สรุปจำนวนการเข้าสอบและขาดสอบของนักศึกษา กศน. หลักสูตร กศน. 2551 วิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 /2557