นางสาวกนกพร คึมยะราช
73
724495นางสาวจินตนา บุญประสิทธ์
74
73
6222085168
นายสิทธิพงษ์ โคตรตา
75
744507นางสาวปาลิตา มงคลโสภา
76
754622นางสาวสุติตา วงค์กะโซ่
77
764672นางสาวผกาพรรณ บริหาร
78
774679นายทนงศักดิ์ วงค์ตาโสม
79
784833นางสาวรัชนก คำมุงคุณ
80
794865นางสาววรนุช พูดดี
81
804501นางสาวอมรทิพย์ คำมุงคุณ
82
814505นางสาวสุนันทา ภาเภา
83
824512นางสาวอรสา ไชยเพชร์
84
834516นางสาวรักใจ สายอะภัย
85
844520นายสัญชัย แสงแก้ว
86
854524นางสาวจิตมาตย์ อ่อนพุทธ
87
864528นางสาวปวีณา คำไพ
88
874532นางสาวสุดารัตน์ ชูศรี
89
884533นายธนากร น้อยเภา
90
894538นางสาวเพชรรัตน์ มีบุญ
91
904542นางสาวบุปผา วงค์สุขะ
92
914546นางสาวประทุมวรรณ คำคนซื่อ
93
924550นางสาวสุจิตตา ปัญญา
94
934684นางสาวหทัยชนน์ ลาดบาศรี
95
944820นางสาวสุกัญญา ขวัญยืน
96
954854นางสาวพรพิมล อัคฮาด
97
964555นางสาวจิราพร มีสูงเนิน
98
974559นางสาวพิมพร วงค์กระโซ่
99
984564นางสาวศิรประภา โกพลรัตน์
100
994568นางสาวสุดารัตน์ หงษ์สมดี
Loading...