ลงทะเบียนชุมนุม 2562 (23 พ.ค. 62)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABDEGIJKLMNOPQRSTUV
1
ปิดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2
ชุมนุมเงื่อนไขพิเศษ ติดต่อลงทะเบียนที่ครูประจำชุมนุม
3
หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนชุมนุมแล้ว นักเรียนไม่สามารถขอเปลี่ยนชุมนุมได้
4
ที่ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
ระดับชั้น
ตรวจสอบการลงทะเบียน
ห้องเรียน
5
1ตากล้องมือถือ 1
ครูคฑาหัตส์ ดวงสุดา
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ316
6
2cover dance 2ครูพิชชากร ทองทวีเฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8210
7
3Kidbright
ครูบุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8211
8
4ของชำร่วยพาเพลิน
ครูปริญดา กิตติปิยะลักษณ์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อห้องครัว 1
9
5ตากล้องมือถือ 2ครูนัยนา มุสิตังเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ316
10
6บ้านไหมพรม
ครูธันต์นิศา จันทร์ดี
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ516
11
7ป๊อปอัพ
ครูณัฐวรรณ ธรรมรักษ์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ517
12
8ปั้นจิ๋วครูพรพิศ ชนะดวงใจม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ515
13
9ปิงปองเกมส์
ครูพงษ์ลดา มงคลชัยทรัพย์
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8209
14
10แฟชั่นพื้นฐาน
ครูนันทวัน พูลกำลัง
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ512
15
11เย็บผ้ามาหานะเธอ
ครูพิชญาภา ถัมพาพงษ์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ519
16
12ริบบิ้นแสนสวย
ครูลภัสพิมล สามาดี
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ326
17
13โสตทัศนศึกษา 1
ครูกิ่งกานต์ คำบ่อ
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อห้องโสต ฯ
18
14โสตทัศนศึกษา 2
ครูสิริกานต์ พ่วงศิริ​
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อห้องโสต ฯ
19
15
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1
ครูภาวิณี มะหะมานม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8208
20
16
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 3
ครูธัญญลักษณ์ นนทรัตน์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8208
21
17
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 4
ครูอรพรรณ จิรธรรมกูล
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8208
22
18
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 2
ครูพรรวินท์ ชมภูม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8208
23
19กองร้อยพิเศษ
ครูทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ
หน้าห้องกิจกรรม
24
20ทะเบียนน้อยครูพนิดา คุณพลม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อห้องทะเบียน
25
21ยุวบรรณารักษ์ครูวลัยพร นรชาญม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อห้องสมุด 1
26
22A-Math ม.ต้น
ครูปาณัฐฐา ขุนรักษา
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8404
27
23A-Math ม.ปลาย
ครูฐิติวัจน์ ละไมลิขสิทธิ์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8404
28
24GSP ม.ต้น
ครูวิลาวัลย์​ ทิมย้ายงาม
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ413
29
25Interact 1
ครูกิตติมนต์ ณะทอง
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ336
30
26Interact 2
ครูกษวรรษ ชุมนิรัตน์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ336
31
27MATH GAME
ครูสุพรรษา แก้วศรีวงค์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8410
32
28Math poll
ครูนิภาศิริ ใจชื่น
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8411
33
29Movies with Math 1ครูกรวีร์ ขาวดีเฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8402
34
30Movies with Math 2
ครูอุไรวรรณ​ กล้าผ​จัญ​
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8402
35
31PAT 1
ครูรณชัย มาเจริญทรัพย์
เฉพาะ ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8409
36
32SN Math Columnist
ครูวิทวัส สวัสดิ์ปัญญาโชติ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8407
37
33Sudoku ม.ต้น
ครูรัตติกาล ถาวรไพบูลย์เจริญ
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8413
38
34Sudoku ม.ปลาย
ครูฐิติกรณ์ คีตาชีวะ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8413
39
35คณิตคิดเร็ว ม.ต้น
ครูฉัตรภณ วรรธนะวุฒิ
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8406
40
36
คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย
ครูณัฐวุฒิ ใจกล้าเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8406
41
37คณิตศิลป์ 1
ครูพัชรินทร์ อิ่มใจ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8401
42
38คณิตศิลป์ 2
ครูทิพรดา ลุขมาตย์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8401
43
39ค่ายคณิตศาสตร์
ครูจิดาภา พันธุ์วรรณ์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8407
44
40เวทคณิตครูราตรี​ บุญ​โท​เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8412
45
41ไพ่คารุตะ
ครูกมลวรรณ​ เขียวน้อย​
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ416
46
42วลีฝรั่ง​ ep.2
ครูนริตา สุบุญ​สันธิ์
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ426
47
43Series Clubs
ครูอภิวัฒ ทองประดับ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8301
48
44
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1
ครูจีน 1ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8302
49
45
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2
ครูจีน 2ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8302
50
46Spelling Bee
ครูยุวันดา จึงร่วมเจริญกิจ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ335
51
47ภาษาฝรั่งเศส
ครูจันทร์เพ็ญ ชูแป้น
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8303
52
48a minute to win it 1
ครูอัจฉรีย์ สินธุสิงห์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8306
53
49Crossword ม.ต้น
ครูจุสิตา สุโคตรพรหมมี
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8702
54
50Crossword ม.ปลาย
ครูธรรญวลัย เชิดทอง
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8702
55
51E-Sport ROV 3ครูทนง หลีน้อยเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ422
56
52Get in shapeครูภาวิณี แถบหอมเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8304
57
53Ted-Ed Clubsครูวรัญญา สมวงค์ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ446
58
54We love English
ครูสุวิมล ระดาบุตร
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ445
59
55Western Culture
ครูปฏิพัทธ์ ศรีโชติ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8301
60
56
การสอบวัดระดับภาษาจีน hsk (1)
ครูพิชญา จงกลดีเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ412
61
57
การสอบวัดระดับภาษาจีน hsk (2)
ครูปิยมาส แซ่อึ้งเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ412
62
58a minute to win it 2
ครูถวิลักษณ์ เลาห์บุตร์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8306
63
59มาคิดกัน
ครูภวันตรี พรมสุวรรณ์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8405
64
60
korean for beginners
ครูSunyoung Wooเฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ432
65
61All About Japanครูจิราพร ไชยวรรณม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8607
66
62Music Appreciation
ครูสุดาพรรษ์ กันนุฬา
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8608
67
63SN Florist
ครูภควัฒน์ สุขอนันต์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8609
68
64เปิดโลกเยอรมัน
ครูสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8611
69
65K-pop Cover Dance
ครูภัทร์ลภา ฟักบาง
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อใต้โดม
70
66ธนาคารโรงเรียนครูดวงพร กนกนัคราม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ
ห้องธนาคารโรงเรียน
71
67E-Sport ROV 2
ครูทวิช อัศวตระกูลวงศ์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8512
72
68
SNCL - ผู้นำเชียร์แห่งสายน้ำผึ้ง
ครูพนมพร ทิมอ่องเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8613
73
69
ตำนานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ครูธนภรณ์ พรมชาติเฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8705
74
70คำคม 1
ครูแจ่มนภา ประริกาถานัง
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8707
75
71คำคม 2ครูศริญญา หาผลม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8707
76
72ปริศนาคำทาย
ครูพนิตตา ศรีวรกุล
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8708
77
73จอเงินเพลินใจ 2
ครูนันทพร ไผ่ทองคำ
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8709
78
74จอเงินเพลินใจ 1
ครูเยาวลักษณ์ หงษ์หิรัญเรือง
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8709
79
75นิทานปรัมปรา 1
ครูรัตนาภรณ์ รังสิยานนท์
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8710
80
76นิทานปรัมปรา 2
ครูนวพร เทพดวงแก้ว
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8710
81
77
มหัศจรรย์นิทานนานาชาติ
ครูวงศกร ศรีระแก้ว
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8711
82
78ท่วงทำนองไทย
ครูวิชุดา พุทธวงค์
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8712
83
79
ฝึกสมองประลองปัญญา 1
ครูสุพาพร แซ่ฮึงม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8713
84
80
ฝึกสมองประลองปัญญา 2
ครูพรพิมล ศิริอรัญกุล
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8713
85
81คาราโอเกะหรรษา 1
ครูพรหทัย ขำพรมราช
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8501
86
82คาราโอเกะหรรษา 2ครูพัชราภรณ์ สุผลม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8501
87
83หุ่นยนต์
ครูนัชรีญา พรมชาติ
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8507
88
84Recycle Club
ครูสิริลักษณ์ สาระชาติ
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8504
89
85
เครื่องบินพลังงานยาง
ครูปวีร์นภัส ยศธนาพัฒน์
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8504
90
86Board game 1
ครูชลพฤกษ์ สังขมณี
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8506
91
87Board game 2
ครูรวิวรรณ บุณยเสนา
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8506
92
88Otaku CLAN
ครูReynand Czballero
เฉพาะ ม.ต้นตรวจสอบรายชื่อ8509
93
89Beauty Blogger
ครูอินทิรา เอมสมบูรณ์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8511
94
90E-Sport ROV 1ครูทศพล ธรรมวงศ์ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8512
95
91อายุน้อยร้อยล้าน
ครูพีรพัฒน์ คำอุดม
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8513
96
92
EPBA (Elegant Practice Biology Activity) 1
ครูณิชาภัทร ใจยะทิ
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8601
97
93
EPBA (Elegant Practice Biology Activity) 2
ครูพงศ์พล กรดเต็มเฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8601
98
94
รักษ์สิ่งแวดล้อม 1
ครูวรรณสิริ ชัยเดช
ม.1 - ม.6ตรวจสอบรายชื่อ8602
99
95อ่านแบบวิศวกรรม
ครูอธิโชค กองกาญจนา​ทิพย์​
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8605
100
96
รักษ์สิ่งแวดล้อม 2
ครูเปรมวดี จิตอารีย์
เฉพาะ ม.ปลายตรวจสอบรายชื่อ8606
Loading...