BẢNG BÁO GIÁ - CÔNG TY CP TYGITS : GIÁ HẠT CHIA LẺ