เมษายน 62.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางบรรยายประจำเดือนเมษายน 2562
2
วัน เดือน ปี
ห้องวิชาผู้ใช้ห้องหน่วยงานเวลา
จำนวนผู้ใช้
หมายเหตุ
3
1 เม.ย. 20191204เช้าSC 175อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-10.3040
4
บ่ายSC 175อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-14.3040
5
ค่ำ
6
1208เช้า
7
บ่ายมธ.113อ.ดลวัฒน์งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง (Educational Administration and Student Affairs Office)13.30-16.30100งดบรรยาย
8
ค่ำ
9
1210เช้าสมมนาฆาตกรต่อเนื่อง PM 2.5ศุภกานต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)08.30-16.30100
ไมค์ลอย(หรือไมค์สาย) 2 ตัว
10
บ่าย
11
ค่ำ
12
1316เช้า
13
บ่ายอมช.352อ.พัชร์สิริคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)13.30-16.3035
14
ค่ำ
15
1317เช้าBT 281อ.ดร.เกวลินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-11.3098
16
บ่ายปก.321อ.ชวนนท์วิทยาลัยสหวิทยาการ (College of Interdisciplinary Studies)13.30-16.3065
17
ค่ำ
18
1211 คอมเช้า
19
บ่าย
20
ค่ำ
21
1212 คอมเช้า
22
บ่าย
23
ค่ำ
24
1213 คอมเช้า
25
บ่าย
26
ค่ำ
27
2 เม.ย. 20191204เช้าMA207อ.ดร.อรุณวรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-12.3035
28
บ่าย
29
ค่ำ
30
1208เช้า
31
บ่ายSC 112อ.ดร.เจนจรีย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-16.30203
32
ค่ำ
33
1210เช้า
34
บ่าย
35
ค่ำมอบของประจำรุ่นศภเสกข์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)16.30-18.30150
36
1316เช้าSC 175อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-10.3040
37
บ่าย
38
ค่ำ
39
1317เช้า
40
บ่ายสธ212ผศ.ดร.ลภัสรดาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)13.30-17.3054งดบรรยาย
41
ค่ำ
42
1211 คอมเช้า
43
บ่าย
44
ค่ำ
45
1212 คอมเช้าสค.224พิชามญชุ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Faculty of Social Administration)09.30-16.3070ใช้ SPSS ขอโต๊ะหน้าขาววางหน้าห้อง 3 ตัววางแนวยาว
46
บ่าย
47
ค่ำ
48
1213 คอมเช้า
49
บ่าย
50
ค่ำ
51
3 เม.ย. 20191204เช้าอน.375อ.ดร.พรรณทิสชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-12.3019
52
บ่ายอน.373อ.ดร.ญาณสินีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)13.30-16.3019งดบรรยาย
53
ค่ำ
54
1208เช้าSC125อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-12.30203
55
บ่ายสส.207ผศ.ชัยยุทธวิทยาลัยสหวิทยาการ (College of Interdisciplinary Studies)13.30-16.30100
56
ค่ำ
57
1210เช้าสค.213อ.พิมพ์ฉัตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Faculty of Social Administration)09.30-16.30120
58
บ่าย
59
ค่ำ
60
1316เช้าอมช.371อ.ดร.สุภาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-12.3024งดบรรยาย
61
บ่ายอมช.331อ.ดร.ศุภางค์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)13.30-15.3024
62
ค่ำ
63
1317เช้าอช.341อ.พัชร์สิริคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)08.30-10.3035
64
บ่ายมธ.106สหวิทย์วิทยาลัยสหวิทยาการ (College of Interdisciplinary Studies)13.30-16.3032
65
ค่ำ
66
1211 คอมเช้า
67
บ่าย
68
ค่ำ
69
1212 คอมเช้า
70
บ่าย
71
ค่ำ
72
1213 คอมเช้า
73
บ่าย
74
ค่ำ
75
4 เม.ย. 20191204เช้าอมช.372อ.ดร.ณิชมนคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-11.3024
76
บ่ายCS 251อ.ดร.พยุงศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-16.3010
77
ค่ำ
78
1208เช้า
79
บ่าย
80
ค่ำ
81
1210เช้าSC132อ.บุญพิทักษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-12.30203
82
บ่าย
83
ค่ำ
84
1316เช้าอน.391อ.วีร์ราภัสสร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.00-10.0019งดบรรยาย
85
บ่ายSC 175อ.ดร.จีราพัสฐ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)13.30-14.3040
86
ค่ำ
87
1317เช้าสธ.220อ.กษมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)09.30-11.3027งดบรรยาย
88
บ่าย
89
ค่ำ
90
1211 คอมเช้า
91
บ่าย
92
ค่ำ
93
1212 คอมเช้า
94
บ่าย
95
ค่ำ
96
1213 คอมเช้า
97
บ่าย
98
ค่ำ
99
5 เม.ย. 20191204เช้าCS231อ.ปกรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)09.30-16.3010
100
บ่าย
Loading...
Main menu