รายงานผลนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZAAAB
1
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข)
2
รายงานประจำสัปดาห์
วันศุกร์ที่10เดือน
ตุลาคม
-
วันพฤหัสบดีที่
16เดือน
ตุลาคม
พ.ศ.2557
3
คำชี้แจง :
ให้รายงานผลทุกสัปดาห์ เก็บข้อมูลตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาถึงพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่รายงาน และบันทึกข้อมูลภายใน 16.00 น. ของวันพฤหัสบดี
4
หากเกินกำหนดให้รายงานในสัปดาห์ถัดไปค่ะ
5
กิจกรรม
เมือง
โคกโพธิ์
หนองจิก
ปะนาเระ
มายอ
ทุ่งยางแดง
สายบุรี
ไม้แก่น
ยะหริ่ง
ยะรังกะพ้อ
แม่ลาน
จ.ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบ
6
1.การยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ทุกกลุ่มงาน / อำเภอ
7
1.1 จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ทุกกลุ่มงาน / อำเภอ
8
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน (โครงการ/ กิจกรรม)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทุกกลุ่มงาน / อำเภอ
9
จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทุกกลุ่มงาน / อำเภอ
10
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พัฒนาคุณภาพ ทันตสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
11
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน (โครงการ/ กิจกรรม)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!1ยุทธศาสตร์
12
1. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี (พอสว.)จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!พัฒนาคุณภาพฯ
13
2. รณรงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน
จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทันตสาธารณสุข
14
3. รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทันตสาธารณสุข
15
4. สายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน (คน)422223303883805719444460ส่งเสริมสุขภาพ (ยุทธศาสตร์ประมวลผลจาก HDC)
16
5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมราชโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารจำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!พัฒนาคุณภาพฯ
17
6. ควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามพระราชดำริฯ (ดำเนินการภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคมและภาคเรียนที่ 2 เดือนมีนาคม) จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค
18
7. รวมสนองพระราชปณิธาน (ดำเนินการ ครั้งที่ 1 ส.ค. ครั้งที่ 2 มิ.ย.)จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ
19
8. TO BE NUMBER ONEจำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ (อำเภอรายงาน)
20
9. ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-60 เดือน (ดำเนินการไตรมาสละ 1 ครั้ง)จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ
21
10. ยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทันตสาธารณสุข
22
1.3 โครงการหรือกิจรรมเด่นของจังหวัด (ถ้ามี) (ให้บรรยายเป็นเชิงคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับเชิงปริมาณ ตามข้อ 1.1 และ 1.2)
ทุกกลุ่มงาน
23
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ส่งเสริมสุขภาพ
24
2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมสุขภาพ
25
2.2.2 การนำผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟูจำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ
26
2.2.3 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดจำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ
27
3.การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
สุขภาพจิตฯ
28
3.3 การดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (เยี่ยมบ้าน / เชิงรุก)จำนวน (โครงการ/ กิจกรรม)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!สุขภาพจิตฯ
29
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!สุขภาพจิตฯ
30
3.4 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการจำนวน(ครั้ง)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทุกกลุ่มงาน / อำเภอรายงาน
31
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ทุกกลุ่มงาน / อำเภอรายงาน
32
4. การศึกษาและเรียนรู้
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
33
4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (เช่น กิจกรรมที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์กลุ่มวัย ในกลุ่มวัยรุ่น)จำนวน(กิจกรรม)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
34
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
35
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
36
5.1 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/ อุบัติภัยจำนวน (ครั้ง)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค (อำเภอรายงาน)
37
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค (อำเภอรายงาน)
38
5.2 การเฝ้าระวังโรคติดต่อควบคุุมโรค (อำเภอรายงาน)
39
5.2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด (โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ)จำนวน (ครั้ง)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค (อำเภอรายงาน)
40
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค (อำเภอรายงาน)
41
5.2.2 การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ / เฝ้าระวังโรคระบาดจำนวน (เครือข่าย)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค (อำเภอรายงาน)
42
สมาชิกเครือข่าย จำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ควบคุมโรค (อำเภอรายงาน)
43
5.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน (ไม่รวมถึง โปรแกรมที่จัดให้รายบุคคลโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรักษาโรคของบุคคลนั้น)จำนวน(ครั้ง)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ (อำเภอรายงาน)
44
ผูู้้ร่วมกิจกรรม(คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!ส่งเสริมสุขภาพ (อำเภอรายงาน)
45
9. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
บริหาร / นิติการ
46
9.2.1 การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน (กรณี)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!บริหาร / นิติการ
47
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!บริหาร / นิติการ
48
9.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจำนวน (คน)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!บริหาร / นิติการ
Loading...
 
 
 
รวมต.ค.57
รวม(ศ.10-พฤ16)
รวมทุกกิจกรรม
ส่งเสริม
นิติการ
พัฒนา
ทันต
คร.
เมือง
โคกโพธิ์
หนองจิก
ปะนาเระ
มายอ
ทุ่งยางแดง
สายบุรี
ไม้แก่น
ยะหริ่ง
แม่ลาน
ยะรัง
กะพ้อ
 
 
Main menu