แบบประเมินตนเองงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเตรียมแฟ้มงานรับแรงกิ้ง ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCD
1
แบบประเมินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(100 คะแนน)
2
ชื่อชมรมจริยธรรม  สถานบริการ.ร.........................................................
3
ประธานชมรม.....นางวัลภา วิเศษศุกล........... โทร...081-8761546...................................
4
ผู้ประสานงาน สมใจ ทองมนต์….. โทรศัพท์…089-7164849....……………
5
ตัวชี้วัดรพ.สต.ประเมินตนเอง
คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งข้อมูล
6
1.นโยบายและแผน (20)ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3 และ 2.4
มีและมีคุณภาพ = 5 คะแนน
มีแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ = 2 คะแนน
ไม่มี = 0 คะแนน

2.5 มีการดำเนินงาน = 5 คะแนน
- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย = 5 คะแนน
- มีการประเมินผล = 5 คะแนน
7
1.1 มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร (5)มีและมีคุณภาพ5
8
1.2 มีการประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ให้เป็นที่รับทราบภายในหน่วยงาน (5)มีและมีคุณภาพ5
9
1.3 มีการจัดทำแผนงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม ปี 2558 (5)มีและมีคุณภาพ5ข้อ 1.1 ดูอะไรบ้าง ?
- ดูหลักฐาน/คำสั่ง
- หลักฐานการประชุม และแผนงาน โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2558
- ดูหลักฐาน/ภาพถ่าย/เอกสาร
ข้อ 1.2 - ดูข้อมูลตามปีงบประมาณ
ข้อ 1.3 - สุ่มสอบถามสมาชิก

ข้อ 2.2 - ดูทะเบียนอบรม/ภาพถ่าย
ข้อ 2.3 - ดูข้อมูลตามปีงบประมาณ
ข้อ 2.4 - ดูทะเบียนอบรม/ภาพถ่าย
ข้อ 2.5 - ดูผลงาน การประเมินผล
- ทะเบียนชมรม แฟ้มผลงานแต่ละชมรม
10
1.4 มีคณะกรรมการและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (5)มีและมีคุณภาพ5
11
2.การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (40)
12
2.1 มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน (5)มีและมีคุณภาพ5
13
2.2 มีการกำหนดคุณธรรมร่วม (5)มีและมีคุณภาพ5
14
2.3 มีกิจกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (5)มีและมีคุณภาพ5
15
2.4 มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานให้สาธารณชนให้รับรู้ (5)มีและมีคุณภาพ5
16
2.5 มีการนำกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมเข้าไปผสมผสานในงานบริการผู้ป่วยประชาชนที่มารับบริการ (15)
17
- มีการดำเนินงานเชิงประจักษ์(5)มีและมีคุณภาพ5
18
- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย(5)มีและมีคุณภาพ5
19
- มีการประเมินผล(5)มีและมีคุณภาพ5
20
2.6 มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (5)มีและมีคุณภาพ5
21
3. การพัฒนาบุคลากร (40)
22
3.1ความครอบคลุมของบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาจิตในปี 2558 อย่างน้อย ร้อยละ 50 (20)20
23
- จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(คน)260
คิดเป็นร้อยละ
24
- เข้ารับการอบรม(คน)260100
25
3.2 บุคลากรบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ร้อยละ100 (10)10
26
- จำนวนเจ้าหน้าที่ใหม่(คน)7
คิดเป็นร้อยละ
27
- เข้ารับการอบรม(คน)7100
28
3.3 มีการขยายเครือข่ายไปในระดับสถานีอนามัย (10)10
29
มีการตั้งชมรมในระดับโรงพยาบาลขุขันธ์มีชมรม5
30
ชมรมใน รพ.สต.มีผลงานมีผลงาน5
31
สรุปคะแนนการประเมิน100
32
- จำนวนชมรมจริยธรรมในหน่วยบริการ (แห่ง)1
33
- มีกรรมการ(คน) 28
34
- มีการประชุม(คน)28
35
- มีสมาชิก(คน)28
36
- โครงการ(ระบุชื่อโครงการของโรงพยาบาลขุขันธ์
37
- ชมรมมีการดำเนินงานและผลงานดังนี้ (กิจกรรม)1
38
1..นั่งสมาธิที่หน่วยงานผู้ป่วยนอกทุกเช้าวันราชการ 110....(ครั้ง)110
39
2..นั่งสมาธิที่หน่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อทุกเช้าวันราชการ 80ครั้ง80
40
3..ตักบาตรทุกเช้าวันพฤหัสบดี16(ครั้ง)16
41
4..โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์38(ครั้ง)-
42
5...ตักบาตรวันสำคัญทางศาสนาวันพยาบาลแห่งชาติ,วันขึ้นปีใหม่วันมาฆบูชาครั้ง)3
43
1
44
7..โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในตึกผู้ป่วยใน 10.(ครั้ง)10
45
8...โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน 18...(ครั้ง)18
46
9...โครงการเจรจาไกล่เกลี่ย   6ครั้ง)6
47
Loading...
 
 
 
ร.พ.ขุขันธ์
30
48
50
51
52
53
57
54
55
56
58
63
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
เกณฑ์ให้คะแนน
49
 
 
Main menu