1.รายงานผลกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
3
4
5
ลำดับที่
สถานศึกษาชื่อกิจกรรม/โครงการผลการดำเนินงานจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจำนวนผู้ลงนาม    ปฏิญาณตนงดดื่มสุราปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอ
6
1กศน.อำเภอเมืองจันทร์1.โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2560 2.โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560นักศึกษาให้ความร่วมมือดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและทุกคนเห็นความสำคัญในการงดเหล้าเข้าพรรษา - ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ป่า บ้านกลาง ม. ๑๕ ต. เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐3838--
7
2กศน.อำเภอพยุห์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา ปีการศึกษา 25601.ประชุมชี้แจงบุคลากร                                     2.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน      3.จัดพิธีลงนามโดยการให้ความรู้เรื่องโทษของสุราและลงนาม                                              4.สรุปผล                                                         5 ผลที่ได้รับ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา          120120--
8
3กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษพิธีลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุรา     แห่งชาติ1ประชุมบุคลากรให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของการดื่มสุราและขยายผลสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอศิลาลาด ในการจัดการเรียนการสอน188188--
9
4กศน.อำเภอศิลาลาดพิิธีลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาตินักศึึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิญานตน  งดเหล้าเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือนและตระหนักถึงโทษและผลกระทบของ   การดื่มสุรา8080
10
5กศน.อำเภอกันทรลักษ์โครงการ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อถวาย         ในหลวง
1. บุคลากรแจ้งความประสงค์ลงชื่อลด เลิก สุรา และแสดงสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ 2. นักศึกษา กศน.อำเภอขุขันธ์ ร่วมงดดื่มสุรา ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ134134-
11
6กศน.อำเภอขุขันธ์ลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาตินักศึกษา กศน.อำเภอโนนคูณ ร่วมกันลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำความดีถวายในหลวง243243
12
7กศน.อำเภอโนนคูณโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าพรรษาบูชาธรรม ปี 2560นักศึกษา กศน.อำเภอโนนคูณ ร่วมกันลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำความดีถวายในหลวง10050
13
8กศน.อำเภอบึงบูรพ์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐9090--
14
9กศน.อำเภอขุนหาญโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9นักศึกษากศน.อำเภอขุนหาญร่วมกันลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราทำดีถวายพ่อหลวง180180
15
10กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย1.โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา ปีการศึกษา 25601.ประชุมชี้แจงบุคลากร 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 3.จัดพิธีลงนามโดยการให้ความรู้เรื่องโทษของสุราและลงนาม 4.สรุปผล 5 ผลที่ได้รับ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา190190--
16
11กศน.อำเภอปรางค์กู่โครงการทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9 งดเหล้าเข่าพรรษา ปีการศึกษา 25601.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ลงนามร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุข การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.ร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำความดีถวายในหลวง100100--
17
12กศน.อำเภอภูสิงห์ลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติแจ้งบุคลากรและนักศึกษาลงนามร่วมปฏิบัติตน ลด ละ เลิกในวันลดดื่มเหล้า160160
18
13กศน.อำเภอกันทรารมย์ลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ๖. ดำเนินงานตามโครงการฯ/วัดผลประเมินผลโครงการฯ120--
19
14กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ125125--
20
15กศน.อำเภอไพรบึงลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ- ดำเนินการโดย การอบรมเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนร่วมกันลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาทั้งนี้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐9494--
21
16กศน.อำเภอเบญจลักษ์โครงการส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560- อบรมสอดเเทรกให้ความรู้เรื่องโทษเเละผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเพื่อทำความดีถวายในหลวง9191--
22
17กศน.อำเภอนำ้เกลี้ยงรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ- เดินรณรงค์ งดดื่มสุราและยาเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอร์ฮอล120120--
23
18
24
19๗. นิเทศติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
25
20
26
21
27
22
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu