ส่งลิงค์งานที่ 6.5 เรื่องการออกแบบวิธีการนำเสนอ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลากรอกชื่อ-สกุล เลขที่ สมาชิกในกลุ่มกรอกห้อง
วางลิงค์งานนักเรียนที่นี่
2
27/9/2018, 14:51:18
1.ด.ญ.สุดารัตน์ ศาสตราชัย เลขที่37
2.ด.ญ.รัฐพร หอมชื่น เลขที่13
3.ด.ญ.พิมวิไล มะโนรัตน์ เลขที่26
4.ด.ญ.กรรณิกา วงค์คำตา เลขที่2
5.ด.ญ.ชนันดา อุดมลาภ เลขที่10
1
https://docs.google.com/document/d/1qkpxP-8ppE7FCJPn5TbwmuwBSJnAf7TNb4lL85HWjSo/edit
3
27/9/2018, 19:12:55
เด็กชายธนภัทร จูมดอก เลขที่ 15
เด็กหญิง เฉิดฉัน ฉิมขันธ์ เลขที่ 8
เด็กหญิง อธิชา โมทอง เลขที่ 39
เด็กหญิง ลลิตา หว่างเทียนเลขที่ 31
เด็กชาย พงค์พิช วันศุกร์ เลขที่ 24
1
https://docs.google.com/document/d/19OZ7M1F9PmLsjF1Z5_UQQutmkztntvdZG3RRqEW71eE/edit
4
27/9/2018, 20:14:48
ด.ช.ฉัตรมงคล สุภาพรม เลขที่7
ด.ช.ธนาทรณ์ โพธิสิงห์ เลขที่16
ด.ญ.วรัชญา บุญกัณฑ์ เลขที่32
ด.ญ.ปภาดี เหมาะดี เลขที่23
ด.ญ.อภิสรา การวิชา เลขที่40
1
https://docs.google.com/document/d/1OLN9PeZnH80_-EI9rsAmviTj5jKxOCzi7-_J1L8tol4/edit
5
28/9/2018, 19:37:12
เด็กหญิงกนกทิพษ์ สองสวัสดิ์ เลขที่1
เด็กหญิงชนัญธิดา สิมุฒิ เลขที่9
เด็กหญิงทองกร ลำพุทธา เลขที่14
เด็กชายพิทักษ์ ทุ่มเที่ยง เลขที่25
เด็กหญิงสุพัตรา ลินทอง เลขที่38
1
https://docs.google.com/document/d/1eDJK1-2CO_8mJv8CsStYwK-hx_3RLmdVk6sKZU9lk7k/edit?usp=sharing
6
28/9/2018, 22:02:37
1.ด.ช.มงคลชัย ช่วงโชติ เลขที่ 28 ม.1/1 (หัวหน้า)
2.ด.ญ.ชลธิชา สาสุด เลขที่ 11 ม.1/1 (ผู้ปฎิบัติงาน)
3.ด.ญ.กวินธิดา ปองดอง เลขที่4 ม.1/1 (เลขา)
4.ด.ช.ศุภกร แก้วพิลา เลขที่35 ม.1/1 (ผู้ปฎิบัติงาน)
5.ด.ญ.นภารัตน์ สว่างวงศ์สกุล เลขที่ 19 ม.1/1 (รองหัวหน้า)
1
https://docs.google.com/document/d/1Q6AS-gFV81ve3Z0GUjgrWr3cJfswArksN4xxsd-88Pg/edit?usp=sharing
7
28/9/2018, 22:03:21
1.ด.ช.มงคลชัย ช่วงโชติ เลขที่ 28 ม.1/1 (หัวหน้า)
2.ด.ญ.ชลธิชา สาสุด เลขที่ 11 ม.1/1 (ผู้ปฎิบัติงาน)
3.ด.ญ.กวินธิดา ปองดอง เลขที่4 ม.1/1 (เลขา)
4.ด.ช.ศุภกร แก้วพิลา เลขที่35 ม.1/1 (ผู้ปฎิบัติงาน)
5.ด.ญ.นภารัตน์ สว่างวงศ์สกุล เลขที่ 19 ม.1/1 (รองหัวหน้า)
1
https://docs.google.com/document/d/1Q6AS-gFV81ve3Z0GUjgrWr3cJfswArksN4xxsd-88Pg/edit?usp=sharing
8
27/9/2018, 21:01:35
ด.ญ. กุลยา กลิ่มเกลี้ยง เลขที่ 5
ด.ช. ปภาวิชญ์ พวงสุข เลขที่ 19
ด.ญ. ภัทรสุดา ทองห่อ เลขที่ 27
ด.ญ. อธิตญา กมลรัตน์ เลขที่ 37
ด.ญ. ไอลดา ปริญญาสกุลวงศ์ เลขที่ 40
2
https://docs.google.com/document/d/1vOL5aeqxdISjMcMtnD-sp-zMNADE4npkiSl3APbQPU8/edit?usp=sharing
9
28/9/2018, 20:03:29
1.ด.ญ. ปิยะธิดา จันทะเพชร เลขที่ 21
2.ด.ญ. พรภิลัย ไชยเสริฐ เลขที่ 23
3.ด.ญ. พิมลรัตน์ วังมนตรี เลขที่ 25
4.ด.ญ. พิไลพร ศรีแก้ว เลขที่ 26
5.ด.ญ. อาริยา สิมลี เลขที่ 39
2
https://docs.google.com/document/d/19JM1KFwykuxmW8yiL6Fpwmiwl7Y21KZfnlZZzBH8IHw/edit?usp=sharing
10
30/9/2018, 11:05:52
ด.ญ.กนกกร นวลแก้ว เลขที่ 1
่ด.ช.จารุกิตติ์ โสมอินทร์ เลขที่ 9
ด.ญ.ชินรัตน์ จันทรเสนา เลขที่ 13
ด.ญ.ปวันรัตน์ คำหงษา เลขที่ 20
ด.ญ.วาสิตา บรรลุ เลขที่ 29
2
https://docs.google.com/document/d/1-WBHMPAP39b-dIQOiXncahYFt_4-fawPAQLn0_4B_-k/edit?usp=sharing
11
30/9/2018, 12:10:24
1ด.ช. วรเมธ คำวงษา เลขที่ 28
2ด.ญ.ศศิพิมพ์ จันทร์โครต เลขที่ 31
3ด.ช.วิทวัส โสภิพันธ์ เลขที่ 30
4ด.ช. ธีรดนย์ สุพรรณ เลขที่ 17
5ด.ช. กฤตพงษ์ คำสี เลขที่ 3
2
https://docs.google.com/document/d/1ZqnHrH1g1sYv9tMiWX9hMHSYzcUbHZk1LceCwM7A5IA/edit?usp=sharing
12
26/9/2018, 17:40:39
ด.ญ.นวรี โทนุกาล เลขที่12 ชั้นม.1/3
ด.ช.บารมี มิ่งไชย เลขที่ 15 ชั้นม.1/3
ด.ญ.ปุญญิสา จันทะเมนชัย เลขที่19 ชั้นม.1/3
ด.ญ.พัชรี บุญลือ เลขที่23 ชั้นม.1/3
ด.ญ.ศิรภัสสร บางทราย เลขที่31 ชั้นม.1/3
3
https://docs.google.com/document/d/1cz8soBgTGjo7Yc5xto1qu50SaNVu8rfdrLK5_KwsFvo/edit?usp=sharing
13
26/9/2018, 22:41:15
ด.ญ.จิระนันท์ สารคะณา เลขที่ 4
ด.ญ.ชนาพร เพียรกล้า เลขที่ 5
ด.ญ.ธวัลยา ลาภบุญ เลขที่ 10
ด.ช.วชิระวุฒิ แสนสุด เลขที่ 27
ด.ญ.สุดารัตน์ อรรถรัตนศักดิ์ เลขที่ 35
3
https://docs.google.com/document/d/13w6MGmoN_i_rHaB6DSqdlMmqYslsbUia9ssyTcIDe2I/edit?usp=sharing
14
27/9/2018, 21:56:18
1.ด.ญ.กัตติญา ปาชาติ เลขที่1
2.ด.ช.กิตติพร วงศ์ชาชม เลขที่2
3.ด.ญ.ปวีณา ชมภูแสน เลขที่17
4.ด.ญ.ปัณณธร ปัญญานาม เลขที่18
5.ด.ญ.ภาณุมาศ สุวรรณมงคล เลขที่ภ
3
https://docs.google.com/document/d/1b0ZmWMhQY0dgOdNhK3jZfqeivSUtuoaayao0RPhMcSk/edit#
15
28/9/2018, 20:21:14

1ด.ญ.นันทิชา จงรักษ์
2ด.ญ.พณณกร นาคอ่อน
3ด.ญ.รวิสรา เพียช่อ
4ด.ช.ศุภกิตติ์ วระโพธิ์
5ด.ญ.อิษริญา พันธมา
3
https://docs.google.com/document/d/1GK_GF_xS5epVxZpNjb58NEepscAzWsW3JZcYxMDbNZA/edit?usp=sharing
16
1/10/2018, 12:51:48
ด.ญ.จิตอารีย์ สีงาม 3
ด.ญ.ธมลววณ ศรีประเสริฐ 9
ด.ญ.พนชกร มาระครอง 22
ด.ญ.ศศิกาญจน์ บุญหาญ 30
ด.ญ.วรรณิดา สมบูรณ์ 28
ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ มงคลแสน 11
3
https://docs.google.com/document/d/1u8taWkHNz9wKttTZAW1cWEVDlmADlNLWfGmw7ss5S1o/edit?usp=drivesdk
17
1/10/2018, 16:29:51
1ด.ช.บรรณวิชญ์ ช่วยสุข 14
2ด.ช.พงศธร ชาลีโสม 20
3ด.ญ.สุชาดา เจนกสิกิจ 34
4ด.ญ.สุพิชชา ชัยธิสาร 37
5ด.ช.ปกรณัฐช์ เสนาปริพัฒน์ 41
3
https://docs.google.com/document/d/1kvIMxv6JrlSecCUHu9TIV9oVde8jp1LikfrQcnV3Xsk/edit?usp=drivesdk
18
23/9/2018, 10:28:06ด.ช.สิรภพ เสงี่ยมศักดิ์
6
https://docs.google.com/document/d/1yYv5QNWFfgQcz76YizwJl9FAuuMmQ-LndhcqpTXTswI/edit?usp=sharing
19
25/9/2018, 13:24:11ด.ช.กฤษฏิ์ บานแย้ม6
https://docs.google.com/document/d/1pUwySbA_L50wHjDPv7RHWgC0kCbunQJs4aKqyB8EAN8/edit?usp=sharing
20
25/9/2018, 13:24:53ด.ช.กฤษฏิ์ บานเเย้ม ม.1/6 เลขที่ 36
https://docs.google.com/document/d/1pUwySbA_L50wHjDPv7RHWgC0kCbunQJs4aKqyB8EAN8/edit?usp=sharing
21
27/9/2018, 13:24:10ด.ญ.ภัทรพรรณ เกษกุล เลขที่216
https://docs.google.com/document/d/1ZG7xO8RE188BZ5D7gSfVcwlUXIbrzXXJLlKRN6poaK0/edit
22
27/9/2018, 13:29:20เกศมณี โมลา เลขที่1.6
https://drive.google.com/file/d/1K5DIjR03k9R4jXYJmtE_twt6LiCKydqU/view?usp=sharing
23
27/9/2018, 13:30:27เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุทธิประภา6
https://drive.google.com/file/d/1d9U13exMZILQWtJdRgrdno5pwQ0cIZiN/view?usp=sharing
24
27/9/2018, 19:44:44เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเสียง6
https://drive.google.com/file/d/1f3PBbwpmfoNDWPAyq_GKT61R7KK6yaOb/view?usp=sharing
25
28/9/2018, 10:39:28ด.ช.ศราวุฒิ สีตะมา6
https://drive.google.com/file/d/1audJlEH1CGHsBKDLa_k5VhDUzTGQVwOJ/view?usp=sharing
26
28/9/2018, 11:11:54ด.ญ.ทิพย์วรรณ์ ศรีคำ6
https://docs.google.com/document/d/1Fi8bkCa7uJGzgq8402qSQNEXjoepZ3FBQTPJv3rXsuE/edit
27
28/9/2018, 16:30:43ด.ญ.วิชญาดา ฐิตะโพธิ์6
https://docs.google.com/document/d/1JtcwBEfm6J18jHwD5YGQI0_Qg_6N5WN4orx3wGvjy8k/edit?usp=sharing
28
30/9/2018, 10:25:24ด.ญ.วรันธร เยาวบุตร เลขที่236
https://docs.google.com/document/d/1-wRI-Fkl8BNCdY8Oq7CluBITRpmUqEBwmLDBdUmIC84/edit
29
30/9/2018, 20:04:58ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์6
https://docs.google.com/document/d/1LxrX6Um3dp1DaZU6rNqiJIoyoKs_0PKzsXOB7WUEBrk/edit?usp=sharing
30
1/10/2018, 18:24:09ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร6
https://drive.google.com/file/d/11RccAI_v4zsxv9tbpfBItVFlOmHLmcbr/view?usp=drivesdk
31
2/10/2018, 13:34:43์เด็กหญิงนัทชา วงศ์พิมพ์ เลขที่156
https://docs.google.com/document/d/1avBRVQD6GjblMZ8mQDKuoZYL4O0nqsUrB71QpMBjQGI/edit?usp=sharing
32
2/10/2018, 21:41:09ด.ช.ภูวดล พลเยี่ยม เลขที่ 226
https://docs.google.com/document/d/1UoNv5NOZqWsbTfc7dWJ8XKB-kGCTQAtQaFLkdA_inOM/edit?usp=sharing
33
3/10/2018, 12:48:02ด.ญธัญพร สุนทองห้าว เลขที่136
https://docs.google.com/document/d/1p91fg_MgyuA65Mj6_a-fMiR6pdD75XMMyzJUXj2UrWk/edit#heading=h.30j0zll
34
3/10/2018, 16:39:53ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์ เลขที่86
https://docs.google.com/document/d/1aCkpe5aG5s-L9J9lhymXVRqs2yij6ux23DtWqvSjbwQ/edit?usp=sharing
35
3/10/2018, 21:54:53ด.ญ.ศศิธารา นรารักษ์ เลขที่ 296
https://docs.google.com/document/d/1UvGWskrJRTipUiJWXEB_Rmq9S8qVT_fze7GToKJ5k5U/edit?usp=sharing
36
4/10/2018, 8:59:23ด.ช.พีรวิชญ์ สุนาวงค์6
https://docs.google.com/document/d/1d9XjAH3BRAE1DsBP_aubGe6cNGInwDzZof4_H-U_gLk/edit
37
4/10/2018, 10:39:13ด.ญ.อารดา แสงโชติ6
https://docs.google.com/document/d/1SD1rIlBwtwKz6CcsTmAzU5qDKbVuMdsd1WF6uyS5bI8/edit
38
4/10/2018, 12:29:00เกศมณี โลมา เลขที่16
https://docs.google.com/document/d/1TdrFRM9GS9FD9q1k0xZ_T-po2Tysvh7Cf9vB4YHugmg/edit?usp=drivesdk
39
4/10/2018, 13:32:13ด.ญ.สุชาวดี กะนะหาวงศ์6
https://drive.google.com/file/d/1YNKSfkF66Uyjr31rvmsJGUzZKJ9lrhTE/view?usp=drivesdk
40
4/10/2018, 13:59:52ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร6
https://drive.google.com/file/d/11RccAI_v4zsxv9tbpfBItVFlOmHLmcbr/view?usp=drivesdk
41
4/10/2018, 14:06:45ด.ช.บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ6
https://docs.google.com/document/d/148Sm_xBJtupEPVRymYhVZfXsT8jRwqHU5v_XonEtdpM/edit?usp=drivesdk
42
4/10/2018, 16:55:28ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร(ส่งอีกรอบ)6
https://drive.google.com/file/d/1XhdqCYJdIur5fNfG5YRQSKhA9luH7AoD/view?usp=drivesdk
43
4/10/2018, 21:29:27ด.ช.วีรากร พสุมาตย์ เลขที่ 276
https://docs.google.com/document/d/17zn-XaUlfehHrPvz9hhjJvHnpjbsBb5bPlgNHmd8DfI/edit?usp=sharing
44
5/10/2018, 11:04:36ด.ช.จิรศักดิ์ บัวศรี เลขที่46
https://drive.google.com/file/d/1gAQPOFKTecUNMruTI3mov-08Llj73qf-/view?usp=drivesdk
45
5/10/2018, 13:40:02ด.ช.ธีรภัทร จินดาละออง6
https://docs.google.com/document/d/1wZj0EWPzzYd_wO67SwTpTQoj3RjsLP6RqqR_K9sJn4Y/edit?usp=sharing
46
23/9/2018, 9:08:16
1.ด.ช.นนทิวัชร์ สุภาษร เลขที่12
2.ด.ญ.กานต์ธิดา อาษาศรี เลขที่2
3.ด.ญ.บุญญิสา สุวะนาม เลขที่18
4.ด.ญ.อรสา สุขปลั่ง เลขที่39
5.ด.ญ.อัจฉรา วินโย เลขที่40
8
https://drive.google.com/file/d/12vyQ0oKmJem50Zn66LIGdkO5mkxZO42n/view?usp=sharing
47
23/9/2018, 9:09:27

1.ด.ช.นนทิวัชร์ สุภาษร เลขที่12
2.ด.ญ.กานต์ธิดา อาษาศรี เลขที่2
3.ด.ญ.บุญญิสา สุวะนาม เลขที่18
4.ด.ญ.อรสา สุขปลั่ง เลขที่39
5.ด.ญ.อัจฉรา วินโย เลขที่40
8
https://drive.google.com/file/d/12vyQ0oKmJem50Zn66LIGdkO5mkxZO42n/view?usp=sharing
48
23/9/2018, 11:35:21
เด็กชายกฤษฎิ์ แดงมะแจ้ง เลขที่1
เด็กหญิง น้ำทิพย์ คำศรี เลขที่16
เด้กหญิง ปาริชาติ ใชคินี เลขที่ 21
เด็กหญิง มัลลิกา เถาว์โมลา เลขที่ 27
เด็กหญิง ศศิธร อภัยพันธ์ เลขที่33
8
https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32
49
25/9/2018, 9:13:48
ด.ญ.จิรนันท์ แก้วไพฑูรย์ เลขที่ 3
ด.ช. ธนัชชัย คูณพล เลขที่ 7
ด.ญ. นันทิชา ทองไชย เลขที่15
ด.ญ. เบจรัตน์ นามวงค์ เลขที่19
ด.ญ. วนิชญา สุขไชย เลขที่30
8
https://drive.google.com/file/d/1jyzO1oJ5XAODdLVhuBiX1E-bNPR2JN3D/view?usp=sharing
50
25/9/2018, 10:35:15
1 ด.ช. ศตวรรษ. มาศพันธ์ เลขที่ 32
2ด.ญ.มนัสพันธณ์. ต้นโพธิ์. เลขที่ 26
3ด.ญ.ปาเจรา ชื่นตา เลขที่20
4 ด.ญ. ณัฐนันท์ ไชยครุฑ เลขที่ 5
5ด.ญ. พิชญา คูณมา. เลขที่24
8
https://docs.google.com/document/d/17VnNQdDWACCqLyaieTiYgaQWWydej8tfJg9H5l6oAyI/edit?usp=drivesdk
51
26/9/2018, 16:11:07
ด.ญจิราภัทร สิงห์ทอง เลขที่4
ด.ชธนากร แก้วชาติ เลขที่8
ด.ญธัญญา บุญทวี เลขที่ 10
ด.ญยุวธิดา วันดึก เลขที่29
ด.ชสุชานนท์ สุภาจันทร์ เลขที่ 34
8
https://docs.google.com/document/d/1MoD18nuzjQlVe-soF3IspCFybefiQfeXtOLoeDVMuFg/edit?usp=sharing
52
26/9/2018, 16:39:49
เด็กชายนครินทร์ ทุมโจ้ เลขที่11
เด็กหญิง ปุณยวีร์ ศรีณรงค์กูล เลขที่ 22
เด็กหญิง ภัทราพร สมบัติกำไร เลขที่ 25
เด็กหญิง วิจิตรา ไชยนา เลขที่ 31
เด็กหญิง สุภิชาณี อยู่มั่น เลขที่ 36
8
https://drive.google.com/file/d/1DZ8EhLuIkgb7dTOvvtK-op0OTTqwshtz/view?usp=sharing
53
26/9/2018, 19:45:24
เด็กชาย กฤษฎิ์ แดงมะแจ้ง เลขที่ 1
เด็กหญฺิง น้ำทิพย์ คำศรี เลขที่16
เด็กหญิง ปาริชาติ ใชคินี เลขที่21
เด็กหญิง มัลลิกา เถาว์โมลา เลขที่ 27
เด็กหญิง ศศิธร อภัยพันธ์ เลขที่ 33
8
https://drive.google.com/file/d/1Y0xNM8Nr_bwLKsXF-K41NxGQX9ynTwzu/view?usp=sharing
54
27/9/2018, 19:52:34
1. เด็กชาย กฤษฎิ์ แดงมะแจ้ง เลขที่ 1
2. เด็กหญิง น้ำทิพย์ คำศรี เลขที่ 16
3. เด็กหญิง ปาริชาติ ใชคินี เลขที่ 21
4. เด็กหญิง มัลลิกา เถาว์โมลา เลขที่ 27
5. เด็กหญิง ศศิธร อภัยพันธ์ เลขที่ 33
8
https://drive.google.com/file/d/1O8GWkWkSDObju31DoqYuioBH8DubdNwY/view?usp=sharing
55
28/9/2018, 20:36:01
1. ด.ช. ทินธนวัฒน์ สีหาบุตร เลขที่6
2. ด.ญ. นรีรัตน์ จีนอิ่ม เลขที่13
3. ด.ญ. นวิยา บุญเหลื่อม เลขที่14
4. ด.ญ. มาณีณัฎฐา อัคฮาด เลขที่28
5. ด.ช. อนพัทย์ พันเทพ เลขที่37
8
https://drive.google.com/file/d/1Q4Hi_nbKVPDsIDYsPqM1HkbEj-JwhQXm/view?usp=sharing
56
26/9/2018, 20:14:07
ด.ช.ชนกชนม์ นวลอินทร์ เลขที่5
ด.ญ.ปริชญา ปรือทอง เลขที่18
ด.ช.ปุญญพัฒน์ ผิวขำ เลขที่21
ด.ช.วันฉัตร บุบผาพวง เลขที่29
9
https://docs.google.com/document/d/1pgSVlCn3gdTkr_X3WM_3TywaAIGDZto0c6BE9DSLWEQ/edit?usp=sharing
57
27/9/2018, 22:29:12
ด.ช. นภัสรพีร์ พาหา เลขที่ 16
ด.ญ. ชยสร ลิธิทิศ เลขที่ 7
ด.ญ. พัณณิตา บุญหลง เลขที่ 23
ด.ญ. ศศิธร วิลับรัตน์ เลขที่ 32
9
https://drive.google.com/file/d/1VIuN4YPGWUKyJ7U9QZuPk2e9e4SMAsTE/view?usp=drivesdk
58
27/9/2018, 22:34:29
1.ด.ช เจต​นิพัทธ์​ ก้อน​ทอง​ เลขที่​3
2 ด.ญ ทิพย์​สุคนธ์​ ศรี​เนตร​ เลขที่​12​
3. ด.ญ ปาน​ตะวัน​ ธ​ิ​ษ​า​ไชย​ เลขที่​20
5 ด.ญ รักษ์​ชนก​ บัว​ทอง​ เลขที่​27​
9
https://docs.google.com/document/d/1bLgC5dTqVlZGedGPT_TCIXfH2asdQPill9c1b_ufgQ8/edit?usp=drivesdk
59
2/10/2018, 21:44:22
ด.ญ.ชนัดดา กาฬจันทร์ เลขที่4 ด.ช.นรบดี จันมี เลขที่17 ด.ช.พงศภัศ ทองเกตุ เลขที่22 ด.ช.วีระพํฒ จัตุรัส เลขที่30
9
https://drive.google.com/open?id=1QZs-nbga94xuWQvP1FdIf2O3aiYtwzm_
60
24/9/2018, 20:47:03
ด.ช.คฑาทอง ทางนะที เลขที่ 5
ด.ช.เศรษฐี อากาศวิภาต เลขที่ 30
ด.ช.ปริญญา สีแดง เลขที่ 19
ด.ช.สิทธิภพล กงทอง เลขที่ 33
ด.ช.ธนกฤต กาฬจันทร์ เลขที่ 11
11
https://docs.google.com/document/d/18JCE-eABR9gJ0xkfGndxUJajRsCqWfWVQKkriQEExPY/edit
61
25/9/2018, 20:48:02
ด.ช.เสกลาภ พันธ์สวัสดิ์ 34
ด.ช.วิชชากร มุสิกะสาร 29
ด.ช.พีรวิชญ์ ใจกล้า 20
ด.ช.กฤติธี ชนะเคน 2
ด.ช.ธนพนธ์ บุญแปลง 12
11
https://docs.google.com/document/d/1CKPuCG41JlH37GYYZmwL8Ou6MZ6FoGfRQe6ZUpoRYYA/edit
62
25/9/2018, 21:03:19
1 เด็กชาย ธนพัต สุภาพรม เลขที่ 13
2 เด็กชาย เมธิชัย แสงนวล เลขที่ 27
3 เด็กชาย กรวิชญ์ กาณวงค์ เลขที่ 1
4 เด็กชาย ชินาทิพย์ บุญศรี เลขที่ 9
5 เด็กชาย อนึพนล์ กลิ่นทรายฟอง เลขที่ 35
11
https://drive.google.com/file/d/1V1snohYtG7WdN_L52pJiryL8k0tuaCIu/view?usp=sharing
63
5/10/2018, 14:23:45
1ด.ช. ก้องภพ มหิศยา เลขที่่ 4
2ด.ช. สถาพร แสนทวีสุข เลขที่ 31
3ด.ช. ฐิติโชติ ถาวงษ์ เลขที่ 10
4ด.ช. นิติภูมิ โฉมเฉลา เลขที่ 18
5ด.ช. ภัทรพล หาญจำปา เลขที่ 22
11
https://docs.google.com/document/d/1ZxHXD2sANxm4DfqgpEE-Z728qVNfNksToiqROXqMvUw/edit?usp=sharing
64
5/10/2018, 11:33:47
ด.ญ.ชนมน สุวรรณมณี เลขที่5
ด.ช ภูมิภัทร พยัคฆศิรินาวิน เลขที่ 18
ด.ญ.มิลลี่ สมิธ เลขที่21
ด.ญ.สุรีรัตน์ ภูมีศรี เลขที่29
12
https://docs.google.com/presentation/d/1HIGOxZ5CKLvq-paSKjZqa2EfrsR9QY39j0XL9tyayIE/edit?usp=sharing
65
5/10/2018, 12:03:30
ด.ญ.ลฎาภา อินงามธีรติ
ด.ญ.อัจฉราพพรณ สกุลไทย
ด.ช.ชัชวาล อุตโท
ด.ช.ภานุวิชญ์ อำนาจศิริโชติ
12
https://docs.google.com/presentation/d/1hL2Eg7TfT8sLGt_dXcb1r96QaSF6Xexm0Ry8vNAkjr0/edit?usp=sharing
66
5/10/2018, 12:39:59
ด.ช.มนปกรณ์ แก้วอ่อน เลขที่20
ด.ช.สวิส สุทธิเดช เลขที่26
ด.ญ.กุลจิรา บุษดี เลขที่3
ด.ญ นาตาลี เถาว์โท เลขที่ 12
12
https://drive.google.com/file/d/1SxGyTNi5Fn-jJQ0ZbTYggxiR7q5cfrNj/view?usp=sharing
67
26/9/2018, 17:00:20
1 กัญญาภัค เกิดเจริญ เลขที่ 4
2 ทีฆกฤช อัคฮาด เลขที่11
3 ปาลิตา ชาลีนะ เลขที่ 19
4 วงศธร นีระวง เลขที่ 29
5 เสาร์วณี เเสนมี เลขที่ 37
13
https://docs.google.com/document/d/1wFHBJMktyjcc60JO3uy8eaL9iootKB9F3XFRjuHZFW8/edit
68
27/9/2018, 14:53:35
1.ด.ญกรรณิกาภร คชยาพันธ์ เลขที1
2.ด.ญเกตน์นิภา ทองเสริม เลขที่9
3.ด.ช นครินทร์ เข็มสุข เลขที่14
4.ด.ญภัสราภร จงเทพ เลขที่26
5.ด.ญศุจินทรา คำผาลา เลขที่34
6.ด.ญอัฉราพร ศรีวะวงศ์เลขที่41
13
https://docs.google.com/document/d/1ewjsYxp0_2-I7hwjPHg37JYqkTJxPz2n6L596ysje7Y/edit?usp=drivesdk
69
27/9/2018, 15:14:19
1.ด.ญ.กัลยากรณ์ จงรักษ์. เลขที่ 5
2.ด.ญ.ปภาวรินทร์ ปิตตาทะสา. เลขที่ 18
3.ด.ญ.พิชญ์ณภัทร ทานะขันธ์. เลขที่ 22
4.ด.ช.วิทวัส พรหมกาล. เลขที่ 30
5.ด.ญ.อนันตญา บัวทอง. เลขที่ 38
13
https://docs.google.com/document/d/1_5DlONc2DxCHHH8tQjQSyZ8q5zTnKocsraKqiaJxJzo
70
30/9/2018, 16:26:05
ด.ญ.กุลวดี สมใจ เลขที่8
ด.ช.นนทพัทธิ์ เดชวิไลพงษ์เลขที่ 15
ด.ช.พงษ์อนัน เครือดี เลขที่ 21
ด.ญ.เพ็ยพิชชา วงพิล เลขที่25
ด.ช.ศิวกร ปัญญานาม เลขที่ 33
13
https://drive.google.com/file/d/1OB3twJmTAAOeGzla17ItcyTUfAGYvIkU/view?usp=drivesdk
71
4/10/2018, 15:38:08
ด.ช.กิตติพศ ชลอกลางเลขที่6 บุษยาเมธัส พิจารสฤษดิ์ เลขที่17 ด.ญ.พิรญาณ์ สุขศรี เลขที่23 ด.ญ.ศิรประภา บุญจอง เลขที่ 31 ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีสิงห์ เลขที่ 39
13
https://docs.google.com/document/d/1hItEgREUGMfuiaHPqoKl13klKS2kSiI5vpQ67QvV5vw/edit?usp=sharing
72
5/10/2018, 10:50:18
กุลธิดา ชิตะวงศ์ เลขที่7
นภัสสร ดวงเนตร เลขที่16
พีรภัทร ธนูศรี เลขที่24
ศิรสิทธิ์ ผลทวี เลขที่ 32
อรนิตย์ ไชยพงษ์ เลขที่40
13
https://docs.google.com/document/d/1sXNEP5THcg1-QqeANzXky6tLlV3zekSJPQSZ7IWHd7M/edit?usp=drivesdk
73
5/10/2018, 13:12:26
ด.ญ กัญญาพัชร แมงกลาง เลขที่3
ด.ช ธนพงศ์ สารบุญ เลขที่20
ด.ช พงศกร คงบุญ เลขที่20
ด.ช รณยุทธ ยิ่งลาภ เลขที่28
ด.ญ สุวิชาดา ปากอุตสาห์ เลขที่36
13
https://docs.google.com/document/d/1ZsDPbyBMkQCN2aO-THZKgPcX-xvoZ1fCX8xwkRRJJvA/edit?usp=sharing
74
30/9/2018, 15:00:48
ด.ญ.อารดา ถาวร เลขที่38
ด.ญ.มณีรัตน์ ทำชอบ เลขที่25
ด.ช.พงศภัค คำแก้ว เลขที่14
ด.ช.ณัฐวุฒิ สิทธิกำแหง เลขที่8
ด.ช.ธิเบศร์ ก้องเวหา เลขที่9
14
https://docs.google.com/document/d/10Asb5DXngDiuhseZKDt5V_EB-xsjNwNUaBEdkkOM0VI/edit
75
21/9/2018, 18:16:12
ด.ช.จิรายุ สดสูง เลขที่7
ด.ญ.ณัฐวดี ดวงดี เลขที่12
ด.ญ.ภัทรมัย มุ่งดี เลขที่24
ด.ญ.อินทิรา งามดี เลขที่ 40
15
https://docs.google.com/document/d/1aXIVG583xr8or2czEcVjM9yR-wGaTRBATgVTiDa0fMQ/edit
76
26/9/2018, 19:42:22
เด็กชายคัคนินท์ บุญเจริญ เลขที่ 6
เด็กชายทวีชัย ศรีใส เลขที่ 13
เด็กหญิงนฤมล สุขสะอา เลขที่ 17
เด็กชายสิริศักดิ์ ประเสริฐศรี เลขที่ 34
เด็กหญิงสุกัญญา ลอยร่อน เลขที่ 35
15
https://docs.google.com/document/d/1Bfjw_aD5MYvzjqin3uIhAfcb09Lx6feuH44ysqBt3Kc/edit
77
27/9/2018, 14:55:34
ด.ช.ศุภโชค สาระพิชญ์ ชั้น ม.1/15 เลขที่ 31
ด.ญ.พรพิมล ชะวัยเกตุ ม.1/15 เลขที่ 22 ด.ญ กมลรัตน์ พิมพ์ดี ม.1/15 เลขที่ 2 ด.ช. พีรทัต จันทะหงษ์ ม.1/15 เลขที่ 23
15
https://docs.google.com/presentation/d/1bRMvcvQirdOfZd2CCYUD-UlaKZM2628UpSkgYD6amSg/edit#slide=id.p
78
27/9/2018, 15:04:44
ด.ญ. ทิพย์สุดา คุ้มประดิษฐ เลขที่ 15
ด.ญ.ญารินดา พรมทาเลขที่ 9
ด.ช. การัณยภาส แสนวีสุข เลขที่ 4
ด.ช. อภิปรัชญา การวิบลูย์ เลขที่ 38
15
https://docs.google.com/document/d/1A7dxVx69uwORROA4gNd6BmhS4R4OTIVfCCoA_6DMOdY/edit
79
27/9/2018, 15:18:08
ด.ช.ศุภโชค สาระพิชญ์ ชั้น ม.1/15 เลขที่ 31
ด.ญ.พรพิมล ชะวัยเกตุ ม.1/15 เลขที่ 22 ด.ญ กมลรัตน์ พิมพ์ดี ม.1/15 เลขที่ 2 ด.ช. พีรทัต จันทะหงษ์ ม.1/15 เลขที่ 23
15
https://docs.google.com/document/d/1Wu-rFJDngLm5HIQrAyzy2Hx52Lbv7EfAgLttrBNmvn0/edit
80
4/10/2018, 20:09:18
1.กิติศักดิ์ รัตนโสภา เลขที่4
2.พงศภัค แก้ววงค์ษา เลขที่19
3.มนตระการ หวังผล เลขที่21
4. ละอองดาว เนตรพันธ์ เลขที่25
5.อรทัย สุวะไกร เลขที่38
16
https://docs.google.com/document/d/1Ly29RpilRAJfjj01ruCXEjT99H-La9SRI83P945aky8/edit?usp=drivesdk
81
4/10/2018, 20:26:37
ด.ช.เขจมศักดิ์ ขุนฟอง เลขที่5
ด.ญ.ปาริฉัตต์ จรัญกลาง เลขที่17
ด.ญ.วราพร ปฏิโชติ เลขที่26
ด.ญ.อมลรดา คงเมือง เลขที่ 37
16
https://docs.google.com/document/d/1epJoIBRK2rlLsL4gfE3TDo2IYbVeuULzGrLbjcRzbp4/edit?usp=drivesdk
82
5/10/2018, 15:04:26
ด.ญ.แจ๊สมิน ชินณะโชติ เบลเค้น เลขที่ 4
ด.ญ.ธิดารัตน์ อุทิตสาร เลขที่ 11
ด.ช.ภูวณัช พรมรักษ์ เลขที่ 19
ด.ช.สิปปกร วรรณสินธุ์ เลขที่ 28
12
https://drive.google.com/file/d/1MpauiWQcj77BrixZwEYJc5DAOB2dpYHP/view?usp=drivesdk
83
5/10/2018, 15:06:01
ด.ช.ก้องภพ มหิศยา เลขที่ 4
ด.ช.ฐิติโชติ ถาวงษ์ เลขที่ 10
ด.ช.สถาพร เเสงทวีสุข เลขที่ 31
ด.ช.ภัทรพร หาญจำปา เลขที่ 22
ด.ช.นิติภูมิ โฉมเฉลา เลขที่ 18
11
https://docs.google.com/document/d/1lhQ8gaEW_f9Gzdq75wD48AMBShsn9m3fVge9yhZg5VU/edit?usp=sharing
84
5/10/2018, 15:29:03
จุลจักร บุญพุทธ
กฤษณะ ชมภูศรี
ธีรโชติ จันทร์แดง
ภูตะวัน แสงแก้ว
ภาณุพศ์ จันทร์โทวงศ์
11
https://drive.google.com/file/d/1XbUQIYZv-5DxTDkInPTsG5oR-QqDEIn3/view?usp=sharing
85
5/10/2018, 16:13:12
เด็กชาย เมธัส สาระคุณ เลขที่26 (หัวหน้ากลุ่ม)
เด็กชาย อิสรายุทธ แก้วมงคล เลขที่36 รองหัวหน้ากลุ่ม)
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ศรเพชร เลขที่14 (เลขา)
เด็กชาย ชยพล เสนาพรม เลขที่8 (สมาชิกในกลุ่ม)
11
https://docs.google.com/document/d/1nocm5TNu87i9OUjMbAWWSUKN85r_G7f-LfRnHiKAZIw/edit
86
5/10/2018, 16:37:24
1.ด.ช.ยศกร แก้วทอง เลขที่28
2.ด.ช.อิสรายุทธ แก้วมงคล เลขที่36
3.ด.ช.นพรัตน์ เพชรศรี เลขที่16
4.ด.ช.จักรพันธุ์ จักษุพันธ์ เลขที่6
11
https://docs.google.com/presentation/d/10aKzn9kk94y23kYFQE-RwEHY679Mcqwz8l6gc7nHPHI/edit?usp=sharing
87
5/10/2018, 16:47:24
1.ด.ญ ภัทรศรี ซานี่ เลขที่ 21
2.ด.ญ ช่อชฎา กสิผล เลขที่4
3.ด.ญ อภิญญา อุคำ เลขที่ 34
4.ด.ช วิโรจน์ สนอุป เลขที่ 29
14
https://docs.google.com/document/d/1lYR7tbToVqExgGmww7UQvkvUD77QdUeq-mK3CH1Ijfo/edit
88
5/10/2018, 19:17:06
ด.ญ.กานต์ธีรา พยัฆพันธ์ เลขที่ 1
ด.ช.ธนกฤต สุตะคาร เลขที่ 9
ด.ช.พัทธดนย์ บุญเกษม เลขที่ 14
ด.ญ.ศิรภัสสร แสวงดี เลขที่ 25
12
https://drive.google.com/file/d/1GTq2SOdszh3PrG56n_95U2siAwuGNR4f/view?usp=sharing
89
5/10/2018, 19:35:10
ด.ช.ตะวัน ดารุณ เลขที่ 8 ด.ญ.พิรานันท์ วรรณกาล เลขที่15 ด.ญ.ศิรัณย์พร ทำชอบ เลขที่24
12
https://docs.google.com/presentation/d/1RwkZn8l5yHIkaFsXXvgoizu77OGyg6dISuFyU82aMUI/edit#slide=id.p6
90
5/10/2018, 19:44:04ด.ญ.ชลนิภา สังข์ทอง6
https://docs.google.com/document/d/1SD1rIlBwtwKz6CcsTmAzU5qDKbVuMdsd1WF6uyS5bI8/edit
91
5/10/2018, 19:52:26ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร6
https://drive.google.com/file/d/1XhdqCYJdIur5fNfG5YRQSKhA9luH7AoD/view?usp=drivesdk
92
5/10/2018, 19:55:11ด.ญ.กนกวรรณ ชูพงศ์6
https://docs.google.com/document/d/1SD1rIlBwtwKz6CcsTmAzU5qDKbVuMdsd1WF6uyS5bI8/edit
93
5/10/2018, 20:08:51ด.ญ.วิชาดา บัวภาเรือง6
https://docs.google.com/document/d/1SD1rIlBwtwKz6CcsTmAzU5qDKbVuMdsd1WF6uyS5bI8/edit
94
5/10/2018, 20:13:23
ด.ช.กิตติพศ ครองบุญ เลขที่ 2
ด.ญ.ธัญสินี เทียนทอง เลขที่ 10
ด.ญ.พธู อุปริวงศ์ เลขที่ 13
ด.ญ.สิชัญญา เหเตโชดม เลขที่ 27
12
https://docs.google.com/document/d/19nNCIsqU4UA5y96WVDsSzhqEaFF-ZAOzj0rUfplHDJs/edit#
95
5/10/2018, 20:18:29
เด็กชายตะวัน ดารุณ ม.1-12 เลขที่ 8
เด็กหญิงพิรานันท์ วรรณกาล ม.1-12 เลขที่ 15
เด็กหญิงศิรัณพร ทำชอบ ม.1-12 เลขที่ 24
12
https://drive.google.com/file/d/1l-68sc4S37dugqVTCW5POb191EynyEMT/view?usp=sharing
96
5/10/2018, 20:28:35ด.ญ.วิชาดา บัวภาเรือง6
https://docs.google.com/document/d/1SD1rIlBwtwKz6CcsTmAzU5qDKbVuMdsd1WF6uyS5bI8/edit
97
5/10/2018, 20:37:40ด.ญ.วศินี แสนวิเศษ6
https://drive.google.com/file/d/1XhdqCYJdIur5fNfG5YRQSKhA9luH7AoD/view?usp=drivesdk
98
5/10/2018, 21:44:09
ด.ญ.แจ๊สมิน ชินณะโชติ เบลเค้น เลขที่ 4 ด.ญ.ธิดารัตน์ อุทิตสาร เลขที่ 11 ด.ช.ภูวณัช พรมรักษ์ เลขที่ 19 ด.ช.สิปปกร วรรรสินธุ์ เลขที่ 28
12
https://drive.google.com/file/d/1fSrpcyVaLkmW8nYcw_wRWx0TMjmVgDgt/view?usp=sharing
99
5/10/2018, 23:32:15
ด.ญ.บุณยธร ธามณี เลขที่ 17
ด.ช. พงศธร ขันติกิจ เลขที่18
ด.ช. พชร คำศรี เลขที่ 19
ด.ญ. พรรษกร อดกลั้น เลขที่ 20
10
https://docs.google.com/document/d/1hkYaA0zAz4qNCtt_21JJFYJnGxuKTxoDQF3-vXr9XiQ/edit?usp=drivesdk
100
6/10/2018, 12:17:25
ด.ญ.จันทิมา ศรีเจริญ เลขที่ 8
ด.ช.โชคชัย จุลประยูญ เลขที่ 14
ด.ญ.ธิรดา ยุภาพันธ์ เลขที่ 16
ด.ญ.ศิริพิชญ์ ไชยมงคล เลขที่ 32
ด.ช.สันติพงษ์ ทองพรม เลขที่ 33
2
https://docs.google.com/document/d/1EqRicMx3bYPylIgygjP1RymqPb6zx086dmTqXPw7jc4/edit?usp=sharing
Loading...