ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ÅrHändelseLänkarKommunStad
Författare
Tillagd
2
1100Ljungarums kyrka, som fr o m år 1555 kommer att tillhöra Jönköpings stadsförsamling, härstammar från 1100-talet eller tidigare.LTM
3
1200Borgen vid Näs, Visingsöborgen, byggs troligen under 1100-talets andra hälft. Borgen som ligger vid Visingsös sydspets, fungerar under större delen av 1200-talet som den svenska kungamaktens huvudfäste. Under 11- och 1200-talen vistas kungarna ofta på Visingsö. Här dör 4 kungar: Karl Sverkersson (dödad av Knut Eriksson) , Erik Knutsson (hetsig feber), Johan Sverkersson (sotdöden), Magnus Ladulås (sjukdom).LTM
4
1283Jönköpings franciskanerkloster grundas på den plats där länsresidenset och Per Brahegymnasiets gymnastikhus nu är placerade. Antydningar finns om viss undervisning i klostret.LTM
5
1284Den 18 maj 1284 utfärdar Konung Magnus Ladulås ett privilegiebrev som ger stadsrättigheter. Invånarna ges rätt att utlysa två årliga marknader. Därmed har invånarna officiellt rätt att driva handel och hantverk. Den ena marknadsdagen skall vara vid S:t Antonii fest den 17 januari och den andra vid S:t Francisci fest den 4 oktober. Detta privilegiebrev är det första av 57 Privilegie- och Frihetsbrev 1284-1650 för Jönköpings stad som finns publicerade i boken Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785. I boken, som har 468 sidor, finns sammanlagt 284 handlingar.TM
6
1288Stadens borgare får tillåtelse att utvälja 12 män till rådmän, efter vilkas råd och försyn hela staden skall rätta sig.TM
7
1290Magnus Ladulås avlider på Näs slott på Visingsö.TM
8
1309Slottet bränns av Magnus Ladulås son hertig Erik vid dennes fejd med brodern kung Birger Magnusson. Slottet återuppbyggs ej. Nu blir det framåt i tiden klostret som får ta hand om en rad förnäma gäster som gästar staden.TM
9
1309Järstorps kyrka är idag Jönköpings stads näst äldsta kyrka. Det äldsta dokumentet om en kyrka på den här platsen är från 1309.LTM
10
1326Kumlaby kyrka på Visingsö, Jönköpings kommuns nu enda i gott skick bevarade byggnad från medeltiden, omnämns.LTM
11
1327Sydhallands hertig Knut Porse utfärdar ett privilegiebrev som innebär att svenska medborgare t ex Jönköpingsborna har rätt att tullfritt handla på Halmstad.TM
12
13321332 köper den svenske kungen Magnus Eriksson Skåne och Blekinge. 1341 köper han också södra Halland. 1343 avträder Valdemar Atterdag Skåne, Blekinge och Halland till Sverige. 1360 avträder Magnus Eriksson Skåne, Blekinge och Halland till Danmark. Under perioden då Skåne varit svenskt har inte Jönköping varit någon gränsstad mot Danmark.TM
13
1333Den 26 december 1333 vidimerar och stadfäster konung Magnus Eriksson de privilegier och artiklar som innehållas i 3 brev av konung Magnus Ladulås t ex brevet av den 18 maj 1284.TM
14
1338Den 29 april 1338 ger Konung Magnus Eriksson vid ett besök i Jönköping borgarna privilegiet att inte behöva betala någon annan tull i Lödöse och Söderköping än dessa städers egna borgare har att erlägga.TM
15
1349I ett privilegiebrev den 11 september 1349 medgiver konung Magnus Eriksson Jönköpingsborna att få använda stadslag på samma sätt som innevånarna i Stockholm. Gällande förbud mot landsköp inskärpes och böter stadgas i fall av överträdelse.TM
16
1350Digerdöden härjar i Jönköping.TM
17
1357Den 28 april 1357 sker efter förhandligar i Jönköpings gråbrödrakloster en förlikning mellan Magnus Eriksson och hans son Erik Magnusson. Förlikningen innebär en riksdelning varvid Jönköping i lkhet med större delen av Småland blir en del av Eriks område medan Finnveden blir en del av konung Magnus område. (Nya strider utbryter dock inom kort och under dem (1359) avlider Erik. Fadern kan därefter förena riket igen).TM
18
1360Rumlaborg i nuvarande Huskvarna övertar 1360-1500 rollen som gränsfästeLTM
19
1364Kungarna Albrekt av Mecklenburg och Magnus Eriksson ingår i Jönköping i juli 1364 ett stillestånd som dock bryts snart igen.TM
20
1380Staden bränns och plundras av en norsk-dansk här. Efter branden får Jönköpings borgare skattefrihet i fyra år jämte rättighet till fri avverkning i kringliggande skogar pga den brand, plundring och förstörelse som drabbat staden.TM
21
1417I enlighet med ett privilegiebrev utfärdat av Erik Av Pommern den 27 juni 1417 ges Jönköpingsborna rätt till fri utförsel från alla hamnar i de nordiska rikena, vilket betyder att de fritt kan välja mellan Lödöse och Söderköping i Sverige och Halmstad i Danmark.TM
22
1434Engelbrekts trupper intar RumlaborgLTM
23
1439I november 1439 möts i Jönköping ombud för de svenska och danska riksråden för att förklara Erik av Pommern avsatt. Samtidigt förnyas gällande unionsfördrag.TM
24
1450Från mitten av 1400-talet finns det för att ta hand om fattiga och sjuka ett helgeandshus i staden.1200TM
25
1452Bygden belägras av en dansk trupp och man får betala s k brandskatt.TM
26
1462Uppgifter pekar på existensen av en stadsskola i Jönköping. Skolan finns bevisligen 1516.TM
27
1466I februari 1466 möts en dansk och en svensk rådsdelegation i Jönköpings gråbrödrakloster för att överlägga om en återförening av de tre nordiska rikena. Någon definitiv unionsöverenskommelse når man ej fram till. Man enas dock om att förnya ett tidigare Jönköpingsavtal om fri samfärdsel mellan rikena.TM
28
1473Den 29 december 1473 i Jönköping utfärdar riksföreståndaren Sten Sture d. ä. under ett rådsmöte ett nytt privilegium för Jönköping. Den gamla årsmarknaden på Sankt Franciscus dag den 4 oktober byts ut mot en frimarknad på Helga Lekamens dag, torsdagen efter trefaldighetssöndagen. Riksföreståndaren bestämmer också att de tidigare landsmarknaderna i Hultarp, Värnamo och Åsarp, som länge har varit en nagel i ögat på Jönköpingsborna, nu skall förbjudas och avskaffas. Dessutom ger han borgerskapet i Jönköping tillstånd att hålla torgdag varje lördag.TM
29
1477Sveriges första universitet grundas i UppsalaTM
30
1503Den 14 december 1503 avlider Sten Sture den äldre i Jönköping.TM
31
1506Den 5 juni 1506 beviljar riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture) bytet av Jönköpingsborgarnas gamla marknad på S:t Antonius dag den 17 januari mot en frimarknad tjugonde dag jul.TM
32
1511Den 2 februari 1511 plundras bygden av den danske prinsen Kristians arméTM
33
1514Den 2 februari 1514 beviljar riksföreståndaren Sten Sture d.y. kronans stad Jönköping ytterligare två årsmarknader: Sankt Knuts dag (29 juli) och Sankt Bartolomei dag (24 augusti). Dessutom ges rätten att hålla torgdag varje onsdag.TM
34
1516Det äldsta fullt säkra belägget för att en stadsskola har existerat i Jönköping är ett brev av den 23 april 1516 från Linköpings domkapitel till borgmästare och råd i Jönköping.TM
35
1517Den 6 januari 1517 medgiver riksföreståndaren Sten Sture d.y. borgerskapet i Jönköping rätt att fritt föra sitt gods från och till sjöstäderna Söderköping och Lödöse utan erläggandet av tullar och andra avgifter.TM
36
1524Sveriges kung, Gustav Vasa, med svenska rådsherrar, danska riksråd och representanter från tyska hansestäder har underhandlingar i staden.TM
37
1524Den 14 augusti 1524 stadfäster konung Göstav (Gustav Vasa) Jönköpings privilegier och friheter, som blivit givna av framfarne konungar och herrar, särskilt fri seglats till Nya Lödöse, Söderköping och annorstädes. Jönköpingsborgarna får alltså fortsatta rättigheter att tullfritt bedriva utrikeshandel över hamnarna i Söderköping och Nya Lödöse.K1TM
38
1526Utvalde konung Göstav (Gustav Vasa) medgiver att den marknad, som dittills hållits i Jönköping tjugondag jul (13 jan.), framflyttas till söndagen näst efter vitasöndag (dvs andra söndagen i fastan) med bibehållandet av den förras alla fri- och rättigheter.TM
39
1529April 1529: Västgötaherrarnas uppror mot Gustav Vasa. Jönköpings borgmästare, Nils Arvidsson, sviker sina västgötska bundsförvanter och kungen segrar.TM
40
1529Gustav Vasa sammanslår helgeandshuset och klostret till en enda institution: Jönköpings hospital.TM
41
1542Jönköpingsborna deltar ej aktivt i Dackeupproret. Jönköping blir under upproret en fast punkt för kungens krigsföretag mot de upproriska.LTM
42
1544Gustav Vasa beslutar att uppföra en fästning i Jönköping1200TM
43
1548Konung Gustav I tilllåter undersåtarna i Jönköping att bruka och behålla de marknader på landsbygden i Småland och Wästergötland, som de förut haft i Värnamo, Hultatorp och Hälgestad, dock med förbehåll, att de skulle skäligen handla och köpslå, icke bedriva någon fördärvlig handel.TM
44
1555Sanda och Ljungarums socknar sammanslås och läggs som annex under Jönköping.TM
45
1558Stadens kyrkoherde blir chef för ett eget stift. Detta stift finns bara under åren 1558-1568.TM
46
1563Nordiska sjuårskriget utbryter vilket påverkar Jönköping.TM
47
1567Ett danskt anfall mot staden fördröjs den 31 oktober 1567 vid Dumme Mosse. Jönköpingsborna hinner bränna sin egen stad och dess nyanlagda fästning. De hinner också sätta sig i säkerhet på Visingsö tillsammans med artilleri och förråd. Svenskarna har också rivit upp broarna öster om staden och man har låtit bränna de kringliggande bondbyarna och drivit undan så gott som all boskap i trakten. Det medför att danskarna efter att ha intagit staden har svårigheter att försärja trupperna. Danskarna lämnar staden den 5 november.LTM
48
1570Efter Nordiska sjuårskrigets slut återuppförs Jönköpings stad ganska snabbt.LTM
49
1570Den 3 januari 1570 upplåter Johan III till staden, för byggandet av ett hospital i stället för det som fienden förstört två år tidigare, den s k själagårdstomten, vilken förut legat under kyrkorna.TM
50
1592Viktor Rydbergs skrift Det forna Jönköping i kalendern Svea 1881 handlar om Jönköping i augusti 1592.TM
51
1595Renoveringen och ombyggnaden av fästningen startar på allvar. Resultatet blir en kombinerad slotts- och fästningsanläggning.TM
52
1596Den 20 mars 1596 stadfäster och bekräftar riksföreståndaren hertig Karl av Södermanland Jönköpings privilegier och friheter, förunte av framfarna konungar och regenter. Detta stora privilegiebrev markerar en klar nyordning i förhållande till den politik som statsmakterna under den närmast föregående tiden fört mot Jönköping. Hertigen tar ställning till Jönköpingsbornas förmån i de konflikter som uppstått mellan dem och andra städers borgare. En rad av marknader skall avskaffas t ex markanderna i Eksjö, Vetlanda och Fällinge i Västbo. Marknaderna i Värnamo och Vrigstad får dock bestå men nu som enskilda markander för Jönköpingsborgarna som alltså får ensamrätt till handeln där.TM
53
1600I de stadsprivilegier för Eksjö som utfärdas i juni 1600 av hertig Karl tillförsäkras Eksjös borgare rätt till att bruka marknaderna i Vimmerby och Vetlanda. Detta står i strid med Jönköpings privilegier av 1596. Marknaden i Vetlanda skulle enligt Jönköpings privilegiebrev avskaffas.1200TM
54
1604Den 20 mars 1604 på riksdagen i Norrköping utfärdar Karl som nu blivit konung Karl IX en rad privilegier för Jönköping t ex följande: Borgarna befrias från införseltull på alla varor som de själva importerar. De skall fritt få segla till alla främmande städer, både till vänner och fiender, samt få utföra ur riket alla varor utom spannmål.TM
55
1609Kung Karl IX övernattar i slottets södra flygel med utsikt över Munksjön, då han som siste svenske kung rider den gamla eriksgatan.TM
56
1612Under kriget mellan Sverige och Danmark kommer Kristian IV den 23 juli 1612 fram till Jönköping. Svenskarna har emellertid precis som år 1567 själva bränt ned staden. Stadens borgare söker återigen skydd på Visingsö. Kristian gör inget försök att inta fästningen Jönköpingshus som när Kristian efter två dagar lämnar Jönköping står kvar i oskadat skick. I övrigt är staden lagd i aska.TM
57
1612Gustav II Adolf bestämmer att staden efter branden av militära skäl skall förflyttas från väster till sanden öster om Vindbron.TM
58
1614I Kunglig skrivelse av den 18 februari 1614, Jönköpings fundationsbrev, skänker Gustav II Adolf till staden byn Jädra (ett område österut) för att Jönköping skall komma sig för och ånyo uppstå på Sanden emellan sjöarna vid slottet.TM
59
1615I kungligt brev den 28 juni 1615 får borgerskapet i Jönköping 200 daler till uppbyggande av kyrka och skola. Jönköpings borgerskap befrias också från Älvsborg lösen under tolv år. Skolhuset blir en enkel träbyggnad som troligen ligger på kyrkoplanen. Denna byggnad ersätts av en ny träbyggnad år 1632 troligen på kyrkoplanens nordvästra del.K3TM
60
1620Gustav II Adolfs stora privilegiebrev för Jönköpings stad, daterat Stockholms slott den 26 april 1620 utgörs av sju stora pergamentsark vikta till fjorton blad innehållande 49 olika punkter. I boken Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785 kan man på sid. 83-111 läsa hela privilegiebrevet.TM
61
1620Gustav II Adolf grundar ett vapenfaktori för tillverkning av vapen, verktyg och harnesk och ungefär samtidigt anläggs ett antal klädesfabriker, s k vantmakerier, för krigsmaktens behov.TM
62
1623Sveriges första gymnasium startar i VästeråsL LTM
63
1625I början av 1620-talet påbörjas byggandet av den inre kanalen på öster. I kanalen ingår en inre hamnbassäng, Breda hamnen, som är belägen där Östra torget nu ligger.K3TM
64
16302000TM
65
1634Göta Hovrätt instiftas den 5 november 1634 och förläggs till Jönköping. Till en början har hovrätten sina sammanträden på slottet men 1640 flyttas dessa till rådhuset och 1650 till den egna byggnaden.L LTM
66
1636Jönköpings regemente (start 1623) deltar i trettioåriga kriget. En hävdatecknare skriver att slaget vid Wittstock 1636 är regementets stoltaste minne.L LTM
67
1636På Visingsö startar Per Brahe d y en privatskola. Samma år invigs Brahekyrkan på Visingsö.L LTM
68
1637Ett artilleriregemente förläggs till fästningenTM
69
1639Genom en delning av ett större län skapas Jönköpings län och landshövdingen får sitt residens på Jönköpings slott. Uppdelningen av Småland skiftar dock därefter fram till 1687 då Erik Dahlberg blir landshövding. Därefter är Småland definitivt uppdelat i tre län.LTM
70
1639Det finns i staden 94 mästare varav 20 grytstöpare, 14 skräddare och 10 knivsmeder. 75 personer är sysselsatta i vantmakeriet.TM
71
1643Växjö får ett gymnasium.LTM
72
1645Freden i Brömsebro. Jönköpings roll som gränsfästning minskar då Halland övergår från Danmark till Sverige.LTM
73
1649Kristine kyrka börjar byggas. Den 24 juli läggs grundstenen.L K3TM
74
1649Jönköpings gamla stadsskola ombildas till en fullständig 4-klassig trivialskola med tillhörande skriv- och räkneklass.TM
75
1650Hovrätten flyttar in i Hovrättshuset. Den 27 september 1650 hålls den först sessionen i den egna byggnaden.L LTM
76
1650Jönköping drabbas av svåra översvämningar.TM
77
1652Den 24 januari 1652 blir Gränna stadTM
78
1656Per Brahes skola på Visingsö flyttar in i Kumlaby kyrka. Tornspiran kapas och får en plattform för astronomiska observationer.LTM
79
1658Februari 1658: Freden i Roskilde. Jönköpings roll som gränsfästning är slut då Sverige får även Skåne och Blekinge.LTM
80
1661Jönköping drabbas av svåra översvämningar.TM
81
1663Gamla Braheskolan på Visingsö uppförs först som tingshus. Från 1680 inhyser byggnaden ett gymnasium. (Byggnaden är numera museum).LTM
82
1665Hovrättsbyggnaden blir fullt färdig.L LTM
83
1666Lunds universitet grundas 1666 för att bidra till försvenskningen av de provinser som erövrats från Danmark 1658.L LTM
84
1673Kristine kyrka invigs den 20 april 1673.L K3TM
85
1680Per Brahe d y dör 78 år gammal. Redan samma år börjar Karl XI:s reduktion av kronogods. Braheegendomarna dras 1681 in till kronan, men grevens skola på Visingsö skonas.TM
86
1687Erik Dahlberg är landshövding 1687-1693. Småland är definitivt uppdelat i tre län.TM
87
1689Husqvarna Gevärsfaktori grundas. En del av faktoriet flyttas från Dunkehallaån till Huskvarna pga att man där kan erbjuda en bättre och jämnare tillgång på vattenkraft.L1 L2TM
88
1691Vid en stor stadsbrand som börjar på natten mellan den 26 och 27 februari 1691 brinner båda de två rådhus av trä som har uppförts omkring 1620 och på 1680-talet. Rådhusen läggs helt i aska. 19 av Torgkvarterets hus förstörs helt eller delvis.TM
89
1693Karl XI vill behålla och förbättra skolan på Visingsö. 1692 låter han efter rekommendation av landshövding Erik Dahlberg utvidga skolan. Den 21 september 1693 börjar Karolinska gymnasiet i Visingsborg sin verksamhet i det nyreparerade tingshuset nära Kumlaby kyrka. Det är ett mindre gymnasium med blott två lektorer. Den gamla skolan fortsätter som Kunglig trivialskola med undervisning i Kumlaby kyrka.TM
90
16951691-1695 uppförs ett nytt skolhus till trivialskolan efter ritningar av Erik Dahlberg, nuvarande Kristinagården, Östra Storgatan 43.TM
91
1697Jönköpings drabbas av översvämningar. Vattnet stiger upp i källarna och Kristinakyrkans gravar.TM
92
1699Gamla rådhuset, ritat av landshövding Erik Dahlberg, är inflyttningsklart.TM
93
1709Västerbrunn tas i bruk.TM
94
17101300 danska fångar kommer till staden efter slaget vid Helsingborg. De danska fångarna inkvarteras i jönköpingsbornas hem, där det redan tidigare bor ryska och polska fångar sedan flera år tillbaka.LTM
95
1710Böldpesten härjarL2500TM
96
1711De flesta av de 859 som avlider under året dör i böldpesten.LTM
97
1716Det topografiska planschverket med koppargravyrer över stormaktstidens Sverige på 1600-talet - Suecia antiqua et hodierna - utarbetat främst av Erik Dahlbergh börjar 1716 ges ut för försäljning. I Volym 3 på sidan 78 finns en teckning/ett kopparstick av Jönköping. En avbild finns idag på parkeringshuset i Östra kajen vid rondellen i slutet av Odengatan.L1 L2TM
98
1716Den 22 augusti 1716 brinner rådhuset. Rådhuset blir merendels i aska lagd. Inte förrän den 11 januari 1726 återinvigs rådhuset.TM
99
1730Natten till den 1 augusti 1730 ödeläggs skolhuset vid en stor brand i staden. Endast de brända yttermurarna står kvar. Västra delen av Kyrkokvarteret brinner ned liksom ett tiotal gårdar på båda sidor om Storgatan öster och nordöst om Hovrättstorget. Skolan inhyses i tio år provisoriskt i Rådhuset. 1741 kan man flytta in igen efter återuppbyggnaden. Skolhuset blir inte fullständigt restaurerat förrän 1744.TM
100
17352200TM