ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1-6 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2562 ( ห้องเรียนภาษาอังกฤษ IEP )
( 16 พ.ค. 2562 )
2
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสุวีรยา สิริลาภ 2. นางสาวอรวรรณ มัคสุวรรณ
3
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุลชื่อกิจกรรมชุมนุมผลการประเมินกิจกรรม
4
ชุมนุม 1/2562ชุมนุม 2/2562แนะแนวสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5
ลส.-นน.ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญฯร.ด.
6
7
110095ด.ช.กชกรสินสอนEnglish through games
8
210096ด.ช.กฤษนัยสวัสดิ์ศรีEnglish through games
9
310097ด.ช.ฐาเดชากุลทองตันEnglish through games
10
410098ด.ช.ณัฐพัชร์ฤดีกรวงศพัทธ์English through games
11
510099ด.ช.ทินภัทรประพงษ์เลิศEnglish through games
12
610100ด.ช.ธนบดีศุกรีดิษฐ์English through games
13
710101ด.ช.พสธรอาชว์เมธีEnglish through games
14
810102ด.ช.ภควาเรียนหัตถกรรมEnglish through games
15
910103ด.ช.มกรธวัชแผ่นเงินEnglish through games
16
1010104ด.ช.เมธวัจน์หิรัญพรฐานนท์English through games
17
1110105ด.ช.รัชตะหลังทองEnglish through games
18
1210106ด.ช.
วินัย กุมาร
นิซาดEnglish through games
19
1310107ด.ช.อชิตพลยอดยิ่งEnglish through games
20
1410450ด.ช.เจษฎาสร้างพลEnglish through games
21
1510108ด.ญ.กฤษฎาภากลิ่นคล้ายEnglish through games
22
1610109ด.ญ.จุฑาเพชรใจเถิงEnglish through games
23
1710110ด.ญ.ชาลินีลอยไสวEnglish through games
24
1810111ด.ญ.ณัฏฐณิชาเกื้อสมบัติEnglish through games
25
1910112ด.ญ.
บุษบามินตรา
จิตนารีEnglish through games
26
2010114ด.ญ.พิชามญชุ์
ศุภบดินทร์วงศ์
English through games
27
2110115ด.ญ.พีรดาทองอ่อนEnglish through games
28
2210116ด.ญ.แพรวาแจ้งแสงEnglish through games
29
2310118ด.ญ.สุประวีณ์ศรีวราลักษณ์English through games
30
2410119ด.ญ.สุวรายีกาEnglish through games
31
2510350ด.ญ.ฟ้าใสเชี่ยววณิชชาEnglish through games
32
2610763*ด.ญ.ณิชาภัทรตัจฉกรณ์English through games
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
48
49
50
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2562
51
ครูที่ปรึกษา 1. นางพยอม จันทรคล้าย 2.
52
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุลชื่อกิจกรรมชุมนุมผลการประเมินกิจกรรม
53
ชุมนุม 1/2562ชุมนุม 2/2562แนะแนวสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
54
ลส.-นน.ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญฯร.ด.
55
56
110120ด.ช.กฤษฎาโกษารัตน์นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
57
210121ด.ช.ขอบฟ้าโพธิ์แก้วนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
58
310122ด.ช.คณาธิปหลอดทองนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
59
410124ด.ช.ชุติพนธ์มั่งคั่งสกรีนเสื้อ
60
510125ด.ช.ณฐพงศ์ศรีสวัสดิ์สกรีนเสื้อ
61
610127ด.ช.ณัฐนันท์ไร่สงวนนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
62
710128ด.ช.ณัฐวุฒิโสภากุลคอมพิวเตอร์หรรษา
63
810129ด.ช.
ถวายเกียรติ
ปู่วังซูโดกุ
64
910130ด.ช.ธนกฤตทองชั่งเหล็กซูโดกุ
65
1010131ด.ช.ธัญพิสิฐขวัญทองเแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม gsp
66
1110132ด.ช.พัชรกรณ์จาดตานิมคอมพิวเตอร์หรรษา
67
1210133ด.ช.รัฐภูมิฉ่ำมะณีขาดเรียนอย่างต่อเนื่องมผมผมผมผมผมผมผมผ
68
1310134ด.ช.สรยุทธฮวดจำปานักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
69
1410135ด.ช.สรยุทธสงวนสันเทียะนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
70
1510137ด.ญ.กัณฐมณีจุนเจือคุตนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
71
1610138ด.ญ.กัลยาณีบุญมาSci-fi
72
1710139ด.ญ.ขวัญหทัย
ลิ้มธนาสวัสดิ์
นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
73
1810140ด.ญ.จิรัชยาสุทธิวงศ์นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
74
1910142ด.ญ.ณัฐณิชาต้องเดชนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
75
2010143ด.ญ.นาตาลีปทานนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
76
2110144ด.ญ.ปนัดดาครุฑพยัคธุรกิจค้าปลีก
77
2210145ด.ญ.เปมิกาศรีทองกุลนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
78
2310147ด.ญ.พิมพ์พิศาชื่นไทยนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
79
2410148ด.ญ.ภารดากาหลงนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
80
2510149ด.ญ.มริษสาสิงห์สถิตย์นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
81
2610152ด.ญ.วันวิสาวังอมรมิตรนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
82
2710153ด.ญ.วาสนามรกตธุรกิจค้าปลีก
83
2810154ด.ญ.ศุภาพิชญ์หลวงพนังนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
84
2910155ด.ญ.สิปางเฉยโฉมปลั่งนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
85
3010156ด.ญ.สุดารัตน์ศรีชมภูนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
86
3110157ด.ญ.สุภัทราดวงจิตรนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
87
3210158ด.ญ.
สุรัตนาวลี
โมกไธสงขาดเรียนอย่างต่อเนื่องมผมผมผมผมผมผมผมผ
88
3310159ด.ญ.อภิรพรสาลวโนทยานนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
89
34
90
35
91
36
92
37
93
38
94
39
95
40
96
97
98
99
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2562
100
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสายฝน ดงภักดี 2. นายคีตวัฒน์ ภู่ขาว
Loading...