ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ชื่อสื่อ
ประเภทสื่อ
แหล่งที่มาการได้รับ
จำนวนสื่อใช้ประจำที่หมายเหตุ
2
บัตรคำ ตัวอักษรภาษาไทย ก-ฮบัตรภาพ
จัดซื้อเอง
1ห้องเรียนชั้น ป.3
3
หนังสือคำคล้องจองชุดการสอน
ประดิษฐ์เอง
1ห้องเรียนชั้น ป.3
4
นิทานพื้นบ้านไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
10ห้องเรียนชั้น ป.4
5
พจนานุกรมภาษาไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
20ห้องเรียนชั้น ป.4
6
พจนานุกรมภาษาไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
15ห้องเรียนชั้น ป.5
7
พจนานุกรมภาษาไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
15ห้องเรียนชั้น ป.6
8
มาตราตัวสะกดบัตรภาพบัตรภาพ1ห้องเรียนชั้นป.2
9
บัตรตัวอักษร บัตรคำ ใบงาน คลิปวิดีโอการอ่าน เรื่อง ไปโรงเรียน
บัตรภาพบัตรภาพ1ห้องเรียนชั้นป.1
10
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อักษรควบกล้ำ ร ล ว
คลิปวิดีโอ
จัดหา1ห้องเรียนชั้นป.2
11
สื่อออนไลน์ เรื่อง คำประวิสรรชนีย์
คลิปวิดีโอ
จัดหา1ห้องเรียนชั้นป.3
12
กระเป๋าผนังใส่บัตรคำ
สื่อความรู้
จัดทำ1ห้องเรียนชั้นป.3
13
ป๊อบอัพสไลด์ เรื่อง มาตรตัวสะกด
สื่อความรู้
จัดทำำ1ห้องเรียนชั้นป.3
14
สมุดมะเฟือง
สื่อความรู้
จัดทำ1ห้องเรียนชั้นป.3
15
หุ่นถุงมือกระด่าษชุดสัตว์ประกอบเล่านิทาน
สื่อความรู้
จัดหา1ห้องเรียนชั้นป.3
16
เสียงดังฟังชัด
สื่อความรู้
จัดหา1ห้องเรียนชั้นป.๕
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100