ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
สรุปกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
2
3
ภาคพื้นที่
รับผิดชอบ
จำนวนจังหวัด (จังหวัด)จำนวนหมู่บ้าน CIV แบ่งตามระดับ (ชุมชน)รวมข้อมูลวิสาหกิจภายใต้หมู่บ้าน CIV
4
ABCDจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดภายใต้หมู่บ้าน
(ผู้ผลิต (2))
(ราย)
จำนวนวิสาหกิจแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (ราย)
5
อาหารและเครื่องดื่ม
(Tasty)
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
(Herb & Natural Products)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(Fashion & Lifestyle)
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
(@Home & Accessories)
เป้าหมาย
(วิสาหกิจผู้ผลิต (2))
1 CIV x 4 วสช
เป้าหมาย
(supplier (4))
1 ผลิตภัรฑ์ x 5 supplier
เป้าหมายรวม
6
รวมทั้งหมด77408111415250575274561131321,0005,0006,000
7
ภาคเหนือศภ. 182420531663481113124620744
8
ศภ. 25177015294171760300360
9
ศภ. 383592197030892376380456
10
รวม2161636765165681727532601,3001,560
11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศภ. 4548114274430095108540648
12
ศภ. 5744111205293231780400480
13
ศภ. 6423721444117141256280336
14
ศภ. 7402111142811412156280336
15
รวม20101740875168611458353001,5001,800
16
ภาคกลางศภ. 8128148030167612120600720
17
ศภ. 9957140265134755104520624
18
กช.100000000000
19
รวม22132122056674113672241,1201,344
20
ภาคใต้ศภ. 10981611035985810921140700840
21
ศภ. 115311501977462131676380456
22
รวม141127160541751041222372161,0801,296
23
47.65%9.74%19.65%22.96%
24
25
สรุปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้หมู่บ้าน CIV
26
27
ภาคพื้นที่
รับผิดชอบ
จำนวนจังหวัด (จังหวัด)ข้อมูลวิสาหกิจ
28
จำนวนวิสาหกิจที่มีศักยภาพ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ CIV
(ผู้ผลิต (2))
(ราย)
จำนวนวิสาหกิจแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (ราย)
29
อาหารและเครื่องดื่ม
(Tasty)
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
(Herb & Natural Products)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(Fashion & Lifestyle)
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
(@Home & Accessories)
30
รวมทั้งหมด7717981244925
31
ภาคเหนือศภ. 18623011147
32
ศภ. 25153093
33
ศภ. 382013412
34
รวม219746152412
35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศภ. 451500150
36
ศภ. 572013052
37
ศภ. 6495211
38
ศภ. 7400000
39
รวม2044182213
40
ภาคกลางศภ. 81241201
41
ศภ. 99117211
42
กช.100000
43
รวม22158412
44
ภาคใต้ศภ. 109239338
45
ศภ. 11500000
46
รวม14239338
47
48
49
อัพเดท3 ก.พ. 65 เวลา 15.46 น.
50
สรุปความสำเร็จของการเก็บข้อมูลวิสาหกิจในพื้นที่
51
เป้าหมายจำนวนวิสาหกิจ
(กลุ่ม) คิดตาม 4 วสช/1 ชุมชน CIV
จำนวน วสช ภายใต้ CIV
(กลุ่ม) (1)
จำนวน วสช. ที่มีศักยภาพ
(กลุ่ม) (2)
รวม วสช. ทั้งหมด
(1)+(2)
(กลุ่ม)
%ความสำเร็จของการเก็บข้อมูล
52
รวมทั้งหมด1,00057517975475.40%
53
ศภ. 11246662128103.23%
54
ศภ. 26029154473.33%
55
ศภ. 376702090118.42%
57
ศภ. 410844155954.63%
58
ศภ. 58052207290.00%แจ้งว่าครบแล้ว
59
ศภ. 6564495394.64%
60
ศภ. 7562802850.00%
62
ศภ. 81201642016.67%
63
ศภ. 910451116259.62%
66
ศภ. 10140982312186.43%
67
ศภ. 117677077101.32%
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105