สำเนาของ ม.1/9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ผู้ประเมิน นางสุนิสา อนุมาตย์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกีรติศักดิ์ เวชศาสตร์
0000000000000.00FALSE
8
2
เด็กชายชัชพงศ์ พลศิริ
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ บุญศล
3343333333333.08ดี
10
4
เด็กชายณัฐภูมิ ดีสม
3334433333333.17ดี
11
5
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกัญญา
0000000000000.00FALSE
12
6
เด็กชายต้นน้ำ ภูครองทุ่ง
4444433444443.83ดีมาก
13
7
เด็กชายตรีฑเศศ เที่ยงจิตต์
4444444333333.58ดีมาก
14
8
เด็กชายธนโชติ ทองสวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายธนพล สุวะมาตย์
0000000000000.00FALSE
16
10
เด็กชายปริญ พินิจกุลณสร
3334333333333.08ดี
17
11
เด็กชายปวีณวัช บุญประสพ
3333322233332.75ดี
18
12
เด็กชายวีรพงศ์ สายแวว
4444444443443.92ดีมาก
19
13
เด็กชายวีรวุธ แพงศรี
4444444333343.67ดีมาก
20
14
เด็กชายศักรินทร์ ชูญาติ
4444444434443.92ดีมาก
21
15
เด็กชายศุภสิน แซ่ชัย
4444444443333.75ดีมาก
22
16
เด็กชายสุรบดี คำตา
3333323323332.83ดี
23
17
เด็กชายสุริพงศ์ ธรรมสัตย์
4444443444333.75ดีมาก
24
18
เด็กชายอนุวรรตน์ บุตรสง่า
4444443434443.83ดีมาก
25
19
เด็กชายอารุโณชัย หอมวงศ์
4444444333333.58ดีมาก
26
20
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิภักดิ์
4444433444443.83ดีมาก
27
21
เด็กหญิงโชติญาดา บุญทา
4444443434443.83ดีมาก
28
22
เด็กหญิงณัฐชา กาญจนลักษณ์
4433444444443.83ดีมาก
29
23
เด็กหญิงณิชาภัทร สีดาจิตร
4444433444443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสนมี
4444344444443.92ดีมาก
31
25
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสุภา
4444444444333.83ดีมาก
32
26
เด็กหญิงนภาพร อำพันธ์
4444344444443.92ดีมาก
33
27
เด็กหญิงนราทิพย์ มาศขาว
4444444444433.92ดีมาก
34
28
เด็กหญิงพัชรวรรณ สว่างสุรีย์
4443334444443.75ดีมาก
35
29
เด็กหญิงพันธิตรา จาระคร
3333333333433.08ดี
36
30
เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ศิริบูรณ์
4444444443443.92ดีมาก
37
31
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขวะลัย
3333333333333.00ดี
38
32
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศา
4444444344443.92ดีมาก
39
33
เด็กหญิงวรินรำไพ สมบูรณ์
4444444434433.83ดีมาก
40
34
เด็กหญิงวริษฐา ทองพิทักษ์
4444344444443.92ดีมาก
41
35
เด็กหญิงศิริประภา วิลัยคำ
3333333433333.08ดี
42
36
เด็กหญิงศุพัชรา ธรรมคำ
4444443444443.92ดีมาก
43
37
เด็กหญิงศุภรางศุ์ชุดา จันทร์วิวัฒนากูล
4443444444443.92ดีมาก
44
38
เด็กหญิงสุฐิตา สุดถนอม
4444344444443.92ดีมาก
45
39
เด็กหญิงอติมา ทวีกุล
4444444344443.92ดีมาก
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
43131.833.138888889
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu