แบบประเมินตนเองงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเตรียมแฟ้มงานรับแรงกิ้ง ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCD
1
แบบประเมินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(100 คะแนน)
2
ชื่อชมรมจริยธรรม  สถานบริการ.ร.........................................................
3
ประธานชมรม.....นางวัลภา วิเศษศุกล........... โทร...081-8761546...................................
4
ผู้ประสานงาน สมใจ ทองมนต์….. โทรศัพท์…089-7164849....……………
5
ตัวชี้วัดรพ.สต.ประเมินตนเอง
คะแนนที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งข้อมูล
6
1.นโยบายและแผน (20)ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3 และ 2.4
มีและมีคุณภาพ = 5 คะแนน
มีแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ = 2 คะแนน
ไม่มี = 0 คะแนน

2.5 มีการดำเนินงาน = 5 คะแนน
- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย = 5 คะแนน
- มีการประเมินผล = 5 คะแนน
7
1.1 มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร (5)มีและมีคุณภาพ5
8
1.2 มีการประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ให้เป็นที่รับทราบภายในหน่วยงาน (5)มีและมีคุณภาพ5
9
1.3 มีการจัดทำแผนงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม ปี 2558 (5)มีและมีคุณภาพ5ข้อ 1.1 ดูอะไรบ้าง ?
- ดูหลักฐาน/คำสั่ง
- หลักฐานการประชุม และแผนงาน โครงการ
งบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2558
- ดูหลักฐาน/ภาพถ่าย/เอกสาร
ข้อ 1.2 - ดูข้อมูลตามปีงบประมาณ
ข้อ 1.3 - สุ่มสอบถามสมาชิก

ข้อ 2.2 - ดูทะเบียนอบรม/ภาพถ่าย
ข้อ 2.3 - ดูข้อมูลตามปีงบประมาณ
ข้อ 2.4 - ดูทะเบียนอบรม/ภาพถ่าย
ข้อ 2.5 - ดูผลงาน การประเมินผล
- ทะเบียนชมรม แฟ้มผลงานแต่ละชมรม
10
1.4 มีคณะกรรมการและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (5)มีและมีคุณภาพ5
11
2.การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (40)
12
2.1 มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน (5)มีและมีคุณภาพ5
13
2.2 มีการกำหนดคุณธรรมร่วม (5)มีและมีคุณภาพ5
14
2.3 มีกิจกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (5)มีและมีคุณภาพ5
15
2.4 มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานให้สาธารณชนให้รับรู้ (5)มีและมีคุณภาพ5
16
2.5 มีการนำกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมเข้าไปผสมผสานในงานบริการผู้ป่วยประชาชนที่มารับบริการ (15)
17
- มีการดำเนินงานเชิงประจักษ์(5)มีและมีคุณภาพ5
18
- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย(5)มีและมีคุณภาพ5
19
- มีการประเมินผล(5)มีและมีคุณภาพ5
20
2.6 มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (5)มีและมีคุณภาพ5
21
3. การพัฒนาบุคลากร (40)
22
3.1ความครอบคลุมของบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาจิตในปี 2558 อย่างน้อย ร้อยละ 50 (20)20
23
- จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(คน)260
คิดเป็นร้อยละ
24
- เข้ารับการอบรม(คน)260100
25
3.2 บุคลากรบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ร้อยละ100 (10)10
26
- จำนวนเจ้าหน้าที่ใหม่(คน)7
คิดเป็นร้อยละ
27
- เข้ารับการอบรม(คน)7100
28
3.3 มีการขยายเครือข่ายไปในระดับสถานีอนามัย (10)10
29
มีการตั้งชมรมในระดับโรงพยาบาลขุขันธ์มีชมรม5
30
ชมรมใน รพ.สต.มีผลงานมีผลงาน5
31
สรุปคะแนนการประเมิน100
32
- จำนวนชมรมจริยธรรมในหน่วยบริการ (แห่ง)1
33
- มีกรรมการ(คน) 28
34
- มีการประชุม(คน)28
35
- มีสมาชิก(คน)28
36
- โครงการ(ระบุชื่อโครงการของโรงพยาบาลขุขันธ์
37
- ชมรมมีการดำเนินงานและผลงานดังนี้ (กิจกรรม)1
38
1..นั่งสมาธิที่หน่วยงานผู้ป่วยนอกทุกเช้าวันราชการ 110....(ครั้ง)110
39
2..นั่งสมาธิที่หน่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อทุกเช้าวันราชการ 80ครั้ง80
40
3..ตักบาตรทุกเช้าวันพฤหัสบดี16(ครั้ง)16
41
4..โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์38(ครั้ง)-
42
5...ตักบาตรวันสำคัญทางศาสนาวันพยาบาลแห่งชาติ,วันขึ้นปีใหม่วันมาฆบูชาครั้ง)3
43
1
44
7..โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในตึกผู้ป่วยใน 10.(ครั้ง)10
45
8...โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน 18...(ครั้ง)18
46
9...โครงการเจรจาไกล่เกลี่ย   6ครั้ง)6
47
Loading...
Main menu