ฐานข้อมูลนักวิจัย 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ข้อมูลทุนวิจัย คณะครุศาสตร์ (ทุนวิจัยภายในสถาบัน)
2
ที่
ประเภท
ทุนอนุมัติ
นักวิจัยเรื่อง
เค้าโครง
แก้ไข
ประกาศทุน
ส่งสัญญาเบิกเงินงวดที่ 1/
ยืมเงิน
เบิกเงินงวดที่ 2
ความ
ก้าวหน้า
ส่งร่างสมบูรณ์แก้ไข
สมบูรณ์
ขยายเวลา
นำเสนอ
3
1วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยคณะ
30,000.00
นางนันทพร กงภูเวช(80%)
ผศ.ปัทมา สิงหนุต(10%)
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย(10%)
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินปฏิบัติการสอนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย0154/2560 7ก.ค.60328/2561 12 มี.ค.61
ความ
ก้าวหน้า
197/2561
6 ธค. 60
1239/2561 29ส.ค.61
4
2วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยคณะ
30,000.00ดร.วีนัส ภักดิ์นราการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษา0154/2560 7ก.ค.601193/61 20ส.ค.61
5
3วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยคณะ
40,000.00ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวันรูปแบบการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายในห้องเรียน0154/2560 7ก.ค.60
6
4วิจัยในชั้นเรียน5,000.00ดร.วราวุฒิ เรืองบุตรการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการปฏิบัติดนตรี เรื่อง เครื่องสาย ซออู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน0154/2560 7ก.ค.60
7
5ลงสู่สาขา20,000.00ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1562/2560 24พ.ย.601 พย. 600312/2560 26ธค.60139/2561 19ม.ค.61
8
6วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยสถาบันวิจัย
54,000.00ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย (60%)*
ดร.ศิริพร ศรีจันทะ (10%)*
ดร.อนุภูมิ คำยัง (10%)*
นายชัยมงคล ปินะสา (10%)*
ดร.สุภชัย จันปุ่ม (10%)
การกำหนดนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานการศึกษาธิการ ภาค 10
งบวิจัย 60,000 บาท
1473/2561 6พ.ย.601550/2560 22พ.ย.600313/2560 26ธค.60138/2561 19ม.ค.61178/2561 30ม.ค.611005/2561 12ก.ค.61987/2561 2ก.ค.611006/2561 13ก.ค.61
9
7วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยคณะ
30,000.00ผศ.อำนวย อรรจนาทรปัจจัยการใช้เทคโนโลยีด้านสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในศตวรรษที่ 21294/
7มี.ค.60
706/
30พ.ค.60
0313/2560 26ธค.60204/2561 31ม.ค.61332/2561 27ก.พ.61
10
8วิจัยในชั้นเรียน5,000.00ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิดการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560224/2561 14ก.พ.60366/2561 21มี.ค.610313/2560 26ธค.60366
21มี.ค.61
11
9วิจัยในชั้นเรียน5,000.00รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์การพัฒนาความสามารถด้านการสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติ วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้แบบฝึก1363/
24ก.ย.60
1426/2561 24ต.ค.600313/2560 26ธค.60622/
9พค.61
680/2561 18พ.ค.61862/2561 20มิ.ย.61
12
10
ทุนสนับสนุนการวิจัย
กองทุนฯ
ปีงบประมาณ 2561
12,000.00
ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ(80%)
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที(10%)*
ดร.สุชาติ บางวิเศษ(10%)*
กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 2
งบวิจัย 60,000 บาท
0046/61
18ก.พ.61
314(45%)
9 มีค.61
13
11วิจัยงบแผ่นดิน132,680.001.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์(50%)
2.ดร.ภัทรพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์*(40%)
3.นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ (10%)
การพัฒนาหลักสูตรและชุดคู่มือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการ Stem สู่ STEM Education
งบวิจัย 331,700 บาท
0293/2560 8ธค.60
14
12วิจัยงบแผ่นดิน311,110.00นางสาวธนาพูน วงค์ษาการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย0293/2560 8ธค.60677
21พ.ค.61
(150,564)
677/2561 21พ.ค.61919/2561 25มิ.ย.61
15
13วิจัยงบแผ่นดิน162,190.001.นางสาวอัมราภรณ์ หนูยอด(70%)*
2.นายวุฒิภัทร หนูยอด(20%)
3.ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง(10%)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย
งบวิจัย 231,700 บาท
0293/2560 8ธค.6043/2561 8ม.ค.61598/2561 3พ.ค.61
16
14วิจัยงบแผ่นดิน45,300.001.ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์(80%)
2.ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์(20%)*
การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบวิจัย 226,500 บาท
0293/2560 8ธค.60
17
15วิจัยงบแผ่นดิน45,068.401.ผศ.ดร.พรสรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์(60%)
2.ดร.สุรัชนุกูล นุ่นภูบาล(10%)
3.นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ*(10%)
4.นางสาวปัจจรี ศรีโชค*(10%)
แผนงาน การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย
งบวิจัย 225,342 บาท
0293/2560 8ธค.60
18
16วิจัยงบแผ่นดิน97,773.501.นางสาววรางคณา ทวีวรรณ(50%)
2.นางสาวปัจจรี ศรีโชค*(50%)
การสังเคราะห์วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านของจังหวัดเลย
งบวิจัย 195,547 บาท
0293/2560 8ธค.60
19
17วิจัยงบแผ่นดิน91,364.401.ดร.สุรัชนุกูล นุ่นภูบาล(60%)
2.นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ*(40%)
รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการ
วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
งบวิจัย 228,411 บาท
0293/2560 8ธค.60
20
18วิจัยงบแผ่นดิน277,500.00นางสาวฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพูการพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกรรมการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเรื่องงานประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย
งบวิจัย 277,200 บาท
0293/2560 8ธค.6042/2561 3เม.ย.61967/2561 3ก.ค.61912/2561 26มิ.ย.61795/2561 17ก.ค.61
21
19วิจัยงบแผ่นดิน221,760.001.นางสาวอิศรารัตน์ มาขันพันธ์*(40%)
2.นางสาวปิยะนุช เหลืองาม*(40%)
3.ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม(20%)
การสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบวิจัย 277,200 บาท
0293/2560 8ธค.60572/2561 27 เม.ย.61271/2561 23ก.พ.61903/2561 23มิ.ย.61
22
20ลงสู่สาขา20,000.001.นายชัยมงคล ปินะสา*(50%)
2.ดร.อนุภูมิ คำยัง*(20%)
3.รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์*(10%)
4.ผศ.ดร.เชาว์ อินใย*(10%)
5.ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์*(10%)
การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงในวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1 พย. 600312/2560 26ธค.60
23
21ลงสู่สาขา25,000.001.ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร*(20%)
2.นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ*(20%)
3.นางรุ่งรัตน์ แถวเพีย*(20%)
4.นางระเบียบ ชูสอน*(20%)
5.นางอัจฉรา นันทะศรี*(20%)
การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1613/2560
6ธ.ค.60
0312/2560 26ธค.60591/2561 3พ.ค.61920/2561 26มิ.ย.61
24
22ลงสู่สาขา20,000.00นายภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์การพัฒนาทักษะการออกแบบเขียนภาพประกอบในงานทัศนศิลป์ของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในสถานศึกษา131/2561 18ม.ค.610047/2561 18 กพ.61350/2561 14มี.ค.61777/2561 7มิ.ย.61
25
23วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยสถาบันวิจัย
40,000.00ผศ.ดร.วััชรีย์ ร่วมคิดการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการใช้นิทานภาษาอังกฤษ0099/2561 22 เม.ย.61
26
24วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยสถาบันวิจัย
20,000.00นายวิเชษฐ์ นันทะศรีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะบนเครือข่ายกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD403/2561 28มี.ค.610099/2561 22 เม.ย.61631/2561 9พ.ค.61
27
25วิจัยประเภททั่วไป
บริหารโดยสถาบันวิจัย
37,800.00ดร.ศิริพร ศรีจันทะ*(80%)
ดร.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์(10%)
นางสุพรรณิการ์ ชนะนิล(10%)
การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบวิจัย 47,250 บาท
140/2561 21ม.ค.61471/2561 4 เม.ย.610099/2561 22 เม.ย.61676/2561 22พ.ค.61
28
26
วิจัยในชั้นเรียน
5,000.00
ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน
การเปรียบเทียบผลการแสดงออกทางสุนทรียะจากการฝึกปฏิบัติประเมินงานศิลปะก่อนและหลังให้ข้อมูลประกอบภาพของนักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1653/
17ตค.60
392/2561 26มี.ค.610099/2561 22 เม.ย.61609/2561 4พ.ค.61799/2561 11มิ.ย.61
29
27ลงสู่สาขา20,000.00ผศ.อุบล ผลจันทน์การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นครูปฐมวัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย539/2561 18เม.ย.610109/2561 1พ.ค.61
30
28
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนจากกองทุน
อุดหนุนการวิจัย
ปีงบประมาณ 2560
40,000.00
นางสาวฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยด้านทักษะพื้นฐาน88/2561 11 ม.ค.61207/2561 13ก.พ.61
0073/61
2เม.ย.61
641/2561 11พ.ค.61
31
29ทุนวิจัยในชั้นเรียน5,000.00นางสาวปารีญา ราพาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เรื่อง บริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย44/2561 5ม.ค61698/2561 28พ.ค.610138/2561 8มิ.ย.61858/2561 20มิ.ย.61
32
30ทุนวิจัยคณะครุศาสตร์20,000.00ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อุบล ผลจันทน์
และนางสาวธนาพูน วงค์ษา
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 7/2560
24ต.ค.61
338/2561
25มิ.ย.61
753/2561
28มิ.ย.61
793/2561
28มิ.ย.61
33
31ทุนวิจัยคณะครุศาสตร์20,000.00ดร.พนิตศรี ศรีเชื้อ (40%)
น.ส.กรวิกา สุวรรณกูล(30%)
น.ส.ปารีญา ราพา(30%)
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 7/2560
24ต.ค.61
34
32ทุนวิจัยคณะครุศาสตร์20,000.00นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ(60%)
นางสาวปัจจรี ศรีโชค(20%)
นางสาวมาริยา เถาอินปาก(20%)
การศึกษาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย7/2560
24ต.ค.61
338/2561
25มิ.ย.61
752/2561
28มิ.ย.61
928/2561
28มิ.ย.61
35
36
รวมทุน1,803,546.30เฉลี่ยต่อคน16,281.52
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu