ติดตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ไตรมาส 1-4)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ไตรมาที่ 1-4 (1สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562)
3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรสังคม
4
เป้าประสงค์ตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ค่าเป้าหมาย
(รวม)2561
ผลการดำเนินงาน 2561(คำตอบ)
เทคนิคการพิมพ์ข้อความให้มีหลายบรรทัดในช่องเดียวคือ กดแป้น Alt+Enter
5
1.มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2. นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาที่เอื้อให้เกิดทักษะการพัฒนาและใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม1ร้อยละของหลักสูตรที่มีระดับผลการประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนเป็นรายบุคคลในระดับ 3.51 ขึ้นไปร้อยละ60
6
ระดับผลการประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนเป็นรายบุคคลในระดับ 3.51 ขึ้นไป
7
1.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
8
1.1 สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
9
1.2 สาขาวิชาอูศูลุดดีน ร้อยละ 20 20
10
1.4 สาขาวิชาอิสลามศึกษา
11
1.5 สาขาวิชานิติศาสตร์
12
คณะรวม
13
2.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
2.1 สาขาวิชาภาษาอาหรับ
15
2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20.68
16
2.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
17
2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 43.90
18
2.5 สาขาวิชาภาษามลายู
19
2.6 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
20
คณะรวม
21
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ0
23
3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์0
24
3.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์0.00
25
3.4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์0
26
3.5 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์0
27
3.6 สาขาวิจัยและผลิตภัณฑ์ฮาลาลร้อยละ100
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมการอบรมมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ Earth Safe การอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์
กิจกรรมอบรม Halal Start Up กิจกรรม Creative Thinking โดย Food Innopolis กิจกรรม Halal Start Up Demo Day
กิจกรรม Just One Day Freeze Your Brain for Exam ทำกิจกรรมเสิร์ฟอาหารว่างให้กับสภามหาวิทยาลัย และ กษัตริย์รัฐเปอร์ลิสแห่งประเทศมาเลเซีย
การประกวด Food Innovation Contest อบรมด้านฮาลาล อบรมการเป็นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ การประกวดธนาคารไทยพานิชย์
28
คณะรวม
29
4. คณะศึกษาศาสตร์
30
 4.1 สาขาวิชาชีพครู
31
 4.2 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
32
 4.3 สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
33
 4.4 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
34
 4.5 สาขาวิชาการสอนเคมี
35
 4.6 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
36
 4.7 สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
37
คณะรวม
38
39
2. จำนวนผลงาน นวัตกรรมสังคมของนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติเรื่อง/ผลงาน5
40
1.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
41
2.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
42
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบัยฮากี มะสาพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อโปสเตอร์ ระดับอุดมศึกษา
นายบัยฮากี มะสาพา และทีม Hor-Kawae ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน
43
4.คณะศึกษาศาสตร์10
1. นางสาวอามานี มาหามะ ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการ Toyota Campus Challenge
2. นางสาวตัสนีม นุฮ ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการ Toyota Campus Challenge
3.นางสาวสริญญา สาเมาะบือซา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดเรียงความ จากโครงการ พหุแฟร์แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
4. นางสาวอามีรอห์ ลือแบซา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย จากโครงการ พหุแฟร์แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
5. นางสาวมาเรียม จิตรมิตรภาพ นางสาวนาเดียห์ ดีเยาะ นางสาวคอลีเยาะ ยูโซ๊ะ ได้รับรางวัลชมเชยโครงการPower of Reading จากศูนย์การเรียนรู้ TK park ยะลา
6.นายมีซาน แสงอารี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ด้านอิสลามศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2061
7.นางสาว อภัทตรา ราชการ นักศึกษาชั้นปีที 5 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับรางวัล good paper award ในการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 2 จัดโดยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง
8. นายนินัจมีย์ สุไลมาน ได้เข้าร่วมการแข่งขันธนูพื้นเมืองระดับนานาชาติ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน
9. นางสาวนูรไอนี กีไร ได้เข้ารอบ 10 ทีม โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2561 การประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย”
10. นางสาวอัสมา บินเสห๊ะ เข้ารวมโครงการนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล อัล-ฟาลาห์( หญิง) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
44
สถาบันภาษานานาชาติ --
45
บัณฑิตวิทยาลัย
46
3. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาใหม่ร้อยละ10
47
1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2561 - จำนวนจำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2560 = A
2. A*100
จำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2560 = ?
48
1.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
49
1.1 สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
50
1.2 สาขาวิชาอูศูลุดดีนร้อยละ-38.33-38.33
51
1.4 สาขาวิชาอิสลามศึกษา
52
  1.5 สาขาวิชานิติศาสตร์
53
คณะรวม
54
2.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
55
2.1 สาขาวิชาภาษาอาหรับ
56
2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์24.24
57
2.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
58
2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ7.59
59
2.5 สาขาวิชาภาษามลายู
60
2.6 สาชาวิชาบริหารธุรกิจร้อยละ15.15
61
คณะรวม
62
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ3.7
64
3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
65
3.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
66
3.4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
67
3.5 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
68
3.6 สาขาวิจัยและผลิตภัณฑ์ฮาลาลร้อยละ15.58
69
คณะรวม
70
4. คณะศึกษาศาสตร์ร้อยละ10
71
4.1 สาขาวิชาชีพครู0.00
72
4.2 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา-16.25
73
4.3 สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ-31.03
74
4.4 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป-14.29
75
4.5 สาขาวิชาการสอนเคมี-33.33
76
4.6 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ50.00
77
4.7 สาขาวิชาการสอนภาษามลายู-31.82
78
คณะรวม14.29
79
5.สถาบันภาษานานาชาติ
80
5.1 ศูนย์ภาษาอาหรับ
81
5.2 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
82
บัณฑิตวิทยาลัย
83
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีระดับคะแนนการประกันคุณภาพระดับการศึกษาที่มี 4.01 ขึ้นไปร้อยละ15
84
ผลคะแนนการประกันคุณภาพระดับการศึกษาที่มี 4.01 ขึ้นไป
85
1.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
86
1.1 สาขาวิชาชะรีอะฮฺ-
87
1.2 สาขาวิชาอูศูลุดดีนคะเเนนเต็ม 53.753.75
88
1.4 สาขาวิชาอิสลามศึกษา-
89
1.5 สาขาวิชานิติศาสตร์
90
คณะรวม
91
2.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
92
2.1 สาขาวิชาภาษาอาหรับ
93
2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-
94
2.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
95
2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4.114.11
96
2.5 สาขาวิชาภาษามลายู
97
2.6 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-3.69
98
คณะรวม
99
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-
Loading...