สำเนาของ ม.1/9
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกีรติศักดิ์ เวชศาสตร์
0.00FALSE
8
2
เด็กชายชัชพงศ์ พลศิริ
0.00FALSE
9
3
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ บุญศล
0.00FALSE
10
4
เด็กชายณัฐภูมิ ดีสม
0.00FALSE
11
5
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกัญญา
0.00FALSE
12
6
เด็กชายต้นน้ำ ภูครองทุ่ง
0.00FALSE
13
7
เด็กชายตรีฑเศศ เที่ยงจิตต์
0.00FALSE
14
8
เด็กชายธนโชติ ทองสวัสดิ์
0.00FALSE
15
9
เด็กชายธนพล สุวะมาตย์
0.00FALSE
16
10
เด็กชายปริญ พินิจกุลณสร
0.00FALSE
17
11
เด็กชายปวีณวัช บุญประสพ
0.00FALSE
18
12
เด็กชายวีรพงศ์ สายแวว
0.00FALSE
19
13
เด็กชายวีรวุธ แพงศรี
0.00FALSE
20
14
เด็กชายศักรินทร์ ชูญาติ
0.00FALSE
21
15
เด็กชายศุภสิน แซ่ชัย
0.00FALSE
22
16
เด็กชายสุรบดี คำตา
0.00FALSE
23
17
เด็กชายสุริพงศ์ ธรรมสัตย์
0.00FALSE
24
18
เด็กชายอนุวรรตน์ บุตรสง่า
0.00FALSE
25
19
เด็กชายอารุโณชัย หอมวงศ์
0.00FALSE
26
20
เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิภักดิ์
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงโชติญาดา บุญทา
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงณัฐชา กาญจนลักษณ์
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงณิชาภัทร สีดาจิตร
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสนมี
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสุภา
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงนภาพร อำพันธ์
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงนราทิพย์ มาศขาว
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงพัชรวรรณ สว่างสุรีย์
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงพันธิตรา จาระคร
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ศิริบูรณ์
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขวะลัย
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศา
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงวรินรำไพ สมบูรณ์
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงวริษฐา ทองพิทักษ์
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงศิริประภา วิลัยคำ
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงศุพัชรา ธรรมคำ
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงศุภรางศุ์ชุดา จันทร์วิวัฒนากูล
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงสุฐิตา สุดถนอม
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงอติมา ทวีกุล
0.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.000
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1