รายวิชาที่เปิดสอน 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2560)
2
ปีการศึกษา 2562
3
ภาคการศึกษาที่ 1
4
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
5
CS100วิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์SCIENTIFIC FOUNDATION OF COMPUTER SCIENCE4
6
CS111การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นBASIC COMPUTER PROGRAMMING0
7
CS112การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์COMPUTER PROGRAMMING3
8
CS113การโปรแกรมเชิงวัตถุOBJECT-ORIENTED PROGRAMMING3
9
CS202การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีALGORITHMS DESIGN AND ANALYSIS3
10
CS221ระบบฐานข้อมูลDATABASE SYSTEMS3
11
CS260ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS3
12
CS271ศิลปะและการออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ARTS AND DESIGN IN COMPUTER GRAPHICS3
13
CS301วิศวกรรมซอฟต์แวร์SOFTWARE ENGINEERING 3
14
CS307การวิเคราะห์และออกแบบระบบSYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 3
15
CS323ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการMANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS3
16
CS333ระบบปฏิบัติการOPERATING SYSTEMS 3
17
CS340ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์E-BUSINESS3
18
CS355การพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบเว็บWEB-BASED APPLICATION DEVELOPMENT3
19
CS356
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT3
20
CS368ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์NETWORK OPERATING SYSTEMS3
21
CS372การประมวลผลภาพดิจิทัลDIGITAL IMAGE PROCESSING3
22
CS376ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์COMPUTER ANIMATION3
23
CS423การจัดการโครงการซอฟต์แวร์SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT3
24
CS424ข้อมูลขนาดใหญ่BIG DATA3
25
CS491การศึกษาเอกเทศทางวิทยาการคอมพิวเตอร์INDEPENDENT STUDY IN COMPUTER SCIENCE3
26
CS499โครงงานคอมพิวเตอร์ 2COMPUTER PROJECT II3
27
28
ภาคการศึกษาที่ 2
29
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
30
CS101คณิตศาสตร์ดิสครีตประยุกต์APPLIED DISCRETE MATHEMATICS3
31
CS111การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นBASIC COMPUTER PROGRAMMING0
32
CS112การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์COMPUTER PROGRAMMING3
33
CS113การโปรแกรมเชิงวัตถุOBJECT-ORIENTED PROGRAMMING3
34
CS200หลักธุรกิจสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์BASIC BUSINESS FOR COMPUTER SCIENCE3
35
CS221ระบบฐานข้อมูลDATABASE SYSTEMS3
36
CS232โครงสร้างคอมพิวเตอร์COMPUTER ORGANIZATION3
37
CS255พื้นฐานการโปรแกรมประยุกต์รูปแบบเว็บFUNDAMENTALS OF WEB PROGRAMMING3
38
CS260ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS3
39
CS302
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
HUMAN-COMPUTER INTERACTION3
40
CS306ปัญญาประดิษฐ์ARTIFICIAL INTELLIGENCE3
41
CS323ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการMANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS3
42
CS324การจัดการโครงการซอฟต์แวร์SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT3
43
CS333ระบบปฏิบัติการOPERATING SYSTEMS3
44
CS341การกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกGLOBAL POSITIONING3
45
CS356
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT3
46
CS364
การจัดการจราจรและการสื่อสารเครือข่ายความเร็วสูง
BROADBAND COMMUNICATIONS AND TRAFFIC MANAGEMENT3
47
CS374การสร้างแบบจำลองรูปทรง 3 มิติTHREE DIMENSIONAL MODELING3
48
CS380เทคโนโลยี จริยธรรม และสังคมโลกTECHNOLOGY, ETHICS , AND GLOBAL SOCIETY3
49
CS392ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์RESEARCH METHODOLOGY IN COMPUTER SCIENCE3
50
CS399โครงงานคอมพิวเตอร์ 1COMPUTER PROJECT I1
51
CS496สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์CO-OPERATIVE EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE9
52
CS499โครงงานคอมพิวเตอร์COMPUTER PROJECT3
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...