ศูนย์12.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
NOศูนย์รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนห้องสอบเลขที่ชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพศประเภทเด็กพิเศษ1. บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง3. อาชีพของผู้ปกครอง4. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง5. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียนใน 1 วัน6. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียน ใน 1 สัปดาห์ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียง (50)ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (30)ฉบับที่ 3 การเขียน (20)คะแนนรวมรวมอ่านออกเสียง รวมอ่าน รู้เรื่องรวมการเขียนแปลผลรวมแปลผลออกเสียงแปลผลอ่านรู้เรื่องแปลผลการเขียน
3
คำ (10)ประโยค (15)ข้อความ (25)คำ (10)ประโยค (12)ข้อความ (8)คำ (5)ประโยค (5)อิสระ (10)
4
1121040050649บ้านวังแคน12ด.ญ.พิมพ์ชนก พุทไทสง140990379470829911212510112110882.54781.5422613.5ดีมากดีมากดีมากดี
5
2121040050649บ้านวังแคน13ด.ญ.สุวรรณธิดา สุวรรณไพบูลย์17199008162282991121259142210664.55783.5452216.5ดีมากดีมากดีดีมาก
6
3121040050649บ้านวังแคน14ด.ญ.อัญชลี เสคำพันธ์1407600044531299112125101522101283.551095.5473018.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
7
4121040050649บ้านวังแคน15ด.ญ.นราวดี นามไพร1407600046266299112125101522108645787472416ดีมากดีมากดีมากดีมาก
8
5121040050649บ้านวังแคน16ด.ช.อชิรวิชญ์ ช่างคำ110200412916319911212591519912420878432510ดีมากดีมากดีมากดี
9
6121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา11ด.ช.กิตติพงษ์ โคทอง140760004784019922212391118810835880382616ดีมากดีมากดีมากดีมาก
10
7121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา12ด.ช.อุดมพงษ์ ลอนมา110430122275519912112310132210128451094453019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
11
8121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา13ด.ญ.วิวาห์ พลรักษา1209702522362299121123910161010844778352815ดีมากดีดีมากดีมาก
12
9121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา14ด.ญ.ฤริดา ปราบพาล14076000443102992111231015251012855999503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
13
10121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา15ด.ญ.อัมมิการ์ เอี่ยมสอาด1329901597736299121223911211012855990413019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
14
11121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา16ด.ช.วรวัฒน์ สีดาโคตร1407600044913199212123812201012855787403017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
15
12121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา17ด.ญ.จิราพร สีสงคราม16209000536182992121231015251010855997502819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
16
13121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา18ด.ช.ภัทรพล โรจน์นวกร110200414349219912122310152310128551098483020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
17
14121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยา19ด.ญ.ฉัตรนิกร สุทธแสง1102004143492299121123912221010855990432819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
18
15121040050699บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์11เด็กชายฐิติพงศ์ บุญทัน14099038305691992121127102010127451085372919ดีมากดีดีมากดีมาก
19
16121040050700ไตรมิตรศึกษา11ด.ญ.ชนัญชิดา เกื้อกูล13499016411662991121429142410124451092472619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
20
17121040050701โนนเขวาประชารักษ์11ด.ช.เศรษฐ์สกล เคนานัน140760004570719922211710152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
21
18121040050701โนนเขวาประชารักษ์12ด.ช.เสกสรรค์ นันทิโค1100704171292199122117101525101284.541098.5503018.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
22
19121040050701โนนเขวาประชารักษ์13ด.ญ.ฑิตยา โกกลางดอน1309903715043299122117101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
23
20121040050701โนนเขวาประชารักษ์14ด.ญ.ชมพูนุช สิริสุขะ1409903861677299122117101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
24
21121040050702บ้านมูลตุ่น11ด.ช.สุรศักดิ์ เรืองแสง140990381153011221211111052010212273
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
25
22121040050703บ้านสวนหม่อน11ด.ญ.ธันยพร ศรีลาชม1407600041604299212121912201012655988412819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
26
23121040050703บ้านสวนหม่อน12ด.ช.พิพัฒน์ เหล่าคำ12185000387281992121219132010128551092423020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
27
24121040050703บ้านสวนหม่อน13ด.ญ.ฑิฆัมพร สามล130530005999029921212110152310128551098483020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
28
25121040050703บ้านสวนหม่อน14ด.ช.อนันดา ปาสาทัง140990377981419921212110152310128551098483020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
29
26121040050703บ้านสวนหม่อน15ด.ช.สุรศักดิ์ คำแพง1749901289761199212121710151012834877323015ดีมากดีดีมากดีมาก
30
27121040050703บ้านสวนหม่อน16ด.ช.อัศนัย สอนลาด140760004642819921212156101012624863212814ดีพอใช้ดีมากดี
31
28121040050703บ้านสวนหม่อน17ด.ญ.อธิชา นันทะแพง14076000462822992121217121810128451086373019ดีมากดีดีมากดีมาก
32
29121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง11เด็กชายพรหมพิริยะ มีใจ14099038220511992211378132088634878412215ดีมากดีมากดีดีมาก
33
30121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง12เด็กชายณัฐวุฒิ คำสีนิล12097025212341992211378131768423667381811ดีดีมากดีดี
34
31121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง13เด็กชายสุวินัย ทำจะดี121991306210019913313791320810634679422413ดีมากดีมากดีมากดี
35
32121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง14เด็กชายวุฒิไกร บุญโต 140760004399219922113791422810844685452614ดีมากดีมากดีมากดี
36
33121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง15เด็กหญิงภัทรภรณ์ แดนกองแก้ว120970253066729914313781322810844885432616ดีมากดีมากดีมากดีมาก
37
34121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง16เด็กหญิงณิชานันท์ พันอ้น140760004515429913313791322810845887442617ดีมากดีมากดีมากดีมาก
38
35121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง17เด็กหญิงศศิวรรณ มีน้ำคำ140970029717329912213771220810645880392417ดีมากดีมากดีมากดีมาก
39
36121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง18เด็กหญิงอโณทัย มีใจ127920003102829922213791222610644881432216ดีมากดีมากดีดีมาก
40
37121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง19เด็กหญิงสุพรรณษา แก่นสุวรรณ14099038035292991331378131968634673402013ดีดีมากดีดี
41
38121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง110เด็กหญิงวรรณวิษา แก่นสุวรรณ14399038035372991331377141968644674402014ดีดีมากดีดี
42
39121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง111เด็กหญิงวนัสนันท์ มั่งมา14099037952832991331371015251010845895502817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
43
40121040050704บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง112เด็กชายโชคชัย เทศสีหา1670401299051199231137671546423653281411ดีดีพอใช้ดี
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...