รายชื่อลงทะเบียน 23-24 มิถุนายน 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ลงนามชื่อเฉพาะคาบเรียนและวันที่เข้าเรียนเท่านั้น
2
ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
3
หลักสูตร การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อพัฒนาครู
4
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
5
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น
6
ณ ชั้น 5 ห้อง สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7
** กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และสกุลของท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
8
** และกรุณานั่งตามลำดับที่นั่ง เพื่อความถูกต้องในการรับมอบวุฒิบัตร
9
10
โรงเรียน
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุล
11
ธัญวิทย์1นางสาว
พัสตราภรณ์
วงษ์มิตรแท้
12
ธัญบุรี2นางจิราพรธำรงเกียรติ
13
ธัญบุรี3นายอนันต์ธำรงเกียรติ
14
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4นางชบาเมืองจีน
15
วัดดอกไม้5นางสาวสุธาสินีไสยสมบัติ
16
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์6นางสาววันดีทรงศักดิ์วาตรี
17
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์7นางสาวมะลิวัลย์ชูเกียรติศิริ
18
วัดบางโฉลงใน8นางสาววิภารัตน์สมบูรณ์ผล
19
ซานตาครูสคอนแวนท์9นางจริทร์ทรงพุฒิปัญญา
20
ซานตาครูสคอนแวนท์10นางสาวกาณน์กาญจนมนตรี
21
บดินทร์เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ๒)
11นางกนิษฐาอุ่นอนันท์
22
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
12นางสาวประภายถาโรจนพันธ์
23
ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
13นายบัณฑิตวินิจธรรม
24
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
14นางสาวกมลวรรณมิตรกระจ่าง
25
พิชัยรัตนาคาร15นางสาว
ธัญญารัตน์
ศรชนะ
26
พิชัยรัตนาคาร16นางสาวอุไรวรรณสุขผล
27
ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
17นางปรีดาสิงหะเสนา
28
วัดแพรกษา18นายกฤษดากรสังข์ทอง
29
สมุทรปราการ19นางสาวจงจิตรื่นภาคทรัพย์
30
ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน20นางแสงหล้าเรืองพยัคฆ์
31
อนุบาลช้างน้อย21นางสาว
ลัดดาวัลย์
สุรชาญชัย
32
อุทัยวิทยาคม22นายชาลีวงษ์รักษ์
33
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร23นางภาวดีทองอุดม
34
วัดทรงธรรม24นายภัทรพลแก้วเสนา
35
หอวัง25นายณัฏฐพัฒน์ทองศรี
36
สมุทรสาครวิทยาลัย26นางนิภาบัวผัน
37
สมุทรสาครวิทยาลัย27นางสาวปัทมาสีหานาม
38
ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
28นางมณีตะกุดแจ่ม
39
บดินทร์เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
29นายณฐาภพฟ้ากระจ่าง
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รวมพลีงแบบ PLC รศ.ดร.พิมพันธ์
สอนภาษาไทย ผศ.อัมพร
เทคนิคสอนอังกฤษผ่านเล่นละคร ผศ.เฉลิมพล
สอนคิดสร้างสรรค์ให้เด็กไทย 4.0 ผศ.ดร.จงดี
วิทยาการคำนวณ รศ.ยืน
Activity Based learning ดร.นิสัย
Geogebra อ.รัชดา 10
 
 
Main menu