รายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรแพทยและนักวิชาชีพ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หลักสูตรพื้นฐานสำหรับแพทย์/นักวิชาชีพ (30 คน)
2
Noวันที่สมัครชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
ชำระเงินแล้ว
3
129/10/2019พญ.ทัตติยา รัตนกังวานวงศ์
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
รพ.ราชบุรี
4
231/10/2019พญ.สุทธิชา อู่เงิน กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
5
305/11/2019พญ.ปิยภัค วรกิจศิริกุมารแพทย์
6
406/11/2019อิสราภรณ์ สิงหกันต์แพทย์
7
507/11/2019พญ. ณัฐณิชา ปุญญนิรันดร์กุมารเวชกรรม
8
610/11/2019ณัฎฐ์ เพียรวิทยาพันธุ์นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ท่าหลวง
9
721/11/2019สินดี ตันศิริ
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
โรงพยาบาลเวชธานี
10
825/11/2019พญ.จินิส สีห์ราแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมุทรสาคร
11
902/12/2019นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
นักบำบัดในถาดทราย, นักศิลปะเชิงบำบัด
อิสระ และ Spark centre
12
1007/12/2019ธิดารัตน์ พันธุ์แก้วแพทย์ประจำบ้าน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13
1109/12/2019พัลลภา คงกะเรียนพยาบาลวิชชาชีพชำนาญการรพ.ปราณบุรี
14
1216/12/2019วาซินีย์ เจะแลนักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลปัตตานี
15
1319/12/2019สุวรรณา นูมหันต์นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลท่าเรือ
16
1403/01/2020ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัสอาจารย์พยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
17
1509/01/2020วิวรรณ สุจริตแพทย์รพ สมเด็จพระปิ่นเกล้า
18
1610/01/2020วาซินีย์ เจะแลนักกิจกรรมบำบัดรพ.ปัตตานี
19
1712/01/2020นายพัชรพล ปุกฆะนักจิตวิทยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
20
1805/11/2019นางสาวสุวิสาข์ สุโมตยกุลพยาบาลพัฒนาการรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา
21
1915/01/2020รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดีอาจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
22
2016/01/2020นางสาวปวลักขิ์ สุรัสวดีอาจารย์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
23
2121/01/2020มนัสมีน เจะโนะอาจารย์คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
25
26
หลักสูตรภาคปฏิบัติ (รุ่นละ 8 คน) (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน)
27
ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
ชำระเงินแล้ว
รอโอนเงินผ่านการอบรมพื้นฐาน
28
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
29
107/11/2019ธนัชชา กาเตชะกิจนักกิจกรรมบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อบรม มี.ค. 62
30
207/11/2019พญ. ณัฐณิชา ปุญญนิรันดร์กุมารเวชกรรม
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
31
325/11/2019พญ.จินิส สีห์ราแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมุทรสาคร
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
32
419/12/2019สุวรรณา นูมหันต์นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลท่าเรือ
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
33
531/10/2019พญ.สุทธิชา อู่เงิน กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
34
6
35
7
36
8
37
รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 –วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
38
1
39
205/11/2019นางสาวสุวิสาข์ สุโมตยกุลพยาบาลพัฒนาการรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
40
305/11/2019พญ.ปิยภัค วรกิจศิริกุมารแพทย์
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
41
421/11/2019สินดี ตันศิริ
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
โรงพยาบาลเวชธานี
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
42
502/12/2019นาย ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
นักบำบัดในถาดทราย, นักศิลปะเชิงบำบัด
อิสระ และ Spark centre
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
43
608/01/2020วราลี เดชพุทธวัจน์
กุมารแพทย์ พัฒนาการและพฤติกรรม
โรงพยาบาลนครพิงค์
หลัักสูตรพื้นฐาน ปี 61
44
716/01/2020นางสาวปวลักขิ์ สุรัสวดีอาจารย์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
45
8
46
หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (10 คน) (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน)
47
ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
ชำระเงินแล้ว
รอโอนเงิน
48
131/10/2019พญ.สุทธิชา อู่เงิน กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
49
205/11/2019พญ.ปิยภัค วรกิจศิริกุมารแพทย์
หลักสูตรพื้นฐานปีที่ 6
50
314/12/2019ณัฐกิตติ์ ประพัฒนกุลวงศ์นักกระตุ้นพัฒนาการ-
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...